Транслитератор от кирилица на глаголица и обратно


Кирилица към глаголица:

Текст на кирилица:

Глаголица към кирилица:

Текст на глаголица:

Произнасяне на църковнославянски език:

Ⰰ	Аз			ⰰ	аз
Ⰱ	Буки			ⰱ	буки
Ⰲ	Веди			ⰲ	веди
Ⰳ	Глагол			ⰳ	глагол
Ⰴ	Добро			ⰴ	добро
Ⰵ	Есть			ⰵ	есть
Ⰶ	Живете			ⰶ	живете
Ⰷ	Дзело			ⰷ	дзело
Ⰸ	Земля			ⰸ	земля
Ⰹ	(йота)			ⰹ	(йота)
Ⰺ	(йота)			ⰺ	(йота)
Ⰻ	Иже			ⰻ	иже
Ⰼ	Герв			ⰼ	герв
Ⰽ	Како			ⰽ	како
Ⰾ	Люди			ⰾ	люди
Ⰿ	Мислете			ⰿ	мислете
Ⱀ	Наш			ⱀ	наш
Ⱁ	Он			ⱁ	он
Ⱂ	Покой			ⱂ	покой
Ⱃ	Рци			ⱃ	рци
Ⱄ	Слово			ⱄ	слово
Ⱅ	Твердо			ⱅ	твердо
Ⱆ	Ук			ⱆ	ук
Ⱇ	Ферт			ⱇ	ферт
Ⱈ	Ха			ⱈ	ха
Ⱉ	От			ⱉ	от
Ⱌ	Ци			ⱌ	ци
Ⱍ	Черв			ⱍ	черв
Ⱎ	Ша			ⱎ	ша
Ⱋ	Ща			ⱋ	ща
Ⱏ	Ер голям		ⱏ	ер голям
ⰟⰊ	Еры			ⱏⰺ	еры
Ⱐ	Ер малък		ⱐ	ер малък
Ⱑ	Ят (е-двойно)		ⱑ	ят (е-двойно)
Ⱖ	Йот			ⱖ	йот
Ⱓ	Ю			ⱓ	ю
Ⱔ	Юс малък		ⱔ	юс малък
Ⱗ	Юс малък йотиран	ⱗ	юс малък йотиран
Ⱘ	Юс голям (носовка)	ⱘ	юс голям (носовка)
Ⱙ	Юс голям йотиран	ⱙ	юс голям йотиран
Ⱚ	Фита			ⱚ	фита
Ⱛ	Ижица			ⱛ	ижица

Тълкувание за значението на буквите (от недостоверен източник)

Помни буквите, учи да говориш! 		-  Аз буки, веди глаголати!
Добре е да живееш здраво на земята! 		-  Добро ест живетe дзело земля!
Защото както хора мислите, наша е Той опора.	-  Иже (йота) како люди мислете, наш Он покой. 
Изричай словото твърдо!  			-  Рци слово твердо!
Нагоре всеки да лети!  		 	-  Ук, ферт, ха!
Върви! Избягвай червея!  			-  От! Ща чeрв!
Покорявай висотите!  				-  Ци ша!
Ти мъж, ти юноша, вие хора!  			-  Еръ, ер, ери! (Ер голям, Ер малък, Еры)
Човече! С ум и разум!  			-  Йот! Е о! (Йот, Юс малък, Юс голям)
Във вярна посока и с ясно съзнание!  		-  Йе йо! (Юс малък йотиран, Юс голям йотиран)
Напред! Слава!  				-  Ю! Ят!

Страницата е създадена през 2017 г. от Филип Петров