C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Упражнение 11, 2015

Публикувано на 05 декември 2015 в раздел ПИК3 Java.

В това упражнение доработваме програмата от миналото упражнение като я правим клиент-сървър приложение. Ще направим клиент, който ще се свързва със сървъра и ще му изпраща пациент (Patient). Сървърът ще излекува пациента по съответния ред и ще върне обратно на клиента Report. Сървърът ще е направен така, че да може да обслужва много клиенти, но не едновременно, а един по един.

По сървъра редакциите са основно върху main метода на класа на създаденото преди това приложение. Това, което трябва да направите, е:

 • Сериализирайте класове Report, Diagnosis и Patient. Diagnosis трябва да се сериализира понеже се използва като член-променлива в клас Patient;
 • Променете основния клас по следния начин:
package upr11;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashSet;
import java.net.Socket;
import java.net.ServerSocket;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;

public class Upr11{
 private static ArrayList<Debtor> debtors = new ArrayList<Debtor>();
  
 static void addDebtor(Debtor d){
  debtors.add(d);
 }
 
 static void printDebtors(){
  for(Debtor d: debtors){
   System.out.println(d.patient.name + " owes " + d.debt);
  }
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  MedicalRoom mr = new MedicalRoom(1, "Ivan Ivanov");
  HospitalRoom hr = new HospitalRoom(2, "Petar Petrov");
  GPOffice gp = new GPOffice(mr, hr);
  System.out.println("Starting server");
  ServerSocket ss = null;
  try{
   ss = new ServerSocket(5000);
  }
  catch(IOException e){
   System.out.println("Can't start server");
   return;
  }
  System.out.println("Server started");
  while(true){
   Socket s = null;
   ObjectInputStream sin = null;
   ObjectOutputStream sout = null;
   try{
    System.out.println("Waiting for client");
    s = ss.accept();
    sin = new ObjectInputStream(s.getInputStream());
    System.out.println("Client connected");
    Object o = sin.readObject();
    if(!(o instanceof Patient)){
     System.out.println("Client sent invalid class");
     s.close();
     continue;
    }
    Patient p = (Patient)o;
    System.out.println(p.name+" entered");

    sout = new ObjectOutputStream(s.getOutputStream());
    sout.flush();
    if(!gp.nextPatient(p)){
     Report r = new Report(p);
     r.message = "We cannot cure "+p.name;
     sout.writeObject(r);
     sout.flush();
     s.close();
     continue;
    }
    
    // First pass HospitalRoom
    while(hr.hasMorePatients()){
     Report r = hr.nextPatient();
     if(r.debt>0) addDebtor(new Debtor(r.patient, r.debt));
     gp.logReport(r.patient, r);
     if(r.patient.isSick() && r.patient.paycheck>0) mr.queuePatient(r.patient);
    }
    
    // First pass MedicalRoom
    while(mr.hasMorePatients()){
     Report r = mr.nextPatient();
     if(r.debt>0) addDebtor(new Debtor(r.patient, r.debt));
     gp.logReport(r.patient, r);
    }    
    
    sout.writeObject(gp.reports.get(p));
    sout.flush();
    s.close();
   }
   catch(IOException e){
    System.out.println("Connection failure: "+e.getMessage());
    continue;
   }
   catch(ClassNotFoundException e2){
    System.out.println("Client sent invalid data: "+e2.getMessage());
    continue;    
   }
  }
 }
}

За клиента направете:

 • Пакетирайте Report, Diagnosis и Patient в jar файл и го добавете в проект за клиента;
 • Създайте основен клас с main метод със следния код:
package upr11Client;
import upr11.Diagnosis;
import upr11.Patient;
import upr11.Report;
import java.util.Set;
import java.util.HashSet;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Iterator;
import java.net.Socket;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class Upr11Clent{
 public static void main(String[] args){
  Scanner s = new Scanner(System.in);
  System.out.print("Enter your name: ");
  String name = s.nextLine();
  System.out.print("Enter your egn: ");
  String egn = s.nextLine();
  System.out.println("Enter your paycheck: ");
  double paycheck = Double.valueOf(s.nextLine());
  
  HashSet<Diagnosis> sicknesses = new HashSet<Diagnosis>();
  String command = "";
  do{
   System.out.print("Enter sickness name: ");
   command = s.nextLine();
   if(!command.equals("end")) sicknesses.add(new Diagnosis(0.0, command));
  }
  while(!command.equals("end"));
  
  Patient p = new Patient(name, egn, paycheck, sicknesses);
  
  Report r = null;
  try{
   System.out.println("Connecting to server");
   Socket sock = new Socket("localhost", 5000);
   System.out.println("Connected");
   ObjectOutputStream sout = new ObjectOutputStream(sock.getOutputStream());
   sout.flush();
   System.out.println("Sending data");
   sout.writeObject(p);
   sout.flush();
   System.out.println("Reading responce");
   ObjectInputStream sin = new ObjectInputStream(sock.getInputStream());
   r = (Report)sin.readObject();
   sock.close();
  }
  catch(IOException e){
   System.out.println("IO error");
  }
  catch(ClassNotFoundException e2){
   System.out.println("Server sent invalid data: "+e2.getMessage());
  }
  
  if(r!=null){
   r.print();
   p=r.patient;
  }
  System.out.println("\n"+p.name+" your paycheck at the end is "+p.paycheck);
 }
}

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*