C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Изподен код от упражнение 7, 2015

Публикувано на 06 ноември 2015 в раздел ПИК3 Java.

Задача 1. Реализирайте клас Author (автор). В него член-променливи са имена (name от тип String), държава (country от тип String) и телефонен номер (phone от тип String). Направете само конструктор с подадени параметри. Променливите name и country направете само за четене, а phone направете така, че да може да се чете и променя. За phone се погрижете да е записан в следния формат: xxx-xxx-xxxx (например 567-123-8888 e валиден телефон). Предвидете допълнителна възможност да бъде въведен телефон и в алтернативни два формата – xxxxxxxxxxx (например 5671238888) или (xxx) xxx-xxxx (например (567) 123-8888). Ако в set метода се подаде телефон в алтернативен формат, вие трябва да го конвертирате до стандартния и да го запишете в него.

Задача 2. Реализирайте клас Poem (стихотворениe). В него член-променливи са заглавие (title от тип String), съдържание (content от тип String) и автор (author от тип Authors). Направете само конструктор с подадени параметри. Не правете get и set методи. Направете статичен клас “boolean comparePoems(Poem p1, Poem p2)” (сравни стихотворения), в който се извършват следните действия:

 • В два обекта от тип StringBuilder се натрупват всички английски букви и цифри от двете стихотворения. Пропускат се всякакви други специални символи, дори интервали. Всички главни букви се натрупват превърнати в малки букви;
 • Проверява се дали така обработените низове са едни и същи – ако да, метода връща true, иначе връща false.

Реализирайте нестатична версия на предишния метод – boolean compare(Poem p)

Демонстрирайте функционалностите от програмата в клас с main метод

Решение: Тук използваме т.нар. „неприхващаеми групи“ за регулярния израз. Знаете, че когато оградите нещо в скоби – например ([a-z]) за малки букви – после можете да го използвате чрез .group(i) метода на Matcher, където i е индекса на въпросната група. Ако след отварящата скоба на дадена група поставите символите „?:“, вие ще укажете, че тази група няма да получи индекс и ще бъде пропусната.

import java.util.*;
import java.util.regex.*;

public class PoemsExample{
 public static void main(String[] args){
  try{
   Author a = new Author("Ivan", "Bulgaria", "(888) 999-1111");
   System.out.println(a.getPhone());
   Poem p1 = new Poem("ABCD", "aaAA $*@ fa@sfsad 00312321 #$@$@#fffff", a);
   Poem p2 = new Poem("DEFG", "aaAA fasfsad 00@@#312321 #$@$@#fffff", a);
   System.out.println(Poem.comparePoems(p1, p2));
   System.out.println(p1.compare(p2));
  }
  catch(PhoneFormatException e){
   System.out.println(e.getMessage());
  }
 }
}

class PhoneFormatException extends Exception{
 private static String defaultMsg = "Invalid phone format";
 PhoneFormatException(){
  super(defaultMsg);
 }
 PhoneFormatException(String phone){
  super(defaultMsg+": "+phone);
 }
}

class Author{
 private String name;
 private String country;
 private String phone;
 Author(String name, String country, String phone) throws PhoneFormatException{
  this.name=name;
  this.country=country;
  this.setPhone(phone);
 }
 String getName(){
  return this.name;
 }
 String getCountry(){
  return this.country;
 }
 String getPhone(){
  return this.phone;
 }
 void setPhone(String phone) throws PhoneFormatException{
  String ptrn = "^(?:([0-9]{3})([0-9]{3})([0-9]{4}))|";
  ptrn +=    "(?:([0-9]{3})[\\-]([0-9]{3})[\\-]([0-9]{4}))|";
  ptrn +=    "(?:[\\(]([0-9]{3})[\\)][ ]([0-9]{3})[\\-]([0-9]{4}))$";
  Pattern p = Pattern.compile(ptrn);
  Matcher m = p.matcher(phone);
  if(m.matches()){
   if(m.group(1)!=null) this.phone=m.group(1)+"-"+m.group(2)+"-"+m.group(3);
   else if(m.group(4)!=null) this.phone=m.group(4)+"-"+m.group(5)+"-"+m.group(6);
   else this.phone=m.group(7)+"-"+m.group(8)+"-"+m.group(9);
   return;
  } 
  else throw new PhoneFormatException(phone);
 }
}

class Poem{
 String title;
 String content;
 Author author;
 Poem(String title, String content, Author author){
  this.title=title;
  this.content=content;
  this.author=author;
 }
 boolean compare(Poem p){
  return Poem.comparePoems(this, p);
 }
 static boolean comparePoems(Poem p1, Poem p2){
  String strp1 = stripPoemContents(p1.content);
  String strp2 = regexStripPoemContents(p2.content);
  if(strp1.equals(strp2)) return true;
  else return false;
 }
 private static String stripPoemContents(String content){
  StringBuilder strb = new StringBuilder(content.length());
  content=content.toLowerCase();
  for(int i=0; i<content.length(); i++){
   if((content.charAt(i)>='a' && content.charAt(i)<='z') 
      ||
     (content.charAt(i)>='0' && content.charAt(i)<='9')){
    strb.append(content.charAt(i));
   }
  }
  return strb.toString();
 }
 // Alternative solution with regex
 private static String regexStripPoemContents(String content){
  StringBuilder strb = new StringBuilder(content.length());
  Pattern p = Pattern.compile("[a-zA-Z0-9]+");
  Matcher m = p.matcher(content);
  while(m.find()){
   strb.append(m.group().toLowerCase());
  }
  return strb.toString();
 }
}

Допълнителна задача: генерирайте огромен текстови файл и тествайте кой от двата метода stripPoemContents и regexStripPoemContents е по-бърз.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*