C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Работа с файлове в проект с NetBeans

Публикувано на 14 декември 2015 в раздел УКИ.

В това упражнение ще направим връзка между графичната среда Swing и традиционните уроци за работа с файлове. Допълнително ще се запознаем с работа с ListBox. За зареждането на информация от файла ще използваме структура от данни HashMap, но това не е задължително – с малко повече усилия същото може да бъде постигнато с обикновен масив.

В учебната задача имаме даден текстови файл със следната структура:

<име на автор - един ред>
<заглавие на произведение - един ред>
<текст на произведението - един или повече реда>
.
<име на автор>
т.н.

Както виждате имаме множество произведения на различни автори, които са записани в определен формат. Краят на произведение се намира чрез самостоятелна точка на отделен ред. Един автор може да има повече от едно произведение, като не е задължително произведенията на един автор да са подредени едно след друго.

В задачата се изисква да се направи приложение със Swing, в което на първия екран да се въвежда име на автор. След натискане на бутон „Търси“, на втори екран да се заредят произведенията на този автор в ListBox. При натискане върху заглавието на произведение да се зарежда текста му в TextBox.

Решение: Създайте проект AuthorsProject и в него добавете първата (стартова за програмата) JFrame форма, която също наименовайте AuthorsProject и изберете пакет AuthorsProject.

1

Все още няма да пишем кода за събитието на бутона. Добавете втора JFrame форма – тя ще е следващия екран. Убедете се, че е в същия пакет – в противен случай двете форми няма да се „виждат“ една-друга! В тази форма добавете три JLabel и два JScrollPane. Вътре в тези панели добавете един JList и един JTextBox:

2

Сега трябва да направим така, че при натискане на бутона в първата форма въведения от потребителя текст да бъде прехвърлен във втората форма. Един начин е да използваме вече създадения authorNameLabel. По-универсален вариант (за случаите, в които няма такъв label) е да добавим специална променлива (член-променлива на класа), в която да запишем тази информация. Отидете в Source на AuthorsProjectSecondForm и добавете следния ред непосредствено след дефиницията на класа:

String author;

Екрана с кода би трябвало да изглежда така:

3

Сега се върнете в първата форма. Добавете ActionEvent за бутона, в който добавете следния код:

// Ако няма въведен текст, няма да правим нищо
if(authorName.getText().isEmpty()){
  return;
}
// Създаваме обект за втората форма
AuthorsProjectSecondForm sf = new AuthorsProjectSecondForm();
// Записваме името на автора в променливата
sf.author = authorName.getText();
// Центрираме новата форма спрямо позицията на текущата
sf.setLocationRelativeTo(this);
// Визуализираме втората форма
sf.setVisible(true);
// Скриваме текущата форма
this.setVisible(false);

Сега отворете втората форма. В началото добавете DefaultListModel. С обект от този клас ще добавяме елементи в списъка (JList). Добавете и HashMap. С обект от този клас ще добавяме текста на произведението на дадения автор в речник с ключ заглавието на произведението. Повече за речниците прочетете тук. Ще добавим и Scanner, FileReader и IOException – това са обекти, чрез които ще четем от файла. Кодът в началото на файла ще бъде:

import javax.swing.DefaultListModel;
import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;
import java.io.IOException;
import java.io.FileReader;

След това добавете два обекта от този клас при член-променливите:

DefaultListModel model = new DefaultListModel();
HashMap<String,String> contents = new HashMap<>();

Би трябвало резултата да е следния:

5

След това създайте събитие „Window Opened“ на JFrame формата.

4

В неговия код ще инициализираме етикета с името на автора, както и ще заредим произведенията на този автор едновременно в списъка и в речника. Приемаме, че файлът се намира на C:\ и е с име authors.txt. Ако искате изтеглете примерен файл с две произведения на Христо Ботев и две на Петко Славейков.

// Слагаме текста на бутона да бъде
// същия като записания в член-променливата
authorNameLabel.setText(this.author);
// Инициализираме ListBox обекта с новия модел
titles.setModel(this.model);
// Четем файла и записваме в списъка и в речника
try(Scanner s = new Scanner(new FileReader("C:\\authors.txt"))){
  // Докато има следващо произведение във файла
  while(s.hasNext()){
   // Четем името на автора
   String auth = s.nextLine();
   // Проверяваме дали е това, което търсим
   if(auth.equals(this.author)){
     String zaglavie = s.nextLine();
     // Добавяме заглавието в ListBox чрез model
     this.model.addElement(zaglavie);
     // Взимаме текста ред по ред
     String contentsLines = "";
     String line;
     // Четем до достигането на точка на нов ред
     while(s.hasNext()){
      line = s.nextLine();
      if(line.equals(".")) break;
      else contentsLines+=line+"\n\r";
      // \n\r ще обозначи нов ред
     }
     // Записваме съдържанието на заглавието в речника
     this.contentsMap.put(zaglavie, contentsLines);
   }
   // В противен случай отиваме на следващ автор
   else{
    String line;
    while(s.hasNext()){
      line = s.nextLine();
      if(line.equals(".")) break;
    }
   }
  }
}
catch(IOException e){
  contents.setText("ПРОБЛЕМ С ЧЕТЕНЕТО НА ФАЙЛА");
  titles.setEnabled(false);
}

Последното, което трябва да направим, е да зареждаме текста на произведението при избор на заглавието. Създайте събитие valueChanged на ListBox обекта:

6

В него добавете следния код:

String zaglavie = titles.getSelectedValue();
contents.setText(this.contentsMap.get(zaglavie));
// Ако произведението е дълго, връщаме позицията в началото
contents.setCaretPosition(0);

С това програмата е завършена.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*