C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Публикации

Дисертационен труд:

Петров Ф. – „Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по линейна алгебра“, автоеферат, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2014 г.

Публикации свързани с дисертационния труд:

 1. Петров Ф., Исуфов Р. – „Интернет базирана среда за разработка на диалогово-обучаващи програми по математика“ в сборник „Математика и математическо образование СМБ 2009 г.“, София, Издателство на БАН, стр. 312-319, ISSN 1313-3330, 2009 г.
  Доклад на XXXVIII пролетна конференция на СМБ, Боровец, 1-5 април 2009 г.
  Изтегли в PDF
 2. Petrov Ph., Popov A., Isufov R. – „Standardization of the development of educational dialogue computer programs“ in the book „Proceedings of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education“, Plovdiv, Inch-Venci-2, pages from 99 to 111, ISBN 978-9963-9277-9-1, 2009
  Reported on the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education, Plovdiv, 22-26 April 2009
  Download PDF
 3. Isufov R., Petrov Ph.– „First steps in constructing a theory of educational dialogue computer programs“, MASSEE International Congress on Mathematics MICOM, Proceedings Education, pages from 115 to 122, ISBN 978-9989-646-40-9, 2009
  Reported on MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Republic of Macedonia, 16 – 20 September, 2009.
  Download PDF
 4. Петров Ф. – „Уеб 2.0 обучение по математика“ в сборник „Синергетика и рефлексия в обучението по математика“, Пловдив, университетско издателство „Паисий Хилендарски“, стр. 445-452, ISBN 978-954-423-621-2, 2010 г.
  Доклад на юбилейната международна конференция в Бачиново посветена на 60г. на проф. Сава Гроздев, Благоевград, 10-12 септември 2010 г.
  Изтегли в PDF
 5. Петров Ф. – „Технологии за въвеждане и изобразяване на математически формули в Уеб 2.0 приложения“ в сборник „Образованието в информационното общество“, Пловдив, Асоциация „Развитие на информационното общество“ и „Институт по математика и информатика“ към БАН, стр. 200-209, ISSN 1314-0752, 2011 г.
  Доклад на Четвъртата национална конференция „Образованието в информационното общество“, Пловдив, Дом на учените, 26-27 май 2011 г.
  Изтегли в PDF или виж в сайта на БАН

Монографии:

1. Петров Ф., „Предизвикателствата пред обучението по информатика в българските средни училища“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, ISBN:978-954-07-5274-7, 2021 г.
Изтегли в PDF

Учебници, ръководства и учебни помагала:

1. Гоцева Д., Ганчева В., Петров Ф. – „Бази Данни“, учебник по задължителен учебен курс на  бакалавърска програма „Компютърни системи и технологии“ в Технически Университет – София, автор на глави от 8 до 14, издателство към Технически Университет – София, ISBN 978-954-438-809-6, 2012 г.

2. Стефанова Е., Николова М., Митева Д., Петров Ф., Николова Н., „Информационни технологии за 8. клас със CD“, издателство „Просвета“, ISBN: 978-954-01-3429-1, 2017 г.

3. Стефанова Е., Николова М., Митева Д., Петров Ф., Николова Н., „Книга за учителя по информационни технологии за 8. клас“, издателство „Просвета“, ISBN: 978-954-01-3497-0, 2017 г.

4. Петров Ф., Георгиева-Трифонова Ц., „Нерелационни бази от данни – практическо ръководство“, Университетско Издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN: 978-954-07-4821-4, 2019 г.

Публикации в списания и сборници от научни конференции:

1. Velchev A., Petrov Ph. – „A trial for systematization of methods for generating and solving variations of discrete optimization problems and the three jugs problem as an example“, MASSEE International Congress on Mathematics MICOM, Proceedings Education, pages from 214 to 221, ISBN 978-9989-646-40-9, 2009
Reported on MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Republic of Macedonia, 16 – 20 September, 2009
Download PDF

2. Gotseva D., Gantcheva V., Petrov Ph. – „Secure and practical defense against code injection attacks“, Challenges in Higher Education & Research, vol. 7, eds. L. Dimitrov, T. Tashev, R. Deliyski, p. 342-346, Heron Press, Sofia, ISBN 978-954-580-268-3, 2009
Reported on the 7th International Conference on Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, 2-5 June 2009.

3. Stoimenov D.; Petrov Ph. – „System for voice control of car modules with communication through CAN network“, Computer & Communications Engineering, 1/2011, pages 51-53, ISSN 1313-2717, 2011
Download PDF

4. Stoimenov D., Petrov Ph., „System for voice control of car modules communicating through CAN“, Proceedings of the First International Students Conference on Informatics – Imagination, Creativity, Design, Development (ICCD), pages from 258 to 265, ISSN 2069-964X, 2011
Reported on First International Students Conference on Informatics, Imagination, Creativity, Design, Development, ICDD 2011, April 7-9, Sibiu, Romania, 2011
Download PDF

5. Петров Ф., Дурева-Тупарова Д. – „Практически пример на технологични средства за реализиране на уеб 2.0 обучение по математика“, Математика и информатика – научно-методическо списание, година LVI, кн. 3, стр. 258-266, ISSN 1310-2230, 2013 г.
Изтегли в PDF
Отзив: Петров Ф., Дурева-Тупарова Д. – „Учебник по математика на един клик разстояние“, вестник „Аз-Буки“, брой 36 (1127), 5-11 септември 2013 г., година XXII, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ към Министерство на образованието и науката, ISSN 0861-3990, София, 2013 г.

6. Petrov Ph., Gyudzhenov I., Tuparova D. – „Adapting interactive methods in the teaching of Linear Algebra – results from pilot studies“, Procedia-Social and Behavioural Sciences Journal, pages from 142 to 146, ISSN: 1877-0428, 2014
Reported on 6th World Conference on Educational Sciences, Malta, December 06-09, 2014.
Download: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028396
Referred: Zentralblatt, MathSciNet, DBLP, ERIC, ACM Digital Library, IEEE Xplore, AIS eLibrary
Cited in:
– Durcheva M., Slobodsky Ph., „Using the Universal Math Environment “Math-XPress” for Math Education of Engineer students“, Proceedings of the 47th Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, ISSN 1313-3330, 2018.
– Cañete, Rosemarie P., „Effects of Social Interactive – Constructivist Approach in Teaching Mathematics“, IJRDO – Journal of Mathematics, ISSN: 2455-9210, 6(5), 1–40. http://doi.org/10.5281/zenodo.3866177, May 2020.

7. Petrov Ph., Djolev D. – „Combining the procedural and the set-based approaches in the teaching of SQL SELECT statements in the introductory databases course“, Proceedings Seventh International Scientific Conference Computer Science’ 2015, pages from 249 to 254, ISBN 978-619-167-177-9, 2015
Reported on International Scientific Conference COMPUTER SCIENCE’2015, 08-10 September 2015, Durrës, Albania
Download PDF
Cited in: Quian G. – „Teaching SQL: a divide-and-conquer method for writing queries“, Journal of Computing Sciences in Colleges, Volume 33 Issue 4, Pages 37-44, ISSN:1937-4771, EISSN:1937-4763, April 2018. link.

8. Петров Ф., Джолев Д. – „Въвеждане на елементи от паралелно и мрежово програмиране в курс по обектно-ориентирано програмиране“ в сборник „Математика и математическо образование СМБ 2016 г.“, София, Издателство на БАН, стр. 255-261, ISSN 1313-3330, 2016 г.
Доклад на Четиридесет и петата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Плевен, 6−10 април 2016 г.
Изтегли в PDF

9. Петров Ф., Андреев Д. – „Ползи от научноизследователската дейност на студенти и докторанти по информатика и информационни технологии извън университета“ в „Сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи 13 май 2016 г.“, Велико Търново, Издателство „Фабер“, стр. 7-13, ISBN 978-619-00-0476-9, 2016 г.
Доклад по покана на „Научна конференция на младите изследователи 13 май 2016 г.“, Велико Търново, 13 май 2016 г.
Изтегли в PDF

10. Петров Ф., „Методи за справяне с механичното преписване на доклади от студенти по един IT-учебен предмет“  в сборник „Математика и математическо образование СМБ 2017 г.“, София, Университетско издателство „Неофит Рилски“, стр. 287-292, ISSN 1313-3330, 2017 г.
Доклад на XLVI пролетна конференция на СМБ, Боровец, 9-13 април 2017 г.
Изтегли в PDF
Цитиран в: Харизанов К., Павлова Н., „Образователни платформи в организацията на педагогическите практики на бъдещите учители“, Математика и информатика, Volume 60, Number 3, ISSN: 1310-2230, EISSN: 1314–8532, 2017 г. връзка.

11. Жечева А., Петров Ф., „Онлайн сборник със задачи със софизми по математика, информатика и информационни технологии“, списание „Математика, компютърни науки и образование“, том 1, брой 1, ISSN: 2603-4670, EISSN: 2603-4735, 2018 г.
Изтегли в PDF (локално копие) или отвори сайт на списанието
Цитиран в: Камелия Колева, „Математическите софизми и използването им в училищния курс по алгебра“, списание „Математика и информатика, Volume 62, Number 3, ISSN: 1310-2230, EISSN: 1314–8532, 2019 г.

12. Petrov Ph. – „Prevention of Cheating in Paper-And-Pencil Tests for the Organizational and Technological Conditions of the Bulgarian Schools with the Help of Web-Based Test Generator Software“, journal “Mathematics, Computer Science and Education“, volume 1, issue 1, ISSN: 2603-4670, EISSN: 2603-4735, 2018.
Download PDF (local) or open the journal website

13. Карабельова Г., Петров Ф., „Хардуерна лаборатория и музей в класната стая“, в сборник „Математика и математическо образование СМБ 2020 г.“, ISSN 1313-3330, 2020 г.
Доклад на 49-та пролетна конференция на СМБ, Боровец, 1-4 септември 2020 г.
Изтегли в PDF или отвори тома на конференцията.

14. Petrova M., Petrov Ph., „A new method for manual measurements of inhibition zones with the Bauer-Kirby disk susceptibility test“, Proceedings of the Fiftieth Jubilee Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, ISSN 1313-3330, pages 185-190, 2021.
Download PDF (local).

15. Петров Ф. – „Организационен модел за провеждане на хоспитиране и текуща педагогическа практика по информатика и ИТ“, Математика и информатика – научно-методическо списание, година LXIV, кн. 5, pages 532-541, ISSN 1310-2230, 2021 г.
Връзка (DOI)

16. Калапиш Д., Петров Ф. – „Хибридна класна стая – опитът на 107. Основно Училище „Хан Крум“ в град София“, списание „Математика, компютърни науки и образование“, том 4, книга 1, стр. 34-40, ISSN: 2603-4670, EISSN: 2603-4735, 2021 г.
Предстои печат

Участие в научно-изследователски проекти:

1. „Изследване и реализация на методи за разработка на сигурни приложения в Интернет“, договор № 091ни152-09, НИС, Технически Университет – София, 2009-2010 г.

2. „Технологии и методика за разработване на мултимедийни симулационно базирани учебни обекти“, SRP група А, проект №6 към Югозападен Университет „Неофит Рилски“, 2011 г.

3. „Иновативни методи за оценка на компетенции в среди за електронно обучение“, № ДФНИ-И01/10 на национален конкурс „Финансиране на научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“ към Фонд Научни Изследвания на Министерство на Образованието, Младежта и Науката, 06.12.2012 – 31.12.2016 г.

4. „База данни от тестови задачи за диагностиране резултатите в обучението по Математика, Информатика и Информационни технологии. Компютърна система за автоматизирано генериране тестови материали“, договор №140/17.04.2015 г., ФНИ, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2015-2016 г.

5. „Изследвания в областта на текущ образователен мониторинг“, договор №143/2016 г., ФНИ, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2016-2017 г.

6. „Организационни модели за извънкласни дейности в условията на новите учебни програми на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии“, договор № 80-10-210/17.04.2019 г., ФНИ, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2019-2020 г.

7. „Целево използване на организационни форми, заложени в новия учебен план на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии“, договор № 80-10-199/28.4.2020 г., ФНИ, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2020-2021 г.

8. „Методически подходи за повишаване на постиженията на обучаемите при прилагане на компетентностния подход“, договор № 80-10-151/05.04.2021 г., ФНИ, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 2021-2022 г.