C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘Методика’

* Изследвания – основни понятия

Публикувано на 04 октомври 2010 в раздел Методика.

Ако препишеш от един човек – това е плагиатство!
Ако препишеш от двама души – това е компилация!
Ако препишеш от много хора – това е изследване!

Горният виц всъщност дава шеговит, но до известна степен верен поглед към формалната дефиниция на понятието „изследване“. Има обаче една голяма забележка – в едно истинско изследване освен стъпаловидното надграждане на знания от други автори неизменно трябва да присъства и качествения скок чрез уникално умозаключение. По-формално можем да дадем следното определение: Прочети още…

.

 


* Методика за обучение по встъпителен курс по бази от данни

Публикувано на 22 септември 2010 в раздел Методика.

Модерните програми и най-вече интернет приложения са наложили тенденцията за изолиране на информацията от програмния код, а базите данни и по-конкретно релационните бази от данни с език SQL са се наложили като най-интуитивно и най-подходящо за момента решение за учебна среда. Затова курсът по „бази от данни“ е основен за всички компютърни специалности в университетите и обикновено се фокусира именно в релационните бази от данни. Обикновено, и с основание, той се изучава във втори или трети курс от образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Логиката на стъпаловидно надграждане на знанията [1] подсказва, че е нужно първо да научим студентите как да създават програми (изучавайки предмети по основи на програмирането, обектно-ориентирано програмиране и структури от данни) и чак след като са усвоили тези знания да ги научим по какъв начин е удачно да се складира информацията, която те са обработвали с тези програми. Прочети още…

.

 


* Анимация и обучение чрез забавление

Публикувано на 30 август 2010 в раздел Методика.

Най-вероятно всички са чували популярното клише „човек трябва да се учи през целия  живот“. То дори залегна официално в редица програми на Европейския Съюз, естествено валидни и в България. Множеството научни разработки по темата предполагат положителен ефект за обществото, който тези програми биха довели, т.е. ние можем спокойно да приемем, че въпросът „защо да учим цял живот“ е частично отговорен. Но веднъж приели тази стратегия ние следва да извършим много допълнителна работа – трябва да отговорим последователно на въпросите „какво“, „как“, „къде“ и „кога“ да се учи, т.е. основните въпроси на методиката на обучение и на педагогиката като цяло трябва да получат своите нови отговори. Прочети още…

.

 


* Активизиране на студентите по време на лекции

Публикувано на 25 август 2010 в раздел Методика.

В предишните статии от раздела нееднократно се подчерта нуждата от активно творческо и научно-изследователско участие на студентите по време на учебния процес (и извън него). Ако обаче погледнем съществуващия модел на лекции и упражнения веднага ще се натъкнем на неизбежен проблем – по време на лекции групите са прекалено голями и индивидуален подход на обучение е изключително труден за постигане. В статията за вътрешна структура на лекции и упражнения се обясни техниката за мотивиране чрез когнитивен дисонанс, която неимоверно помага на учебния процес, но все още по време на лекции е трудно да се говори за адекватна „обратна връзка“ от студентите към лектора. В статията стратегии за учене и преподаване се посочиха техники за допълнителна мотивировка към самообучение и екипна работа, но те също са по-характерни за упражненията, отколкото за лекциите. В последната статия се разгледа проблемно-ситуационното обучение като метод за мощна „обратна връзка“ и изключително засилено участие на студентите в учебния процес. Да, но отново по време на лекции, където групите са прекалено голями тези подходи се оказват неподходящи. Това означава ли, че лекцията е неподходяща форма на обучение? Прочети още…

.

 


* Проблемно-ситуационно обучение

Публикувано на 24 август 2010 в раздел Методика.

Проблемно-ситуационното обучение е метод за активизиране на творческото мислене и изследователската дейност. Основната му цел е да премести фокуса от учителя към ученика, т.е. обучаемия да бъде водещата фигура в образователния процес. Поставя се проблем, който е в зоната на близкото развитие на учениците и чрез различни подходи и методи за групова или самостоятелна работа този проблем се разрешава именно от тях. Прочети още…

.

 


* Стратегии за учене и преподаване

Публикувано на 23 август 2010 в раздел Методика.

Начините по които човек усвоява информация са много разнообразни. Различията в подходите за усвояване на информация са не само индивидуални, а зависят от множество фактори. Въпреки това практиката показва, че съществуват различни методи и стратегии за учене, които значително подобряват успеваемостта и ускоряват напредъка в обучението. Естествено те са пряко свързани и със съответни методи и стратегии за преподаване.

Модерното разбиране е, че ученето е творчески процес. То не е просто усвояване на предварително подготвена от учебната система информация, а е синтезирането ѝ от различни източници и непрестанно търсене на нови и съвременни идеи и теории свързани с нея. Основни моменти в ученето са мотивацията и стремежът към научно познание. Първото зависи пряко от методите на преподаване на учителят (както и от множество други фактори като социалната среда например), а второто зависи пряко от избраната стратегия за учене. Прочети още…

.

 


* Таксономия на целите на образованието

Публикувано на 16 август 2010 в раздел Методика.

Всяка една човешка дейност е свързана с постигането на определена цел. Така е и в обучението. Още Аристотел заявява, че „целта е онова, заради което нещото съществува“. През Средновековието целта е смятана за присъща на божествения разум. За първи път Имануел Кант казва, че „целта се свързва с практическия разум и с нравственото поведение“. След него Хегел посочва ясно разликата между „цел“ и „резултат“. Прочети още…

.

 


* Педагогиката и съвременния свят

Публикувано на 14 август 2010 в раздел Методика.

Педагогиката е съвкупност от научни понятия и твърдения свързани с възпитанието, обучението и образованието, които са доказано ефективни в практиката. Педагогическата наука се занимава със структурирането и систематизирането на тези понятия, теореми-свойства и теореми-признаци. Думата „наука“ в случая е изключително важна, защото тя еднозначно определя педагогиката като област на човешката дейност, в която се разработват и систематизират именно теоретически знания.

Основната дейност, с която се занимава педагогиката, е образователната. С други думи именно практическото приложение на теорията, разглеждана в педагогиката, е отговорно за изграждането на личността на учениците и предаването на натрупан опит и знания от по-старото към по-младото поколение. Педагогиката е социално-отговорна наука, чиято дейност е насочена главно към благото на всички индивиди в обществото. Прочети още…

.

 


* Екстравертни и интровертни личности

Публикувано на 11 август 2010 в раздел Методика.

Има много различни подходи за класификацията на хората според техните психични особености. Обикновено разделението се прави чрез оценка на реакциите на даден човек при определени ситуации, чрез която се описват чертите му. Стандартно моделите, които се съставят в психологията са двуполюсни. Например можем да оценяваме невротичността на даден човек като съпоставим неговите невротични черти спрямо средното ниво, определено от другите хора, и по този начин да го „поставим“ в групата на „силно“ или „слабо“ невротичните. Друг пример е стеснителността – един човек можем да го определим като силно или слабо стеснителен спрямо средното ниво на стеснителност на всички хора. Естествено такива крайни разделения на само две групи са груби – в действителност обикновено имаме едно нормално разпределение на резултатите спрямо тестовете и статистически може да се определят много по-тясно специализирани групи. Колкото по-конкретно успеем да оценим даден човек, толкова по-добри резултати ще имаме в общуването си с него. Прочети още…

.

 


* Умения, навици, привички и способности

Публикувано на 07 август 2010 в раздел Методика.

Нека започнем тази тема с основните дефиниции на понятията:

  • Умение: Извъшване на дейност, основана на знание и опит, с цел постигането на резултат;
  • Навик: Умение, придобито чрез многократно повторение, което човек върши без да се замисля;
  • Привичка: Извършване на дейност, основана на знание и опит, без да има очакван резултат;
  • Професионална способност: Извършване на сложна дейност, чрез комбинация от прости или сложни умения, базирани на научни знания.

Успешното еднократно извършване на сложна дейност, с която е постигнат добър резултат, е много вероятно все още да не е изградено умение. За умение може да се говори тогава, когато човек успява да извърши успешно тази дейност отново, без да регистрира допълнителни затруднения и без да допуска грешки. Допускането на много грешки е естествено в процеса на формирането на умения. Обикновено уменията не се формират бързо, а изискват множество упражнения. Прочети още…

.