C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘Методика’

* Мотивираност и потребности на студентите

Публикувано на 06 август 2010 в раздел Методика.

Едно мащабно изследване на Леон Фестингер свързано с рефлексивните позиции на преподаветели и студенти по време на лекция ни показва доста интересни резултати. Направено е анкетно проучване сред преподаватели и студенти от различни дисциплини, чрез което се оценява удовлетвореността от лекцията в различните ѝ етапи – мотивиране, рефлексия, интерполация, фиксиране и интеграция. Най-стряскащи са данните за началото на лекциите – преподавателите смятат, че са успели да изострят вниманието на 80% студентите си чрез встъпителните си думи, докато забележете само 20% от студентите изразяват удовлетвореност от тях. Тази разлика в самооценката на преподавателя и оценката на студентите е много голяма! Прочети още…

.

 


* Психологическо развитие в студентската възраст

Публикувано на 04 август 2010 в раздел Методика.

Според модерната теория за развитието и саморазвитието на човека, личността е продукт на три фактора – биологичен, социален и волеви. Първите два отдавна са добре познати на всички и често са дискутирани и осъзнавани дори от неспециалисти. Третият все още подлежи на сериозни дискусии. Прочети още…

.

 


* Вътрешна структура за лекции и упражнения

Публикувано на 03 август 2010 в раздел Методика.

От статията лекции и упражнения споменахме, че университетската лекция трябва да обхваща точки 1, 2, 3 и 5, а упражнението стъпка 4 от шестстъпковата последователност на класно-урочната система, описана в статията форми на обучение. Нека си ги припомним:

  1. Подготовка за усвояване на нови знания;
  2. Въвеждане на нови понятия;
  3. Изучаване на въведените понятия;
  4. Практическо упражнение на изучените знания;
  5. Систематизирането на научените знания.

Последната шеста стъпка беше „оценяване“, която във висшето образование обикновено е изнесена извън обхвата на лекциите и упражненията в отделени изпити, като само частично се засяга от т.нар. „текущ контрол“.

С цел да се получи т.нар. „системен ефект“ е добре да се разгледа и психологическата структура на отделните лекции и семинарни упражнения. За целта ще използваме следния модел на последователност от стъпки: Прочети още…

.

 


* Учебно-научен процес във висшето образование

Публикувано на 02 август 2010 в раздел Методика.

В училищното образование от учителите се изисква да предават готови знания на своите ученици. Разбира самите учители трябва да бъдат много добре информирани за научните новости свързани с техния учебен предмет. Когато преминем в сферата на висшето образование това изискване се запазва – и хабилитираните и нехабилитираните преподаватели трябва да са „в крак“ с научните новости и от тях се изисква да предават тези знания на своите студенти. При тях обаче се добавя една допълнителна задача – развиване на научна дейност. Прочети още…

.

 


* Математическите цитати

Публикувано на 15 февруари 2010 в раздел Методика.

Представям бърз, нередактиран и вероятно неточен превод от английски език, който направих за няколко часа на една статия от конференция миналата година. Надявам се да не се сърдите за неточностите, правописните грешки и стиловите грешки. Те са мое дело, а не на авторката.

Мотивиране на студенти от хуманитарните дисциплини
да разберат математическите концепции чрез цитати

н.с. ІІІ ст. Йорданка Горчева

6-та средиземноморска конференция за обучение по математика
стр. 419 – 428 Прочети още…

.

 


* Използването на софтуер за геометрия при подобие на триъгълници

Публикувано на 13 февруари 2010 в раздел Методика.

Представям бърз, нередактиран и вероятно неточен превод от английски език, който направих за няколко часа на една статия от конференция миналата година. Надявам се да не се сърдите за неточностите, правописните грешки и стиловите грешки. Те са мое дело, а не на авторите.

За използването на динамичен софтуер за геометрия
с цел обхващане на подобията на триъгълници

Евгениос Авгеринос и Андреас Маринос

6-та средиземноморска конференция за обучение по математика
стр. 192 – 200 Прочети още…

.

 


* Два подхода към научно познание

Публикувано на 13 февруари 2010 в раздел Методика.

Представям бърз, нередактиран и вероятно неточен превод от английски език, който направих за няколко часа на една статия от конференция миналата година. Надявам се да не се сърдите за неточностите, правописните грешки и стиловите грешки. Те са мое дело, а не на авторите.

За два фундаментални подхода към развитието на
научно познание и тяхната употреба в дидактиката по математика

проф. Иван Ганчев и проф. Сава Гроздев

6-та средиземноморска конференция за обучение по математика Прочети още…

.

 


* Лекции и упражнения

Публикувано на 19 януари 2010 в раздел Методика.

В статията форми на обучение засегнах темата за стандартната форма на провеждане на учебен урок в шест стъпки. Тази форма на урок е универсална, но търпи промени във формата на провеждане с оглед предварителната подготовка на учениците. В България за висшето образование е известна формата на обучение на разделение на лекции и упражнения. Тук ще се опитам да разкрия малка част от ползите от този принцип обучение, както и един сериозен недостатък при конкретната му реализация у нас. Прочети още…

.

 


* Уравнения и неравенства

Публикувано на 15 януари 2010 в раздел Методика.

Уравненията и неравенствата винаги са вървяли „ръка за ръка“, като може да се каже, че все пак първите предхождат вторите. Това важи и за случаите на ранна пропедевтика. Наистина теорията на уравненията е много близка по стил на изказване на тази на неравенствата и затова неравенствата силно взаимстват от нея.

Изучаването както на уравнения, така и на неравенства започва с далечна пропедевтика още от първи клас. Още тогава след като са се научили да събират числа започват да се появяват и първите уравнения с неизвестно, които се записват в следния вид: Прочети още…

.

 


* Математически операции

Публикувано на 13 януари 2010 в раздел Методика.

В обучението по математика се използват различни операции, но има четири, които се наричат основни или дори прости. Това са операцията „събиране“ и нейните производни „изваждане“, „умножение“ и  „деление“. По-нататък в обучението се срещат и други операции като степенуване, логаритмуване, диференциране, интегриране и т.н. Прочети още…

.