C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘Методика’

* Истината във философията

Публикувано на 28 ноември 2010 в раздел Методика.

Въпросът за намиране на истината е фундаментален за представата ни целия ни заобикалящ свят. Самата философия всъщност е търсене на истината за битието. Логиката на заобикалящия ни свят се крепи именно върху представата ни за това кое е истинно и кое не е.

Още в Древна Гърция Аристотел е казал: „Да кажеш за нещо, което е, че е, или за нещо, което не е, че не е, е истинно„. Тази мисъл е основата на почти всички философски теории за истината, които сме открили до днес и се нарича „кореспондентна„. При Кант се изказва мисъл, че „свободната воля е в истинния нравствен закон„, а по-късно Хегел формулира „истината като съответствие на обекта с идеята„. Именно Хегеловата представа за истината е основна за съвременната кореспондентна концепция за истината във философията. Прочети още…

.

 


* За ново означение на функциите…

Публикувано на 24 ноември 2010 в раздел Методика.

Когато учениците се научат да чертаят „графика на функция“, те обикновено описват координатните оси като „x“ и „y“. Първоначално им се дават задачи от типа „y = x+2“ или подобни. В един момент обаче това равенство се променя и се представя като „f(x) = x+2“. Това предизвиква леко объркване и първоначално неразбиране в учениците. Те правят аналогия между двете, но обикновено не разбират защо е нужна тази промяна. Прочети още…

.

 


* Улесняване на комуникацията

Публикувано на 19 ноември 2010 в раздел Методика.

Освен психологическите подходи за „притъпяване“ на определени негативни ефекти от чертите на личността, съществуват и няколко напълно универсални метода за подобряване на комуникацията между преподавател и ученик, които биха дали положителен резултат за всички групи от личности. Това са методи и подходи за общуване, които почти винаги довеждат до положителни емоции в ответната страна. Впрочем те са валидни не само за учебно-възпитателния процес, а за общуването по принцип. Прочети още…

.

 


* Изследване и оценяване на личността

Публикувано на 19 ноември 2010 в раздел Методика.

Качественото професионално-педагогическо общуване между преподавател и ученик е изключително важен фактор за „въвличане“ на обучаваните към научно-изследователската област. Колкото по-добра комуникация се получи, толкова по-голям интерес ще проявяват учениците към учебния материал. На обратния полюс стои учител, който не умее да комуникира добре със своите ученици – той в общия случай ги отблъсква от учебния процес и ги кара съзнателно да го избягват. Затова спокойно можем да кажем, че най-добрият преподавател е приятел с учениците си! Прочети още…

.

 


* Развитие на психичните процеси

Публикувано на 18 ноември 2010 в раздел Методика.

Според Фройд дейността на един човек се определя от дълбочината на неговата психика. Психиката сама по себе си е свойството на мисълта за отразяване на обективния свят. От образователна и научна гледна точка е интересно да се проследи процеса на изграждане на психиката на човек до момента, в който той бива въвлечен в научно-изследователски процес. В тази статия ще се опитам да изложа най-общо тази последователност. Прочети още…

.

 


* Количествени и качествени методи на изследванията

Публикувано на 02 ноември 2010 в раздел Методика.

Голяма част от методите на емпирични научни изследвания може да бъдат разделени глобално на качествени и количествени. Разликата между тях на първо и най-видимо място е в броя на изследваните обекти. По правило количествените методи предполагат експериментите да обхващат колкото се може по-голяма част от обекта на изследването и обратно – качествените методи обикновено се фокусират върху малка част от него. Това обаче не е съществената разлика в двата типа методи. Съществена е разликата във фундаменталните им цели. Прочети още…

.

 


* Индуктивни, дедуктивни и традуктивни методи в изследванията

Публикувано на 01 ноември 2010 в раздел Методика.

Всяко изследване може да се разгледа като една поредица от умозаключения водещи до ново знание. Това са съждения, които следват от други, вече приети за вярни съждения. Принципиално те се делят на четири вида: Прочети още…

.

 


* Методологически характер на изследванията

Публикувано на 25 октомври 2010 в раздел Методика.

След като дадохме общ очерк на научните изследвания, запознахме се с експериментите и дадохме най-общи насоки за методологическата наука, вече можем да дадем и общите нормативни характеристики на изследванията. Вече споменахме, че най-общо едно изследване може да се разгледа като задача, която се разбива на подзадачи, чието крайно общо решение е добиване на ново знание за даден обект. Трябва да се отбележи дебело обаче, че в полето на изследването не се включва само решението на зададената задача, а и съставянето на нейната формулировка. Следователно научните изследвания са далеч от просто техническо изпълнение, а изискват много сериозна теоретична обосновка. Нормативната страна на методологията ни дава абстрактна последователност от дейности, които един изследовател трябва да извърши, за да може неговото изследване да бъде признато за „научно изследване“. Прочети още…

.

 


* Основни понятия в методологията на научното познание

Публикувано на 20 октомври 2010 в раздел Методика.

„Методологията“ е понятие с много широк обем и възможност за различно тълкуване. По-общо можем да дадем следната дефиниция [1]:

Деф. „Методология“ наричаме система от принципи и методи за натрупване на научно познание.

По-конкретно и в по-тесен смисъл може да се дадат следните нейни равнища (подредени от по-високо/общо към по-ниско) [преформулирани от 1]: Прочети още…

.

 


* Педагогически експеримент

Публикувано на 07 октомври 2010 в раздел Методика.

Педагогическият експеримент е основно средство за провеждане на емпирично педагогическо изследване. Основната му цел е да потвърждава или отхвърля хипотези, чрез практическо прилагане на теории върху фиксирано количество обекти (т.нар. „екпериментална група“). Педагогическите експерименти са подмножество на по-общото понятие „експерименти“, което има следната дефиниция: Прочети още…

.