C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Задача от упражнение 3, 2011г.

Публикувано на 08 ноември 2011 в раздел ПИК3 Java.

Задача 1: Съставете клас за работа с комплексни числа. Да се съставят методи реализиращи операциите сбор, разлика, умножение и деление на комплексни числа. Реализирайте методи за отпечатване на комплексното число и за връщане на комплесно спрегнатото число.

Примерно решение:

package complexnum;
import java.lang.ArithmeticException;

public class ComplexNumber{
 private double re;
 private double im;
 public ComplexNumber(){
  this.setRe(0);
  this.setIm(0);
 }
 public ComplexNumber(ComplexNumber input) {
  this.setRe(input.getRe());
  this.setIm(input.getIm());
 }
 public ComplexNumber(double re, double im){
  this.setRe(re);
  this.setIm(im);
 }
 public double getRe(){
  return this.re;
 }
 public double getIm(){
  return this.im;
 }
 public void setRe(double re){
  this.re = re;
 }
 public void setIm(double im){
  this.im = im;
 }
 public String toString(){
  StringBuffer result=new StringBuffer();
  if (this.im==0){
   result.append(Double.toString(this.re));
  }
  else if (this.re==0){
   result.append(Double.toString(this.im)+"i");
  }
  else if (this.im>0){
   result.append(Double.toString(this.re)+"+"+Double.toString(this.im)+"i");
  }
  else if (this.im<0){
   result.append(Double.toString(this.re)+Double.toString(this.im)+"i");
  }
  return result.toString();
 }
 public void print(){
  System.out.println(this.toString());
 }
 public ComplexNumber getConjugate() {
  return new ComplexNumber(this.re, this.im * (-1));
 }
 public ComplexNumber add(ComplexNumber op) {
  ComplexNumber result = new ComplexNumber();
  result.setRe(this.re + op.getRe());
  result.setIm(this.im + op.getIm());
  return result;
 }

 public ComplexNumber substract(ComplexNumber op) {
  ComplexNumber result = new ComplexNumber();
  result.setRe(this.re - op.getRe());
  result.setIm(this.im - op.getIm());
  return result;
 }

 public ComplexNumber multiply(ComplexNumber op) {
  ComplexNumber result = new ComplexNumber();
  result.setRe(this.re * op.getRe() - this.im * op.getIm());
  result.setIm(this.re * op.getIm() + this.im * op.getRe());
  return result;
 }

 public ComplexNumber divide(ComplexNumber op) throws ArithmeticException {
  if(op.getRe()==0 && op.getIm()==0){
   throw new ArithmeticException("Division by zero");
  }
  ComplexNumber result = new ComplexNumber(this);
  result = result.multiply(op.getConjugate());
  double opNormSq = op.getRe()*op.getRe()+op.getIm()*op.getIm();
  result.setRe(result.getRe() / opNormSq);
  result.setIm(result.getIm() / opNormSq);
  return result;
 }
}

Задача 2. Напишете клас с main метод, в който прочитате израз от вида (a+bi)OP(c+di), където OP={*,/,+,-}, а {a,b,c,d} са цели числа. Като изход изведете резултата от извършената операция между две комплексни числа.

Примерен вход: (1-2i)-(-2+3i)
Очакван изход: 3.0-5.0i

Примерно решение:

package complexnum;
import java.util.regex.Pattern;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.Scanner;

public class program{
 public static void main(String[] args){
  Scanner keyboardIn = new Scanner(System.in);
  System.out.print("Въведете израз: ");
  String expression = keyboardIn.nextLine();
  Pattern p = Pattern.compile("^\\(([+-]?[0-9]+)?([+-]?[0-9]+i)?\\)([*/+-])\\(([+-]?[0-9]+)?([+-]?[0-9]+i)?\\)$");
  Matcher m = p.matcher(expression);
  if (m.find()){
   try{
    double a=0, b=0, c=0, d=0;
    if (m.group(1)!=null) a = Double.parseDouble(m.group(1));
    if (m.group(2)!=null) b = Double.parseDouble(m.group(2).substring(0,m.group(2).length()-1));
    if (m.group(4)!=null) c = Double.parseDouble(m.group(4));
    if (m.group(5)!=null) d = Double.parseDouble(m.group(5).substring(0,m.group(5).length()-1));

    ComplexNumber c1 = new ComplexNumber(a, b);
    ComplexNumber c2 = new ComplexNumber(c, d);
    switch(m.group(3)){
     case "*":
      (c1.multiply(c2)).print();
      break;
     case "/":
      (c1.divide(c2)).print();
      break;
     case "+":
      (c1.add(c2)).print();
      break;
     case "-":
      (c1.substract(c2)).print();
      break;
    }
   }
   catch(java.util.InputMismatchException e){
    e.printStackTrace();
   }
   catch(ArithmeticException e){
    System.out.println("Не може да делите на нула!");
   }
  }
 }
}

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*