C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Упражнение 10, 2015 – добавка

Публикувано на 01 декември 2015 в раздел ПИК3 Java.

Тук представям разширен вариант на задачата от упражнение 10. На практика са решени всички поставени допълнителни задачи. Кода на много места може да се изчисти и да стане по-лесно четим, но се надявам и така да е достатъчно разбираем. Вмъкнати са следните допълнителни функционалности, които подобряват предишната задача:

 • GPOffice вече е самостоятелен клас;
 • Създаден е клас Report. При всяко посещение в стая с лекар за пациента се изготвя доклад за извършената дейност. После обратно в GPOffice докладите се сливат в един общ (метод mergeWith). За целта е променена логиката на метод nextPatient() – вече връща доклад за следващия пациент;
 • Няма хвърляне на изключения и не се утежняваме с try-catch блокове;
 • MedicalRoom и HospitalRoom вече са наследници на клас Room, с което структурата им става по-ясна;
 • Вече можете да вкарвате всякакви диагнози на пациенти, а не само предварително дефинираните. В MedicalRoom и HospitalRoom ще бъдат лекувани само тези болести, които са възможни (possibleCures), а непознатите няма да бъдат разглеждани;
 • Две болести (Diagnosis) приемаме за еднакви, ако имената им съвпадат – не обръщаме внимание на цените. Тоест ако даден пациент е болен от болест A и си мисли, че тя струва X лева, това не значи, че в болницата ще му струва толкова – може да е по-евтино или по-скъпо. Реализирано е по този начин, защото се стремих да намаля количеството код. Реално в масива с болести на пациента (sicknesses) не е нужно да се пази цената, а само името на болестта, но в случая преизползвах вече готовия клас (което следва и по наследство от решението на оригиналната задача);
 • Двама пациента приемаме за еднакви, ако са с едно и също име и ЕГН. Заболяванията им и болестите им не се взимат под внимание при сравнение на обекти;
 • GPOffice няма опашка с пациенти – такива има само при MedicalRoom и HospitalRoom. За опашката пред GPOffice се грижи main метода;
 • Пазим дълга (debt) на пациентите на две места – веднъж в репорта му в GPOffice и веднъж в статичния ArrayList debtors. За конкретната програма не е необходимо това дублиране на информация, но го запазих заради продължението от предишната задача.

Решение:

Debtor.java:

package upr11;
public class Debtor{
  Patient patient;
  Double debt;
  Debtor(Patient patient, Double debt){
   this.patient = patient;
   this.debt = debt;
  }
}

Diagnosis.java:

package upr11;

public class Diagnosis{
 double cost;
 String name;
 public Diagnosis(double cost, String name){
  this.cost = cost;
  this.name = name;
 }
 
 public int hashCode(){
  int result = 17;
  result = result*37 + this.name==null?0:this.name.hashCode();
  return result;
 }
 
 public boolean equals(Object o){
  if(!(o instanceof Diagnosis)) return false;
  String name = ((Diagnosis)o).name;
  if(this.name.equals(name)) return true;
  else return false;
 }
}

GPOffice.java:

package upr11;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class GPOffice{
 MedicalRoom mr;
 HospitalRoom hr;
 HashMap<Patient, Report> reports;
 public GPOffice(MedicalRoom mr, HospitalRoom hr){
  this.mr = mr;
  this.hr = hr;
  this.reports = new HashMap<>();
 }
 
 // Queues patient to a Room if we can cure him
 boolean nextPatient(Patient p){
  // First the serious sicknesses for HospitalRoom
  for(Diagnosis ps: p.sicknesses){
   if(hr.cures(ps)){
    hr.queuePatient(p);
    return true;
   }
  }
  // If not, check for MedicalRoom sicknesses
  for(Diagnosis ps: p.sicknesses){
   if(mr.cures(ps)){
    mr.queuePatient(p);
    return true;
   }
  }
  // If not, we cannot queue him anywhere
  return false;
 }
 
 void logReport(Patient p, Report r){
  Report old = this.reports.get(p);
  if(old!=null){
   old.mergeWith(r);
   this.reports.put(p, old);
  }
  else this.reports.put(p, r);
 }
 
 void printReports(){
  for(Map.Entry<Patient, Report> es : this.reports.entrySet()){
    es.getValue().print();
  }
 }
}

Patient.java:

package upr11;
import java.util.Set;
import java.util.HashSet;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Iterator;

public class Patient{
 final String name;
 final String egn;
 double paycheck;
 HashSet<Diagnosis> sicknesses;
 
 Patient(String name, String egn, double paycheck, Set<Diagnosis> sicknesses){
  this.name = name;
  this.egn = egn;
  this.paycheck = paycheck;
  this.sicknesses = new HashSet<>(sicknesses);
 }
 
 Patient(String name, String egn, double paycheck, List<Diagnosis> sicknesses){
  this.name = name;
  this.egn = egn;
  this.paycheck = paycheck;
  this.sicknesses = new HashSet<>(sicknesses);
 }
  
 double payBill(double amount){
  this.paycheck -= amount;
  if(this.paycheck >= 0) return 0;
  else{
   double debt = -this.paycheck;
   this.paycheck = 0;
   return debt;
  }
 }
 
 boolean isSick(){
  return !this.sicknesses.isEmpty();
 }
 
 boolean isSickFrom(Diagnosis sickness){
  return this.sicknesses.contains(sickness);
 }
 
 public int hashCode(){
   int result = 17;
   result = result*37 + this.name==null?0:this.name.hashCode();
   result = result*37 + this.egn==null?0:this.egn.hashCode();
   return result;
 }
 
 public boolean equals(Object o){
   if(!(o instanceof Patient)) return false;
   Patient p = (Patient)o;
   if(this.name == p.name
     &&
    this.egn == p.egn
   ) return true;
   else return false;
 }
}

Report.java:

package upr11;

public final class Report{
 final Patient patient;
 String message;
 double debt;
 
 Report(Patient p){
   this.patient = p;
   this.message = "";
   this.debt = 0.0;
  }
 
 public Report(Patient patient, String message, double debt){
  this.patient = patient;
  this.message = message;
  this.debt = debt;
 }
 
 // Merges reports. True on success.
 boolean mergeWith(Report r){
  if(!this.patient.equals(r.patient)) return false;
  this.debt += r.debt;
  if(this.message.equals("")) this.message += r.message;
  else this.message += "\n> "+r.message;
  return true;
 }
 
 void print(){
  System.out.println("Report for: "+this.patient.name);
  if(!this.message.equals("")) System.out.println("> "+this.message);
  else System.out.println("> No messages from doctors");
  System.out.print("> List of current sicknesses: ");
  if(this.patient.isSick()){
   for(Diagnosis s: this.patient.sicknesses) System.out.print(s.name+"; ");
  }
  else{
   System.out.print("COMPLETELY CURED. HOORAY!");
  }
  System.out.println("\n> Report debt: "+this.debt);
  System.out.println("End report for:"+this.patient.name);
 }
}

Room.java:

package upr11;
import java.util.LinkedList;
import java.util.HashMap;

public abstract class Room{
 int number;
 String doctor;
 LinkedList<Patient> queue;
 Diagnosis[] possibleCures;
 
 protected Room(int number, String doctor, Diagnosis[] possibleCures) { 
  this.number = number;
  this.doctor = doctor;
  this.queue = new LinkedList<>();
  this.possibleCures = possibleCures;
 }
 
 // Shows if room cures certain sickness
 boolean cures(Diagnosis sickness){
  for(Diagnosis pc: this.possibleCures){
   if(pc.equals(sickness)) return true;
  }
  return false;
 }
 
 // Cures patient from the sickness. 
 // True on success and False if patient is not sick from sickness
 private boolean curePatient(Patient patient, Diagnosis sickness)
 throws RuntimeException{
  if(patient == null || sickness == null){
   throw new RuntimeException("Invalid call to curePatient");
  }
  return patient.sicknesses.remove(sickness);
 }
 
 // Cures next patient from the queue
 // Writes report and returns it
 // or returns null if the queue was empty
 Report nextPatient(){
  Patient p = null;
  // Cleans the queue from possible null elements
  // Assigns valid Patient or returns null on empty queue
  do{
   if(this.queue.isEmpty()) return null;
   p = this.queue.getFirst();
   this.queue.removeFirst();
  }
  while(p == null);
  
  Report r = new Report(p);
  // Examines the patient for all known Diagnosis
  for(Diagnosis sickness: possibleCures){
   StringBuilder reportMessage = new StringBuilder();
   double debt = 0.0;
   // If patient is not sick from the current sickness, check next one
   if(!p.sicknesses.contains(sickness)) continue;
   
   // If Patient has no more money, we stop any cures
   if(p.paycheck<=0){
    reportMessage.append("Room "+this.number+", doctor "+this.doctor+": ");
    reportMessage.append("Patient is out of money. Can't cure "+sickness.name);
    break;
   }
   else{
    // Patient pays
    debt += p.payBill(sickness.cost);
    // We cure him
    boolean cureResult = this.curePatient(p, sickness);
    reportMessage.append("Room "+this.number+", doctor "+this.doctor+": ");
    if(cureResult == true) reportMessage.append("Cured from "+sickness.name);
    else reportMessage.append("Not cured from "+sickness.name+". Bug?");
   }
   r.mergeWith(new Report(p, reportMessage.toString(), debt));
  }
  return r;
 }
 
 void queuePatient(Patient p){
  this.queue.addLast(p);
 }
 
 boolean hasMorePatients(){
  return !this.queue.isEmpty();
 }
}

class MedicalRoom extends Room{
 MedicalRoom(int number, String doctor){
  super(number, doctor, new Diagnosis[2]);
  super.possibleCures[0] = new Diagnosis(50.0, "Not sick");
  super.possibleCures[1] = new Diagnosis(100.0, "Little sick");
 }
}

class HospitalRoom extends Room{
 HospitalRoom(int number, String doctor){
  super(number, doctor, new Diagnosis[2]);
  super.possibleCures[0] = new Diagnosis(150.0, "Sick");
  super.possibleCures[1] = new Diagnosis(200.0, "Very sick");
 }
}

Upr11.java:

package upr11;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashSet;

public class Upr11{
 private static ArrayList<Debtor> debtors = new ArrayList<Debtor>();
  
 static void addDebtor(Debtor d){
  debtors.add(d);
 }
 
 static void printDebtors(){
  for(Debtor d: debtors){
   System.out.println(d.patient.name + " owes " + d.debt);
  }
 }
 
 
 public static void main(String[] args) { 
  MedicalRoom mr = new MedicalRoom(1, "Ivan Ivanov");
  HospitalRoom hr = new HospitalRoom(2, "Petar Petrov");
  GPOffice gp = new GPOffice(mr, hr);
  
  ArrayList<Diagnosis> combination1 = new ArrayList<>();
  combination1.add(mr.possibleCures[0]);
  combination1.add(hr.possibleCures[1]);
  Patient p1 = new Patient("Ivan", "1234", 50.0, combination1);
  
  ArrayList<Diagnosis> combination2 = new ArrayList<>();
  combination2.add(mr.possibleCures[1]);
  combination2.add(hr.possibleCures[0]);
  combination2.add(hr.possibleCures[1]);
  Patient p2 = new Patient("Petar", "5678", 1000.0, combination2);
  
  ArrayList<Diagnosis> combination3 = new ArrayList<>();
  combination3.add(mr.possibleCures[0]);
  Patient p3 = new Patient("Maria", "9012", 100.0, combination3);
  
  ArrayList<Diagnosis> combination4 = new ArrayList<>();
  combination4.add(mr.possibleCures[0]);
  combination4.add(new Diagnosis(500.0, "Unknown condition"));
  Patient p4 = new Patient("Todor", "9012", 100.0, combination4);
  
  gp.nextPatient(p1);
  gp.nextPatient(p2);
  gp.nextPatient(p3);
  gp.nextPatient(p4);
  
  // First pass HospitalRoom
  while(hr.hasMorePatients()){
   Report r = hr.nextPatient();
   if(r.debt>0) addDebtor(new Debtor(r.patient, r.debt));
   gp.logReport(r.patient, r);
   if(r.patient.isSick() && r.patient.paycheck>0) mr.queuePatient(r.patient);
  }
  
  // First pass MedicalRoom
  while(mr.hasMorePatients()){
   Report r = mr.nextPatient();
   if(r.debt>0) addDebtor(new Debtor(r.patient, r.debt));
   gp.logReport(r.patient, r);
  }
  
  gp.printReports();
  System.out.println("-------------------");
  printDebtors();
 }
}

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*