C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Въведение в SQL

Публикувано на 27 януари 2009 в раздел Бази от Данни.

SQL е съкращение от Structured Query Language. Това е език за обработка на бази от данни, който отдавна се е наложил като световен стандарт.

Езикът SQL най-общо казано се използва са създаване на бази от данни, създаване на таблици и връзките между тях, вмъкване на информация, извличане на информация, промяна на информация и изтриване на информация от таблици в база от данни. Въпреки съществуването на официален стандарт на езика, почти всяка система за управление на бази от данни има своя собствена имплементация. Почти винаги се спазват основните правила в езика, но често се добавя допълнителна функционалност, която е специфична за използваната СУБД.

Работата с SQL се базира на подаване на последователности от заявки (команди) и получаване на отговори – таблици с данни. Когато част от тези заявки са зависими една от друга говорим за понятието „трансакция“. Вече споменахме за DDL и DML. Ето как най-общо са въведени тези понятия чрез езика SQL:

1. Data Definition Language:
– CREATE DATABASE – създава база от данни
– ALTER DATABASE – променя дефиницията на база от данни
– DROP DATABASE – изтрива база от данни
– CREATE TABLE – създава таблица в база от данни
– ALTER TABLE – променя дефиницията на таблица в база от данни
– DROP TABLE – изтрива таблица от база от данни
– CREATE INDEX – създава индекс
– DROP INDEX – изтрива индекс

2. Data Manipulation Language:
– INSERT – вмъква информация в база от данни
– SELECT – извлича информация от база от данни
– UPDATE – променя информация в база от данни
– DELETE – изтрива информация от база от данни

В следващите статии ще разгледаме подробно тези оператори, както и допълнителните им свойства и възможности. Обикновено учебниците започват с по-лесният за възприемане оператор за извличане на данни (SELECT), но аз ще започна по логически завършения път от създаване на база от данни нататък…

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*