C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Изходен код от упражнение 8, 2015

Публикувано на 13 ноември 2015 в раздел ПИК3 Java.

Задачата е за подготовка за контролна работа. Даден е файл с математически задачи, който има следната структура (показано е примерно съдържание):

 Автор: Иван Иванов
 Предмет: Математика
 Клас: 8
 Тема: Квадратни уравнения
 Условие: Решете уравнението x^2+2x-3=0
 Верен отговор: x1=-3, x2=1
 Дистрактор 1: x1=3, x2=1
 Дистрактор 2: x1=3, x2=-1
 Дистрактор 3: x1=-3, x2=-1
 Дистрактор 4: x1=1, x2=1
 .
 Автор: …

Задача 1. Напишете клас “MathProblem”, който отразява структурата на зададения файл. Трябва да съдържа име (name) и фамилия (family_name) на автора, име на учебния предмет (subject), клас (class) от тип int, тема (topic), условие на задачата (description), верен отговор (correct_answer) и 4 дистрактори (distractor1, distractor2, …). Погрижете се класа да е число от 1 до 12. Погрижете се верния отговор и дистракторите да са различни. В случай на некоректен клас или повторения в отговор и/или дистрактори, да се връща изключение MathException. Класът MathProblem трябва да е immutable (веднъж създадена задача, да не може да се променя). Не пишете всички get методи – напишете за първите три член променливи и уточнете, че другите се реализират по аналогия. Направете метод void print(), който отпечатва съдържанието на задача в конзолата.

Задача 2. Напишете клас MathException, който кореспондира с употребата му в задача 1.

Задача 3. Напишете клас MathProblemsUtility, който няма конструктор и член променливи, а съдържа един единствен не-private статичен метод parseFile с входен параметър String – име на файл – и изходен параметър масив от задачи. Методът трябва да извършва следните действия:

 • Отвраря файла и преброява колко задачи има в него. Записва това в променлива int problemsCount;
 • Създава масив MathProblem[] problems с брой елементи problemsCount;
 • Обхожда файла и записва всяка задача в масива. Ако за дадена задача се получи проблем с информацията (нещо във формата на файла не отговаря), задачата да бъде пропусната;
 • Ако не е запълнен целия масив, да се премахнат празните клетки;
 • Връща масива.

Задача 4. Демонстрирайте функционалностите в клас с main метод

Решение: Всички класове се записват във файл Upr8.java:

Клас Upr8

import java.io.*;
import java.util.*;

public class Upr8{
 public static void main(String[] args){
  try{
   MathProblem[] problems = MathProblemsUtility.parseFile("problems.txt");
   for(MathProblem mp: problems) mp.print();
  }
  catch(MathException e){
   System.out.println(e.getMessage());
  }
  catch(IOException e2){
   System.out.println(e2.getMessage());
  }
 }
}

Клас MathProblem

class MathProblem{
 private String name;
 private String familyName;
 private String subject;
 private int klas;
 private String topic;
 private String description;
 private String correct_answer;
 private String distractor1;
 private String distractor2;
 private String distractor3;
 private String distractor4;
 
 MathProblem(String name, String familyName, String subject, int klas, String topic, String description, 
       String correct_answer, String distractor1, String distractor2, String distractor3, 
       String distractor4) throws MathException{
  this.name=name;
  this.familyName=familyName;
  this.subject=subject;
  this.setKlas(klas);
  this.topic=topic;
  this.description=description;
  this.setAnswers(correct_answer, distractor1, distractor2, distractor3, distractor4);
 }
 
 private void setKlas(int klas) throws MathException{
  if(klas<1 || klas>12) throw new MathException("Класът трябва да е от 1 до 12. Вие въведохте: "+klas);
  this.klas = klas;
 }
 
 private void setAnswers(String...answers) throws MathException{
  if(answers.length!=5) throw new MathException("Непредвиден проблем с дистракторите");
  for(int i=0; i<4; i++){
   for(int j=i+1; j<5; j++){
    if(answers[i].equals(answers[j])) throw new MathException("Еднакви отговори: "+answers[i]);
   }
  }
  this.correct_answer = answers[0];
  this.distractor1 = answers[1];
  this.distractor2 = answers[2];
  this.distractor3 = answers[3];
  this.distractor4 = answers[4];
 }
 
 String getName(){
  return this.name;
 } 
 String familyName(){
  return this.familyName;
 } 
 String getSubject(){
  return this.subject;
 } 
 int getKlas(){
  return this.klas;
 } 
 String getTopic(){
  return this.topic;
 } 
 String getDescription(){
  return this.description;
 } 
 String getCorrect_answer(){
  return this.correct_answer;
 } 
 String getDistractor1(){
  return this.distractor1;
 } 
 String getDistractor2(){
  return this.distractor2;
 } 
 String getDistractor3(){
  return this.distractor3;
 } 
 String getDistractor4(){
  return this.distractor4;
 }
 
 void print(){
  System.out.println("Автор: "+this.name+" "+this.familyName);
  System.out.println("Предмет: "+this.subject);
  System.out.println("Клас: "+this.klas);
  System.out.println("Тема: "+this.topic);
  System.out.println("Условие: "+this.description);
  System.out.println("Верен отговор: "+this.correct_answer);
  System.out.println("Дистрактор 1: "+this.distractor1);
  System.out.println("Дистрактор 2: "+this.distractor2);
  System.out.println("Дистрактор 3: "+this.distractor3);
  System.out.println("Дистрактор 4: "+this.distractor4);
 }
}

Клас MathException

class MathException extends Exception{
  MathException(){
    super("Задачата е с невалиден формат");
  }
  MathException(String msg){
    super(msg);
  }
}

Клас MathProblemsUtility

class MathProblemsUtility{
 static MathProblem[] parseFile(String file) throws MathException,IOException{
  int problemsCount = getProblemsCount(file);
  if(problemsCount==0) throw new IOException("Не открих задачи във файла");
  
  MathProblem[] problems = new MathProblem[problemsCount];
  Scanner sc = new Scanner(new FileReader(file));
  parser: for(int i=0; i<problems.length; i++){
   String name="";
   String familyName="";
   String subject="";
   int klas=0;
   String topic="";
   String description="";
   String correct_answer="";
   String distractor1="";
   String distractor2="";
   String distractor3="";
   String distractor4="";
   String line;
   while(!(line = sc.nextLine()).equals(".")){
    String[] lineSplit = line.split(": ", 2);
    if(lineSplit.length!=2){
     gotoNextProblem(sc);
     continue parser;
    }
    switch(lineSplit[0]){
     case "Автор":
      String[] nameSplit = lineSplit[1].split(" ", 2);
      if(nameSplit.length!=2){
       gotoNextProblem(sc);
       continue parser;
      }
      name = nameSplit[0];
      familyName = nameSplit[1];
      break;
     case "Предмет":
      subject = lineSplit[1];
      break;
     case "Клас":
      try{
       klas = Integer.parseInt(lineSplit[1]);
      }
      catch(NumberFormatException e){
       gotoNextProblem(sc);
       continue parser;
      }
      break;
     case "Тема":
      topic = lineSplit[1];
      break;
     case "Условие":
      description = lineSplit[1];
      break;
     case "Верен отговор":
      correct_answer = lineSplit[1];
      break;
     case "Дистрактор 1":
      distractor1 = lineSplit[1];
      break;
     case "Дистрактор 2":
      distractor2 = lineSplit[1];
      break;
     case "Дистрактор 3":
      distractor3 = lineSplit[1];
      break;
     case "Дистрактор 4":
      distractor4 = lineSplit[1];
      break;
    }
   }
   try{
    problems[i] = new MathProblem(name, familyName, subject, klas, topic, description, 
                   correct_answer, distractor1, distractor2, distractor3, distractor4);
   }
   catch(MathException e1){}
  }
  
  int validProblems = 0;
  for(MathProblem mp: problems){
   if(mp!=null) validProblems++;
  }
  MathProblem[] result = new MathProblem[validProblems];
  int i=0;
  for(MathProblem mp: problems){
   if(mp!=null){
    result[i] = mp;
    i++;
   }
  }
  return result;
 }
 
 private static int getProblemsCount(String file) throws IOException{
  int problemsCount = 0;
  Scanner sc = new Scanner(new FileReader(file));
  while(sc.hasNext()){
   if(sc.nextLine().equals(".")) problemsCount++;
  }
  sc.close();
  return problemsCount;
 }
 
 private static void gotoNextProblem(Scanner sc){
  String line;
  while(!(line = sc.nextLine()).equals(".")){}
 }
}

Примерен файл problems.txt:

Автор: Иван Иванов
Предмет: Математика
Клас: 8
Тема: Квадратни уравнения
Условие: Решете уравнението x^2+2x-3=0
Верен отговор: x1=-3, x2=1
Дистрактор 1: x1=3, x2=1
Дистрактор 2: x1=3, x2=-1
Дистрактор 3: x1=-3, x2=-1
Дистрактор 4: x1=1, x2=1
.
Автор: Петър Петров
Предмет: Математика
Клас: 8
Тема: Квадратни уравнения
Условие: Решете уравнението x^2+x-2=0
Верен отговор: x1=-2, x2=1
Дистрактор 1: x1=2, x2=1
Дистрактор 2: x1=2, x2=-1
Дистрактор 3: x1=-2, x2=-1
Дистрактор 4: x1=2, x2=2
.
Автор: Тодор Димитров
Предмет: Математика
Клас: 8
Тема: Квадратни уравнения
Условие: Решете уравнението -x^2+2x=0
Верен отговор: x1=0, x2=2
Дистрактор 1: x1=0, x2=-2
Дистрактор 2: x1=1, x2=2
Дистрактор 3: x1=0, x2=1
Дистрактор 4: x1=-1, x2=-2
.

Допълнителна задача: Потърсете начини да „счупите“ парсъра на задачи. Предложете подобрения спрямо намереното.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*