C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Чат сървър и клиент с GUI

Публикувано на 17 декември 2013 в раздел ПИК3 Java.

В това упражнение беше показано как може да се изгради графичен интерфейс за чат клиент приложението от предишното упражнение. Използва се Swing, като се използват различни контроли – JLabel, JTextArea, JScrollPane, JTextField и JButton. Освен допълнителния клас (ClientGUI) има промени по другите два – в ClientThread всички System.out.println са променени така, че да обновяват графичните контроли, а в основния клас Client e премахната функционалността за четене на съобщение от клавиатурата чрез конзолата (тази дейност е прехвърлена към действието на бутона). Промени по сървъра няма и той продължава да си работи в конзолен режим. Демонстрирани са два често използвани Layouts – FlowLayout и BorderLayout – за разполагане на контролите. Не на последно място – използва се Event Dispatch Thread (EDT) чрез SwingUtilities.invokeLater(…), за да се прави синхронизирано обновяване на информацията по графичния интерфейс.

1. Сървър

chatserver.java

package chatserver;
import java.io.IOException;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.net.Socket;
import java.net.ServerSocket;
import java.util.Vector;

public class chatserver{
 static Vector<User> users = new Vector<User>(10);
 static int port = 1111;

 public static void main(String[] args){
  // Starting server
  ServerSocket servSock;
  try{
   servSock = new ServerSocket(port);
  }
  catch(IOException e){
   System.err.println("Can't start server");
   return;
  }
  System.out.println("Server started");
  //Accepting new users
  while(true){
   try{
    Socket newConnection = servSock.accept();
    User u = new User(newConnection);
    u.start();
   }
   catch(IOException e){
    System.err.println("ERR: Can't connect to user: "+e.getMessage());
   }
  }
 }

 synchronized static void removeUser(User u){
  for(int i=0; i<users.size(); i++){
   if(users.get(i).equals(u)){
    users.remove(i);
    System.out.println("User removed");
    break;
   }
  }
 }

 synchronized static boolean usernameIsFree(String username){
  boolean result = true;
  for(User u: users){
   if(u.username.equals(username)){
    result = false;
    break;
   }
  }
  return result;
 }

 synchronized static void sendToAll(String message) throws IOException{
  for(User u: users){
   u.send(message);
  }
 }
}

class User extends Thread{
  String username;
  Socket mySocket;
  DataInputStream in;
  DataOutputStream out;
  public User(Socket s) throws IOException{
   this.mySocket = s;
   this.in = new DataInputStream(s.getInputStream());
   this.out = new DataOutputStream(s.getOutputStream());
  }
  public void run(){
   try{
    out.writeUTF("SRV: Please reply with your username");
    this.username = in.readUTF();
    if(!chatserver.usernameIsFree(this.username)){
     out.writeUTF("SRV: Username is taken");
    }
    else{
     out.writeUTF("SRV: Welcome to our chat");
     chatserver.users.add(this);
     this.startUserChat();
    }
   }
   catch(IOException e){
    System.err.println("ERR: User died. Reason: "+e.getMessage());
   }
   finally{
    chatserver.removeUser(this);
    try{
     if(this.in!=null) in.close();
     if(this.out!=null) out.close();
     if(this.mySocket!=null) mySocket.close();
    }
    catch(IOException e){
     System.err.println("ERR: Can't close socket: "+e.getMessage());
    }
   }
  }

  private void startUserChat() throws IOException{
   String message;
   do{
    message = this.in.readUTF();
    chatserver.sendToAll(this.username+" says: "+message);
   }
   while(!message.equalsIgnoreCase("exit"));
  }

  void send(String message) throws IOException{
   out.writeUTF(message);
  }
}

2. Клиент

chatclient.java

package chatclient;

import java.util.Scanner;
import java.io.IOException;
import java.net.Socket;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.DataInputStream;
import javax.swing.SwingUtilities;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JButton;

public class chatclient{
 final static String host = "localhost";
 final static int port = 1111;
 final static ClientThread c = 
  new ClientThread(chatclient.host, chatclient.port);

 public static void main(String[] args){
  SwingUtilities.invokeLater(new ClientGUI());
 }
}

class ClientThread extends Thread{
 private Socket socket;
 private DataOutputStream out;
 private DataInputStream in;
 public ClientThread(String host, int port){
  try {
   this.socket = new Socket(host, port);
   ClientGUI.setStatusText("Connected!");
   this.in = new DataInputStream(this.socket.getInputStream());
   this.out = new DataOutputStream(this.socket.getOutputStream());
   this.start();
  }
  catch(IOException e){
   ClientGUI.setStatusText("Can't connect to server");
   ClientGUI.disableInputAndButton();   
   this.close();
  }
 }
 public void run(){
  try{
   String message;
   do{
    message = this.in.readUTF();
    ClientGUI.appendChatText(message);  
   }while(!message.equalsIgnoreCase("exit"));
   ClientGUI.setStatusText("Disconnected");
  }
  catch(IOException e){
   ClientGUI.setStatusText("Connection lost");
   ClientGUI.disableInputAndButton();
  }
  finally{
   this.close();
  }
 }
 void sendMessage(String message){
  try{
   this.out.writeUTF(message);
   this.out.flush();
  }
  catch(IOException e){
   ClientGUI.setStatusText("Can't send message");
   ClientGUI.disableInputAndButton();
   this.close();
  }
 }
 void close(){
  try{
   if(this.in!=null) in.close();
   if(this.out!=null) out.close();
   if(this.socket!=null) socket.close();
  }
  catch(IOException e){
   ClientGUI.setStatusText("Can't close socket: "+e.getMessage());
  }
 }
}

class ClientGUI extends JFrame implements Runnable{
 // For the system messages
 private static JPanel panel1 = new JPanel(new FlowLayout()); 
 private static JLabel status = new JLabel("Connecting to server...");
 // For the textbox
 private static JPanel panel2 = new JPanel(new BorderLayout());
 private static JTextArea chatText = new JTextArea();
 private static JScrollPane chatTextPane = 
  new JScrollPane(chatText,
          JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,
          JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER
          );
 // For writing and sending messages
 private static JPanel panel3 = new JPanel(new FlowLayout());
 private static JTextField userInput = new JTextField(20);
 private static JButton sendButton = new JButton("Send");

 public void run(){
  // We are ready to go!
  this.configFrame();
  this.configPanel1();
  this.configPanel2();
  this.configPanel3();

  this.setVisible(true);
 }

 private void configFrame(){
  this.setLayout(new BorderLayout());
  this.setTitle("My Chat");
  this.setLocationRelativeTo(null);
  this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  this.add(panel1, BorderLayout.NORTH);
  this.add(panel2, BorderLayout.CENTER);
  this.add(panel3, BorderLayout.SOUTH);
  this.pack();
  this.setSize(400, 300);  
 }

 private void configPanel1(){
  // Adding the status to panel1
  ClientGUI.panel1.add(this.status);  
 }

 private void configPanel2(){
  // Configuring and adding the textbox to panel2
  ClientGUI.chatText.setLineWrap(true);
  ClientGUI.chatText.setEditable(false);
  ClientGUI.chatText.setRows(10);  
  ClientGUI.panel2.add(ClientGUI.chatTextPane, BorderLayout.CENTER);
 }

 private void configPanel3(){
  // Adding the input field to panel3
  ClientGUI.panel3.add(userInput);

  // Adding the SEND button to panel3
  sendButton.addActionListener(new ActionListener() {
   public void actionPerformed(ActionEvent event) {
    String text = ClientGUI.userInput.getText();
    if(text != null && !text.isEmpty()){
     chatclient.c.sendMessage(text);
     if(text.equalsIgnoreCase("exit")){
      chatclient.c.interrupt();
      ClientGUI.disableInputAndButton();
      ClientGUI.appendChatText("Bye bye!\n");
     }
    }
    ClientGUI.userInput.setText("");
   }
  });
  sendButton.setToolTipText("Send");
  panel3.getRootPane().setDefaultButton(sendButton);
  ClientGUI.panel3.add(sendButton);  
 }

 static void autoScrollTextBox(){
  ClientGUI.chatText.setCaretPosition(
    ClientGUI.chatText.getDocument().getLength()
  );
 }

 static void setStatusText(final String s){
  SwingUtilities.invokeLater(new Runnable(){
   public void run(){
    ClientGUI.status.setText(s);
   }
  });
 }

 static void appendChatText(final String s){
  SwingUtilities.invokeLater(new Runnable(){
   public void run(){
    ClientGUI.chatText.append(s+'\n');
    ClientGUI.autoScrollTextBox();
   }
  });
 }

 static void disableInputAndButton(){
  SwingUtilities.invokeLater(new Runnable(){
   public void run(){
    ClientGUI.userInput.setEnabled(false);
    ClientGUI.sendButton.setEnabled(false);    
   }
  });
 }
}

Допълнителна задача: Направете така, че първоначално текущите контроли да са изключени, а клиентът да добавя host и port в два допълнителни JTextField. Свързването към сървъра да се извърши с допълнителен Connect бутон. След като Connect бъде натиснат, ако свързването е успешно, контролите се активират, а „Connect“ бутона да стане „Disconnect“. При повторно настикане (т.е. натисканена Disconnect) да се подава команда „exit“ към сървъра и отново всичко да се връща в първоначалното си състояние.

 



5 коментара


 1. Borislav каза:

  Здравейте, искам да Ви попитам, как да прекъсвам връзката след като клиентът получи отговор на заявката си към сървъра и при въвеждане на нова команда, връзката да се установи отново? Примерът – 28 вариант от последното домашно.

  Поздрави :)

 2. Затваряш стария сокет, после отваряш нов сокет.

 3. Клиентът трябва да се свърже точно на този порт, на който сървъра слуша.

 4. Anonymous каза:

  Защо когато променя порта на сървъра и клиента, програмата не работи- изписва ми can’t connect to server? От друга страна на порт 1111 си работи… В мен някъде ли е проблемът?

 5. Anonymous каза:

  Да, използвам един и същи порт, но не винаги се получава.

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*