C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Категория ‘ПИК3 Java’

* Изходен код от упражнение 9, 2015

Публикувано на 20 ноември 2015 в раздел ПИК3 Java.

В това упражнение се разглеждат структури от данни. Използват се ArrayList, LinkedList и HashMap. Прочети още…

.

 


* Изброим тип (enum) в Java

Публикувано на 19 ноември 2015 в раздел ПИК3 Java.

Както повечето други езици, и в Java присъства изброим тип. Чрез него можем да създаваме собствени типове данни – такива с предварително предефинирани стойности. Реално зад ключовата дума „enum“ стои реализиран клас, т.е. изброимите типове всъщност са обекти. Ето и нашия първи пример – създаваме изброим тип „оценка“ с шест възможни стойности: Прочети още…

.

 


* Множества: хеш таблици и червено-черни дървета

Публикувано на 15 ноември 2015 в раздел ПИК3 Java.

Множествата са по принцип по-прости структури спрямо речниците. Те се базират на един основен интерфейс Set. Докато при речниците имахме комбинации от Key и Value, при множествата има само един единствен елемент, който е едновремено Key и Value. Или казано по друг начин множествата са речници при които всяко Value се използва за Key само за себе си. Веднага можете да се досетите, че е много лесно един Set да бъде реализиран чрез Map – например ако подавате един и същи обект за Key и Value в който и да е Map, той ще работи като Set.

С казаното дотук не е изненада, че в Java популярните имплементиращи интерфейс Set класове HashSet, LinkedHashSet и TreeSet всъщност използват именно HashMap, LinkedHashMap и TreeMap вътре в себе си. Например извиквайки метод add на един HashSet, той извиква метод put на вградения в него HashMap, като му подава параметри put(yourObject, dummyObject), където yourObject е вашия обект (използва се за key), а DummyObject e вградена в HashSet референция към следното: Прочети още…

.

 


* Речници: хеш таблици и червено-черни дървета

Публикувано на 15 ноември 2015 в раздел ПИК3 Java.

Map е един от често използваните интерфейси в Java. Чрез него се реализират т.нар. „речници“. В речниците имаме записани двойки от стойности (ключ, стойност). Целта е да успяваме много бързо да намираме стойността, търсейки по чрез нейния ключ. Много често по интервюта за работа се задават въпроси свързани с класове, които го имплементират. Прочети още…

.

 


* Изходен код от упражнение 8, 2015

Публикувано на 13 ноември 2015 в раздел ПИК3 Java.

Задачата е за подготовка за контролна работа. Даден е файл с математически задачи, който има следната структура (показано е примерно съдържание): Прочети още…

.

 


* Изподен код от упражнение 7, 2015

Публикувано на 06 ноември 2015 в раздел ПИК3 Java.

Задача 1. Реализирайте клас Author (автор). В него член-променливи са имена (name от тип String), държава (country от тип String) и телефонен номер (phone от тип String). Направете само конструктор с подадени параметри. Променливите name и country направете само за четене, а phone направете така, че да може да се чете и променя. За phone се погрижете да е записан в следния формат: xxx-xxx-xxxx (например 567-123-8888 e валиден телефон). Предвидете допълнителна възможност да бъде въведен телефон и в алтернативни два формата – xxxxxxxxxxx (например 5671238888) или (xxx) xxx-xxxx (например (567) 123-8888). Ако в set метода се подаде телефон в алтернативен формат, вие трябва да го конвертирате до стандартния и да го запишете в него. Прочети още…

.

 


* Изходен код от упражнение 6, 2015

Публикувано на 30 октомври 2015 в раздел ПИК3 Java.

Трябва да се напише програма, която решава различни типове математически уравнения. Реализирайте следната йерархия:

Задача 1. Дефинирайте интерфейс Solvable с действия: Прочети още…

.

 


* Изходен код от упражнение 4, 2015

Публикувано на 29 октомври 2015 в раздел ПИК3 Java.

Задача 1. Дефинирайте интерфейс “Buyable”, в който дефинирайте действиe “int buy(int quantity)” (купуване на продукт) и действие “String getName()” (взимане на името на продукта).

Задача 2. Дефинирайте клас “Product”, който имплементира интерфейс “Buyable”. Член променливи са:

  • id – идентификатор на продукта в склада от тип int;
  • name – описание на продукта, записано в String;
  • quantity – наличност (бройки) в склада от тип int.

Защитете член променливите по следния начин:

  • id трябва да е винаги положително число (строго по-голямо от 0);
  • quantity трябва да е винаги по-голямо или равно на 0;
  • name да бъде само за четене.

Реализирайте метод buy. Идеята му е по подадено количество стока от даден продукт да връща или “id” на продукта в склада (ще бъде положително число), или -1 (невалидно id) ако такова количество не е налично или ако е подадена невалидна стойност за количество (<=0). Ако покупката е успешна, да намалява стойността на член-променлива quantity с количеството, което е закупено.

Задача 3. Реализирайте клас “BetterProduct”, който наследява клас “Product” и предефинира метод buy по следния начин – вече вместо да връща -1  при неуспех, трябва да хвърля RuntimeException с подходящо съобщение за грешка.

Задача 4. Направете клас с main метод, в който инициализирайте масив с два елемента от тип Buyable. В него запишете един Product и един BetterProduct. Обходете масива с цикъл и отпечатайте имената на продуктите на екрана. Прочети още…

.

 


* Изходен код от упражнение 3, 2015

Публикувано на 20 октомври 2015 в раздел ПИК3 Java.

Създайте клас Person съдържащ член променливи “name” (String) и “phone” (String). Защитете “name” така, че да не може да бъде променян (да е private и да има само get метод). За “phone” оставете public модификатор за достъп и не правете get и set методи. Реализирайте метод “String toString()”, в който се връща низ със съдържание името и телефона на човека разделени със запетая. Направете само конструктор с подадени параметри. Не пишете конструктор по подразбиране.

Направете клас Teacher, който наследява Person и добавя член променлива: enum Position{PROFFESOR , DOCENT,  ASSISTANT}
Направете два конструктора – един с подадени параметри name, phone и Position, и един с подадени само name и phone, при който Position се приема по подразбиране ASSISTANT

Направете клас “Course” с член променливи Sting name – име на курс – и Teacher tutor. Направете само конструктор с подадени параметри. Не правете get и set методи.

Направете клас “Student” наследяващ “Person” и добавящ следните член променливи: Прочети още…

.

 


* Изходен код от упражнение 2, 2015

Публикувано на 02 октомври 2015 в раздел ПИК3 Java.

Да се напише клас с main метод, в който да се демонстрира извеждане на меню в конзолен режим, в което да има следните дейности:

  1. Въвеждане на данни за нов клиент – изисква въвеждането на данни за човека от клавиатурата. За всеки клиент се пази име, ЕГН и адрес. След успешно въвеждане, данните се съхраняват във файл в текущата директория с име <ЕГН>.txt, където <ЕГН> е 10 цифреното число, което е ЕГН на човека;
  2. Търсене на потребител по ЕГН – потребителя въвежда число <EГН> и програмата се опитва да отвори файла <EГН>.txt. Ако такъв съществува, трябва да се изведе информация за човека. В противен случай се извежда съобщение, че такъв човек не съществува;
  3. Търсене на потребител по ключова дума – отваря един по един всички файлове с разширение .txt от текущата директория и ги претърсва за съответната ключова дума;
  4. Изход.

След извършване на дадено действие, програмата трябва да се връща в главното меню (за целта използвайте безкраен цикъл). Изпълнението ѝ продължава до избор на „Изход“. Прочети още…

.