C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Библиотека

Тук представям част от заглавията на книгите, които присъстват в личната ми библиотека. Сортирани са по раздели. Книгите във всяка таблица са сортирани по азбучен ред спрямо заглавието.

Раздел „Математика“:

Заглавие

Автор

Издателство

Година

Аксиоматика Робер Бланше Наука и изкуство 1969
Алгебрические системы А.И.Мальцев Наука – Москва 1970
Введение в теорию графов Р.Уилсон Мир – Москва 1977
Вероятности и статистика Боян Димитров, Николай Янев Св. Климент Охридски 1998
Вероятность и информация А.М.Яглом, И.М.Яглом Наука – Москва 1973
Висша математика – първа част ЛААГ Тодор Гичев Наука и изкуство 1988
Висша математика – част 3 С.Манолов, А.Петрова-Денева, А.Генов, Н.Шополов Техника 1973
Висша математика – част 5 А.Петрова-Денева, В.Димова-Нанчева, Н.Стоянов Техника 1974
Висша математика за фармацефти Друми Байнов, Ив. Христова Наука и изкуство 1987
Геометрические вероятности М.Кендалл, П.Моран Наука – Москва 1972
Геометрия Г.Шоке Мир – Москва 1970
Геометрия за 6 клас на единното политехническо училище И.Ганчев, Вл.Георгиев, А.Лангов Народна просвета 1984
Дополнительные главы линейной алгебры Д.В.Беклемишев Наука – Москва 1983
Елементарна математика в съвременно изложение Люсиен Феликс Народна просвета 1971
Елементи на теорията на множествата и математическата логика Хелена Рашова Наука и изкуство 1972
Задачи по алгебра – линейна алгебра Асен Божилов, Пламен Кошлуков, Пламен Сидеров Веди 2005
Задачи с параметри П.И.Горнщейн, В.Б.Полонски, М.С.Якир проф. Марин Дринов 2000
Занимателни фолклорни задачи, фокуси и игри Иван Ганчев ИФ Модул 1993
Записки по линейна алгебра Пламен Сидеров Веди 2001
Изпитни варианти по линейна алгебра и аналитична геометрия Йорджев, Марковска, Димитрова, Гюдженов Неофит Рилски 2007
Изравнение по метода на най-малките квадрати Вл. Христов Техника 1965
Комбинаторные системы П.П.Кувырков, Ф.Е.Темников Энергия – Москва 1975
Комбинаторный анализ – задачи и упражнения М.В.Меньшиков, А.М.Ревякин, А.Н.Копылова, Ю.Н.Макаров, Б.С.Стечкин Наука – Москва 1982
Краткий курс теории функций вещественной переменной Б.З.Вулих Наука – Москва 1973
Курс высшей алгебры А.Т.Курош Наука – Москва 1971
Лекции по линейной алгебре И.М.Гельфанд Наука – Москва 1971
Лекции по общей алгебре А.Г.Курош Наука – Москва 1973
Лекции по числени методи Борислав Боянов Дарба София 1998
Линейна алгебра Адриян Борисов, Илия Гюдженов, Илинка Димитрова Неофит Рилски 2009
Линейна алгебра и аналитична геометрия – сборник Б.Александров, А.Каспарян, Д.Левченко Софтех 1999
Любомир Чакалов – Съчинения, том 1 Л.Чакалов БАН 1982
Любомир Чакалов – Съчинения, том 2 Л.Чакалов БАН 1983
Математика – линейна алгебра, аналитична геометрия, тензорно смятане Тодор Гичев УАСГ 2010
Математика – наука и профессия А.Н.Колмогоров Наука – Москва 1988
Математика – ръковоство за математическите школи Г.Петров, А.Петрова-Денева, Н.Мартинов, И.Димовски Народна просвета 1966
Математика за 11 клас Боряна Милкоева Вега 74 1999
Математика за 3 клас – ръководство на учителя на единното политехническо училище И.Ганчев, Д.Шопова, Р.Радев, В.Иванова Народна просвета 1975
Математика за студенти по икономика и управление – част първа Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи Св. Климент Охридски 2012
Математика и спорт Л.Е.Садовский, А.Л.Садовский Наука – Москва 1985
Математика сегодня Сборник Вища школа – Киев 1983
Математиката в системата на учебните предмети и практиката Иван Ганчев Неофит Рилски 2006
Математиката експериментира Н.Н.Мойсеев Наука и изкуство 1983
Математическа логика Любомир Дерелиев Техника 1968
Математическая смесь Дж.Литвуд Наука – Москва 1978
Математически методи на физиката Христо Христов Наука и изкуство 1967
Математически развлечения – том 1 Мартин Гарднер Наука и изкуство 1975
Математически развлечения – том 2 Мартин Гарднер Наука и изкуство 1977
Математические основы кибернетики Ю.М.Коршунов Энергия – Москва 1972
Математические развертывающие системы Ф.Е.Темников, В.Л.Славинский Энергия – Москва 1970
Математические чудеса и тайны Мартин Гарднер Наука – Москва 1977
Математическо моделиране доц. Миховски X ?
Математическо моделиране (програмиране) К.Бонев, Н.Лалова, А.Иванов Георги Бакалов 1989
Математическо образование Сборник СМБ 2009
Математическое моделирование в биофизике Ю.М.Романовский, Н.В.Степанова, Д.С.Чернавский Наука – Москва 1975
Матрицы и вычисления В.В.Воеводин, Ю.А.Кузнецов Наука – Москва 1984
Методика на обучението по математика – обща част И.Ганчев, Ю.Нинова, В.Никова Неофит Рилски 2002
Методиките на обучението във висшите училища Илия Гюдженов Неофит Рилски 2007
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша алгебра Пламен Паскалев, Капка Димитрова, Цанко Дончев Архимед 2006
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика – 1 Димова-Ненчева, Витанов, Караджов, Михов, Попов, Токарев Техника 1975
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика – 2 Димова-Ненчева, Витанов, Караджов, Михов, Попов, Тодорова Техника 1975
Наглядная геометрия Д.Гилберт, С.Кон-Фосеен Наука – Москва 1981
Незабравимият хумор на математиците Матеев и Тагамлицки Иван Ганчев Неофит Рилски 2011
Некоторые основные задачи математической тероии упугости Н.И.Мусхелишвили Академии наук СССР 1949
Неочаквана стъпка или сто и тринадесет красиви задачи А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонски, М.С.Якир проф. Марин Дринов 1994
Никола Обрешков – Съчинения, том2 Н.Обрешков БАН 1981
Обобщения чисел Л.С.Понтрягин Наука – Москва 1986
Образованието в информационното общество Сборник Развитие на информационното общество 2011
Очерки истории теории функций действителного переменного Ф.А.Медведев Наука – Москва 1975
Програма за обучение по математика за кандидат-студенти – част втора: геометрия Васил Лазаров ЕТ „Борис Хранов“ 1996
Програма за обучение по математика за кандидат-студенти – част първа: алгебра Васил Лазаров ЕТ „Борис Хранов“ 1995
Разбиение фигур на меньшие части Б.Г.Болтьнский, И.Ц.Гохберг Наука – Москва 1971
Разреженные Матрицы Р.Тьюарсон Мир – Москва 1977
Рассказы о множествах Н.Я.Виленкин Наука – Москва 1969
Рекурсивный математический анализ Р.П.Гудстейн Наука – Москва 1970
Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия А.Борисов, М.Кацарска Неофит Рилски 1996
Ръководство за упражнения по висша алгебра – линейна алгебра Кирил Дочев, Димитър Димитров, Теодора Кирпикова Наука и изкуство 1974
Ръководство по теория на вероятностите Й.Стоянов, И.Миразчийски, Ц.Игнатов, М.Танушев Софтех 2001
Сборник заданий по высшей матемитаке Л.А.Кузнецов Высшая школа 1983
Сборник задачи по алгебра 7-10 клас Коларов, Петкова, Петков, Арнаудов, Арнаудова ? 1987
Сборник от задачи по висша математика – трета част Божоров, Генов, Мишев, Драгиева, Доневски Техника 1979
Сборник от задачи по теория на аналитичните функции Т.Аргирова, Т.Генчев Наука и изкуство 1974
Сборник по линейна алгебра и аналитична геометрия Б.Александров, А.Каспарян, Д.Левченко Софтех 1999
Сборник по линейна алгебра и аналитична геометрия В.Кортенска, В.Диновски, М.Мартинова и др. УАСГ 2010
Синергетика и рефлексия в обучението по математика Сборник Паисий Хилендарски 2010
Случайные размещения В.Ф.Колчин, Б.А.Севастьянов, В.П.Чистяков Наука – Москва 1976
Справочник по математика за кандидат-студенти в УНСС Колектив Архимед 2001
Справочник по математике для научных работников и инженеров Г.Корн, Т.Корн Наука – Москва 1970
Теорема о раскраске карт – 2 броя Г.Рингель Мир – Москва 1977
Теореми на Менелай и Чева Атанас Гушев Техника 1967
Теория и методология на обучението по естествени науки и математика Сборник Неофит Рилски 2009
Технологичен модел на обучението по математика Иван Мирчев Неофит Рилски 2006
Три жемчужины теории чисел А.Я.Хинчин Наука – Москва 1979
Функционални и диференциални уравнения А.Кючуков, П.Недевски проф. Марин Дринов 1995
Цели функции А.И.Маркушевич Техника 1969
Я-Математик Норберт Винер Наука – Москва 1967
Discussing education in Great Britain Н.В.Федорова Высшая школа 1987
Proceedings of the 6th mediterranean conference on mathematics education Сборник Inch-Venci-2 2009
Tournament of the towns book 2 PJ Taylor X 1991

 

Раздел „Биология и География“:

Заглавие

Автор

Издателство

Година

350 стайни растения Мартин Хаберер Дионис 2004
Албум на защитени и редки растения Р.Крушева, Р.Първанов Земиздат 1978
Атлас на лечебните растения в България Алекси Митрев, Светла Попова БАН 1982
Биология за 10 клас общозадължителна подготовка Колектив Просвета 2000
Биология за 8 клас Н.Начев, К.Узунов, Е.Кадурина, П.Георгиева Просвета 1998
Биология и квантовая механика А.С.Давыдов Наукова Думка – Киев 1979
Бионика Л.П.Крайзмер, В.П.Сочивко Энергия – Москва 1968
Бионика – вчера и сегодня Андрей Прохоров Знание – Москва 1969
България – кратка география Л.Динев, К.Мишев Наука и изкуство 1969
България – природно наследство Енциклопедия Тилиа 1995
Водни растения и цветя за алпинеуми Петя Миланова Ню медия груп 2011
Генетика на бактериите Маргарита Пешева Булвест 2000 2004
Генетика развития К.Маркерт, Г.Уршпрунг Мир – Москва 1973
Градински цветя Петя Миланова Ню медия груп 2011
Двойната спирала Джеймс Уотсън Земиздат 1975
Декоративни храсти и дървета Петя Миланова Ню медия груп 2011
Екзотични цветя Петя Миланова Ню медия груп 2011
Екобуквар №2 Димитър Пеев Гея-Либрис 2002
Зоология на безгръбначните животни Васил Големански, Мария Шишиньова Гера Арт 2001
Из истории биологии – выпуск 2 Колектив Наука – Москва 1970
Интересните растения на Беласица Л.Топалова-Жежиха, Г.Гогушев, Р.Иванова, С.Костадинова-Илкова Българска фондация биоразнообразие 2010
Кактуси и сукулентни растения Петя Миланова Ню медия груп 2011
Лиани и треви Петя Миланова Ню медия груп 2011
Луковични и грудкови цветя Петя Миланова Ню медия груп 2011
Медоносни растения Б.Бижев, Ат.Ганчев, Д.Цонев Еньовче 2003
Медоносни растения Валентин Петков Земиздат 1973
Мембраны, молекулы, клетки Л.Д.Бергельсон Наука – Москва 1982
Микробиология Стоян Влахов Марин Дринов 2006
Народните паркове и резерватите в България Георги Георгиев Просвета 1993
Нашите лекарствени растения – част 2 Нено Стоянов Наука и изкуство 1973
Обща биогеография Асен Асенов Св. Климент Охридски 2001
Обща хистология Веселин Пенков Гера Арт 2003
Определител на растенията в България Д.Делипавлов и колектив Аграрен университет 2003
Определител на растенията в България Д.Делипавлов и колектив Земиздат 1992
Орхидеи и бромелиеви цветя Петя Миланова Ню медия груп 2011
Основи на екологията Валентин Боголев, Анелия Кенарова Pensoft 2009
Папрати и палми Петя Миланова Ню медия груп 2011
Подправките като храна и лекарство А.Боева, Л.Нонинска, М.Цанова Медицина и физкултура 1984
Проблеми на биологията – 4 Сборник Народна просвета 1968
Пчеларска енциклопедия чл.кор. Асен Лазаров и колектив Ампидония – Букурещ 1991
Пчеларството в България Любомир Савов, Валентин Петков Земиздат 1964
Пчело-опрашване и добиви Тодор Симидчиев Земиздат 1989
Първостроители на българската ботаника Стефан Станев Паисий Хилендарски 2008
Речник на биологични науки Колектив Наука и изкуство 2002
Ръководство за упражнения по систематика на водорасли и гъби Д.Воденичаров и колектив Pensoft 2003
Ръководство по микробиология Колектив Св. Климент Охридски 2006
Ръководство по систематика на висшите растения Колектив Pensoft 2003
Ръководство по физиология на растенията Колектив Св. Климент Охридски 1995
Самая главная молекула М.Д.Франк-Каменецкий Наука – Москва 1988
Систематика на висшите растения С.Тонков, Е.Божилова, Й.Коева, Д.Павлова Pensoft 2005
Систематика на растенията част I – прокариотни водорасли и талусни растения Димитър Воденичаров Pensoft 2000
Специализирана енциклопедия на лечебните растения Колектив Труд 2007
Справочник по лекарственым растениям А.М.Задорожный, А.Г.Кошкин, С.Я.Соколов, А.И.Шретер Лесная промышленость 1988
Стайни цветя Петя Миланова Ню медия груп 2011
Тайните на клетката Георги Г. Марков Народна просвета 1984
Флора на България – том 1 Д.Йорданов, Б.Китанов, Ст.Вълев БАН 1963
Флора на България – том 4 Д.Йорданов, Ст.Кожухаров БАН 1970
Флора на България – том 5 Д.Йорданов, Ст.Вълев, Ив.Асенов БАН 1973
Флора на България – том 6 Даки Йорданов БАН 1976
Флора на България – том 7 Д.Йорданов, В.Кузманов БАН 1979
Фотографски определител на дивите цветя в Европа Пол Стерн, Боб Прес Гея-Либрис 2007
Химия жизни С.Роуз Мир – Москва 1969
Kapesni atlas brouku Vladimir Javorec Praha 1968

 

Раздел „Педагогика и Психология“:

Заглавие

Автор

Издателство

Година

Дидактика М.Андреев, Л.Цветанова-Чуркова, Д.Тодорина Неофит Рилски 2000
Електронно обучение Георги Тупаров, Даниела Дурева Неофит Рилски 2008
Интерактивни методи в съвременното образование Сборник Неофит Рилски 2010
Култура на педагогическото общуване Добринка Тодорина Неофит Рилски 2005
Методология и методи на педагогическите изследвания Г.Бижков, В.Краевски Св. Климент Охридски 2007
Основи на педагогиката Г.Бижков, В.Краевски Св. Климент Охридски 2005
Подсъзнанието може всичко Джон Кехоу Феникс Дизайн 2009
Преподаване, учене и контрол във висшето образование Сборник МВБУ 2004
Психология на университетското обучение П.Николов, Л.Георгиев, В.Мадолев Неофит Рилски 2007
Самозащита с думи – как да парираме простащината Барбара Беркхан Софтпрес 2010
Форми на обучение Добринка Тодорина Неофит Рилски 2011

 

Раздел „Информатика, Физика и Техника“:

Заглавие

Автор

Издателство

Година

25 години специалност и катедра „Химична технология на дървесината“ Колектив ХТИ – София 1979
Автомобиль Жигули Л.П.Шувалов Досааф – Москва 1972
Акумулатори Стоян Гишин X 2008
Бази данни Моника Филипова X 2004
Бази данни Гоцева, Ганчева, Петров ТУ-София 2012
Бърз справочник Excel 97 Николай Пенчев DuoDesign 1999
Домашен майстор Адам Слодови Техника 1982
Език за програмиране C Д.Богданов, И.Мустакеров Техника 1991
Елементарна кибернетика Колектив Техника 1968
Информатика с Паскал Павел Азълов, Фани Златарова Просвета 1994
Микропроцесоры 3 – средства отладки, лабораторны практикум и задачник Преснухина Высшая школа 1986
Многоплатформено програмиране с wxWidgets Божидар Христов Севар Консулт 2008
Наука и техника за младежта – 324 Колектив Народна младеж 1975
Наука и техника за младежта – 326 Колектив Народна младеж 1976
Наука и техника за младежта – 337 Колектив Народна младеж 1977
Наука и техника за младежта – 338 Колектив Народна младеж 1977
Наука и техника за младежта – 343 Колектив Народна младеж 1977
Наука и техника за младежта – 345 Колектив Народна младеж 1977
Наука и техника за младежта – 346 Колектив Народна младеж 1977
Наука и техника за младежта – 347 Колектив Народна младеж 1977
Наука и техника за младежта – 348 Колектив Народна младеж 1977
Наука и техника за младежта – 349 Колектив Народна младеж 1978
Наука и техника за младежта – 350 Колектив Народна младеж 1978
Наука и техника за младежта – 359 Колектив Народна младеж 1978
Наука и техника за младежта – 360 Колектив Народна младеж 1978
Наука и техника за младежта – 361 Колектив Народна младеж 1979
Наука и техника за младежта – 362 Колектив Народна младеж 1979
Наука и техника за младежта – 365 Колектив Народна младеж 1979
Наука и техника за младежта – 367 Колектив Народна младеж 1979
Програмиране =++Алгоритми; – трето издание Преслав Наков, Панайот Добринков ? 2005
Програмиране с Java 2 Колектив Софгпрес 2001
Програмиране на Паскал и Си част 2 Асен Нелчинов LIO 1998
Програмни среди Мирослав Попов, Татяна Иванова ТУ-София 2011
Сборник от задачи по програмиране на C++ – увод в програмирането Тодорова, Аврамов, Петкова, Георгиев ТехноЛогика 2008
Синергетика – хаос, ред, самоорганизация Михаил Бушев Св. Климент Охридски 1992
Системно програмиране за Правец-16 Николай Войников Техника 1988
Технологии за програмиране в интернет Наков, Ангелова, Ташева, Ташев ТУ-София 2011
Хакове за мрежова сигурност Андрю Локхарт ЗеСТ прес 2005
CorelDraw 5 Марианне Вебер Ню Текник Пъблишинг 1996
DOS 6 Питър Нортън Paraflow 1996
Microsoft MSDOS 6.22 user guide Microsoft corporation Microsoft press 1994
PHP5 Колектив Софтпрес 2005
Thermophysical properties of materials G.Grimvall North-Holland 1986
Windows Server 2003 – наръчник на администратора Уилям Станек Софтпрес 2004

 

Раздел „Кулинарен“:

Заглавие

Автор

Издателство

Година

Аламинути София Смолницка Медицина и физкултура 1998
Българска национална кухня Л.Петров, Н.Джелепов, Е.Йорданов, С.Узунова Земиздат 1978
Български празници и традиции Мария Проданова ИК Бард 2006
Вкуснотии в глинени съдове Татяна Драголова Ивета 2001
Готварска книга Ц.Антова, К.Антова ИК Бард 1993
Готварските техники и умения – книга първа Невяна Кънчева Колхида Х
Приготвяне на ястия в микровълнова фурна Дочо Семов Еньовче 2007
Суши за начинаещи Мариан Кийс Бард 2003
Backen leicht gemacht Колектив Kochkunst-bibliothek 1978
Kochen’82 Колектив Fissler 1982

 

Раздел „Философия, политика и история“:

Заглавие

Автор

Издателство

Година

В памет на академик Азаря Поликаров Сборник проф. Марин Дринов 2001
Външната политика на България Пламен Цветков Свободна инициатива 1994
География на видните българи Светлин Кираджиев БАН 1993
Греховната любов на зографа Захарий Павел Спасов Български писател 1984
Гувернантките на властта Тодор Радулов Народно Дело ООД 1992
Демографското бъдеще на селото Марта Сугарева Свободна инициатива 1994
Животът на философите Диоген Лаерций Народна култура 1985
За житейският ми път като дете, ученик, студент и учител по математика Иван Ганчев Неофит Рилски 2005
Записки на спекуланта Делчо Чапразов Площад Славейков 1993
Какво е дал българинът на другите народи Стилиян Чилингиров Колинс-5 X
Към вечния мир Имануел Кант БАН 1993
Мила родино – Цветан Радославов Стоян Аршинков проф. Марин Дринов 2002
Превратът през 1881 година Захарий Стоянов Български писател 1994
Пред съдбоносен избор: България или мафията Георги Андреев Катрин GM 1994
Предатели и предателства в българската история Колектив Български писател 1993
Психология на комунизма Асен Игнатов Агрес 1991
Световната конспирация Никола Николов Полипринт Враца 1993
Семантическая философия искусства Е.Я.Басин Мысль 1973
Стефан Стамболов и неговото време проф. Е. Стателова, проф. Р. Попов Детелина 6 1993
Тайните протоколи Никола Николов Полипринт Враца 1993
Философска одисея Азаря Поликаров проф. Марин Дринов 1999

 

Раздел „Литература“:

Юлий ЦезарАлександер КравчукДържавно военно издателство1975

Заглавие

Автор

Издателство

Година

Андерсенови приказки – том 1 Ханс Кристиан Андерсен Дамян Яков 1993
Барутен буквар – разкази Йордан Радичков Български писател 1969
Белият зъб / Дивото зове Джек Лондон Народна младеж 1980
Белфльор Джойс Каръл Оутс Народна култура 1985
Без дом Виктор Мало Народна младеж 1988
Борджиите Роберто Джервазо Отечествен фронт 1985
Братя Грим – приказки том 1 Якоб и Вилхелм Грим Дамян Яков 1995
Братя Грим – приказки том 2 Якоб и Вилхелм Грим Дамян Яков 1995
Бягащата по вълните Александър Грин Отечество 1976
Бунт в рая Ктут Тантри Георги Бакалов – Варна 1988
В омаята на преображението Стефан Цвайг Христо Г. Данов 1987
Валери Петров том 1 – Стихотворения Валери Петров Христо Ботев 1994
Валери Петров том 2 – Поеми Валери Петров Христо Ботев 1994
Величието на Франция Робер Мерл Отечествен фронт 1989
Виктор Юго, том 1 – Парижката Света Богородица Виктор Юго Народна култура 1988
Виктор Юго, том 2 – Клетниците Виктор Юго Народна култура 1988
Виктор Юго, том 3 – Клетниците Виктор Юго Народна култура 1988
Време разделно Антон Дончев Български писател 1986
Вяра имам Мадлен Алгафари Джуниър партнърс 2006
Германия – млъсна приказка Виктор Пасков Христо Ботев 1993
Господин Никой / Няма нищо по-хубаво от лошото време Богомил Райнов Български писател 1985
Дванадесетте стола Иля Илф, Евгений Петров Отечествен фронт 1983
Дванадесетте стола и Златният телец Иля Илф, Евгений Петров Труд 2006
Двойна игра Александър Карасимеонов Христо Г. Данов 1987
Деветдесет и трета година Виктор Юго Профиздат – София 1987
Диктаторът Антон Страшимиров Стрелец – София 1993
Динамит Михаил Булгаков Фама 2004
Дневникът на една камериерка Октав Мирбо Профиздат 1985
Домът с махагоновото стълбище Андрей Гуляшки Български писател 1975
Дон Кихот Мигел де Сервантес Славедра Отечество 1979
Дона Флор и нейните двама съпрузи Жоржи Амаду Народна култура 1984
Дървестната пастирка Ричард Хюз Христо Г. Данов 1987
Едноетажна Америка Иля Илф, Евгений Петров Четиво 1946
Екскурзия в Англия Василий Ардаматски Народна младеж 1988
Елегичен оптимизъм Константин Павлов Факел 1993
Ескадронът Стефан Дичев Христо Г. Данов 1983
Жерминал / Мечта Емил Зола Народна култура 1987
Живата факла Стивън Кинг Народна култура 1989
За ползата от алкохолизма – разкази Михаил Булгаков Фама 2011
Завръщане в Брейдсхед Ивлин Уо Христо Г. Данов 1984
Защо мъжете никога не помнят, а жените никога не забравят Мариан Легато AMG 2008
Зеленият храм Ерве Базен Народна култура 1984
Земя за прицел Свобода Бъчварова БЗНС София 1984
Земя за прицел – Наследникът Свобода Бъчварова БЗНС София 1985
Земя от водата Греъм Суифт Народна култура 1989
Златният телец Иля Илф, Евгений Петров Четиво 1946
И ако утре умра / Четвъртият кръг Луис Ногерас, Гилермо Ривера Народна младеж 1987
Избитите обитатели Иван Станев Верига 1994
Избрани творби том 4 Елин Пелин Български писател 1984
Избрани творби том 4 Стефан Цвайг Народна култура 1989
Избрани творби том 5 Стефан Цвайг Народна култура 1989
Извън правилата Гизела Елснер Христо Г. Данов 1986
Илинден Димитър Талев Български писател 1961
Искатель 2 – фантастика, приключения Владимир Рыбин, Ольга Ларионова, Джеймс Чейз ЦК ВЛКСМ 1978
Искатель 4 – фантастика, приключения Александр Буртынский, Дмитрий Биленкин, Казимеж Козьневский ЦК ВЛКСМ 1978
Искатель 1 – фантастика, приключения Юрий Пересунько, А. Торосов, Гюнтер Шпрангер ЦК ВЛКСМ 1979
Искатель 2 – фантастика, приключения Владимир Шербаков, Ал. Азаров, Гюнтер Шпрангер ЦК ВЛКСМ 1979
Йени Сигрид Унсет Народна култура 1985
Как се каляваше стоманата Николай Островски Народна култура 1973
Крайцерът Юлисис Алистър Маклейн Георги Бакалов – Варна 1987
Клошмерл Габриел Шевалие Христо Г. Данов 1980
Колумб Яков Свет Наука и изкуство 1976
Комедиантка Владислав Реймонт Народна култура 1986
Кралиците нямат нозе Владимир Неф Народна култура 1987
Лесни момчета Дончо Цончев Христо Г. Данов 1979
Лигея Джузепе Томази ди Лампедуза Георги Бакалов 1983
Майстора и Маргарита Михаил Булгаков Фама 2006
Малката Туси и великият президент Владимир Бушин Отечество 1983
Малкият Принц Антоан Дьо Сент-Екзюпери Лъчезар Минчев ?
Меланхолия през септември Асен Кръстев Военно издателство София 1988
Мъжете не си падат по… Травис Сторк AMG 2009
Мъжете си падат по кучки Шери Аргов AMG 2009
Мълчанията на полковник Брамбъл Андре Мороа Христо Г. Данов 1987
Мъртво море / Хубиаба Жоржи Амаду Георги Бакалов – Варна 1975
Непобедимият Станислав Лем Народна култура 1967
Нерон Александър Кравчук Отечествен фронт 1982
Ние врабчетата Йордан Радичков Ценов – Свищов 1994
Нищо общо или как се забъркват каши Дженифър Уайнър Бард 2005
Няма нищо по-хубаво от лошото време Богомил Райнов Христо Г. Данов 1983
Обикновена драма Ги дьо Мопасан Профиздат 1983
Опасните пътеки Мариан Реняк Военно издателство 1987
Осмият ден Торнтън Уайлдър Народна култура 1987
Островите на короната Морис Дрюон Отечествен фронт 1982
Осъдени души Димитър Димов Български писател 1970
Парфюмът – историята на един убиец Патрик Зюскинд Христо Г. Данов 1988
Петнистият сфинкс Джой Адамсън Земиздат 1980
Петровка 38 Юлиан Семьонов Христо Г. Данов 1981
Пияната гора / Шепнещата земя Джеръл Даръл Земиздат 1979
Пияният Локомотив Михаил Булгаков Фама 2003
Подземията на Сен Жан Д’акр Стефан Дичев Български писател 1988
Правосъдие Фридрих Дюренмат Христо Г. Данов 1989
Признавам всичко Йоханес Марио Зимел Димитър Найденов 1987
Приказки за Хитър Петър и Настрадин Ходжа, и Тримата Глупаци Любомир Йорданов, Елин Пелин Труд 2006
Приключенията на добрия войник Швейк Ярослав Хашек Труд 2005
Продавач на чудеса Габриел Гарсиа Маркес Христо Г. Данов 1975
Първа любов / Ася / Пролетни води Иван Тургенев Народна култура 1975
Пътеводител на галактическия стопаджия Дъглас Адамс Георги Бакалов 1988
Разкази и новели Джоузеф Конрад Георги Бакалов 1985
Разкази / Гераците Елин Пелин Български писател 1976
Разкази / Горе във вилата Съмърсет Моъм Народна култура 1988
Разкази / Слънце изгрява Ърнест Хемингуей Народна култура 1989
Размърдай си задника Лари Уингет Кръгозор 2007
Разностранна личност – разкази Иля Илф, Евгений Петров Фама 2011
Ритуално убийство в Колин – разкази Ярослав Хашек Труд 2009
Романът на Яворов – част първа Михаил Кремен Български писател 1985
Романът на Яворов – част втора Михаил Кремен Български писател 1985
Саваните на Кения Джон Хантър Земиздат 1979
Сбогом на оръжието / Зелените хълмове на Африка / Да имаш и да нямаш Ърнест Хемингуей Народна култура 1989
Семейство Оперман Лион Фойхтвангер Народна култура 1985
Смей се палячо Радой Ралин Фльорир 1994
Спас и Нели Хенрик Сенкевич Отечество 1980
Спасете нашите души – стихове Стефан Цанев Bulart 1990+
Старецът и вълците Юлия Кръстева Хемус 1993
Старогръцки легенди и митове Николай Кун Фама 1999
Стихотворения Иван Вазов Български писател 1987
Стихотворения / В полите на Витоша Пейо Яворов Български писател 1982
Сълзите на Афродита Александър Костов Отечествен фронт 1986
Сърцето е самотен ловец Карсън Маккълърс Георги Бакалов 1981
Съчинения 1 Алеко Константинов Български писател 1989
Съчинения 2 Алеко Константинов Български писател 1989
Тысяча и одна ночь М. А. Салье Художественная литература 1977
Тютюн Димитър Димов Народна култура 1955
Тя танцува само едно лято Пер Улоф Екстрьом Отечествен фронт 1986
Уайнсбърг, Охайо Шъруд Андерсън Христо Г. Данов 1985
Убийство на спящ човек Константин Павлов Инграф 1992
Утешенията на Васил Чертовенски Радой Ралин Факел 1994
Ходене по мъките, книга 1 – Сестри Алексей Толстой Народна култура 1979
Ходене по мъките, книга 2 – Осемнадесета година Алексей Толстой Народна култура 1979
Ходене по мъките, книга 3 – Навъсено утро Алексей Толстой Народна култура 1979
Хората не се раждат войници Константин Симонов Отечествен фронт 1976
Хрътката Владимир Зарев Христо Г. Данов 1987
Човекът звяр / Доктор Паскал Емил Зола Народна култура 1987
Чуждият дом Бернар Клавел Отечествен фронт 1975
Чупливи неща Нийл Геймън Бард 2007
Шумки от габър Николай Хайтов БЗНС 1984
Юлиан Гор Видал Отечествен фронт 1981
Jane Eyre Charlotte Bronte Pearson Education 1999

 

Раздел „Изкуства“:

Заглавие

Автор

Издателство

Година

Апасионата Бетховен Алфред Аменда Музика 1985
Графическое представление информации Уилиам Боумен Мир, Москва 1971
Дизайн 2-3|77 Колектив Център за промишлена естетика 1977
Искусство древней Греции и Рима Колектив Аврора, Ленинград 1972
Кратка история на изкуствата Н. А. Дмитриева Наука и изкуство 1971
Лейди пее блус Били Холидей, Уилиям Дъфти Музика 1985
Модулор Льо Корбюзие Български художник 1973
Промишлена естетика 2 Колектив Център за промишлена естетика 1972
Пучини – бохеми и переруди Янош Бокай Музика 1980
Росини Стендал Музика 1984
Симетрия Херман Ваил Държавна печатница „Георги Димитров“ 1969
Шрифт и шрифтовой плакат С. И. Смирнов Плакат, Москва 1977
Adolf Menzel Wolfgang Hutt Maler und Werk ~1980
Finarte – asta di dipinti del XIX secolo Колектив Finarte 1970
Finarte – asta di icone ed argenteria russa Колектив Finarte 1970

 

Раздел „Други“:

Заглавие

Автор

Издателство

Година

Агонио сладка – стихотворения Константин Павлов Факел 1991
Българо-английски разговорник Пенка Думанова, Николай Думанов БАН 1991
Българската гилотина Поля Мешкова, Диню Шарланов Агенция демокрация 1994
Български тълковен речник Колектив БАН 1993
Даволско шушукане – стихотворения Николай Цонев Ида – София 1993
За науката, която в душите грей Ники Ангелов X 2005
Закон за авторското право х Наука и изкуство 1975
Неделя, понеделник Колектив Профиздат 1988
Немско-български речник Дорич, Минкова, Станчев Народна просвета 1958
Песните на моя живот X Дамян Яков 2005
Правописно-правоговорен речник на българския език Пенка Радева Слово 2004
Руски език – самоучител в диалози А.Липовска, Е.Цочева, Л.Гочева Грамма 2004
Руский язык для иностранных студентов В.Г.Костомаров, В.И.Половникова, Л.Н.Шведова Русский язык 1977
Руско-български речник Мария Александровна Леонидова Советская энциклопедия 1966
Руско-български речник С.И.Влахов Наука и изкуство 1971
Ръководство за упражнения по обща геология П.Бакалов, М.Вацев Техника 1976
Песни Недялко Йорданов Факел 1993
Снимка с кокошка Кръстьо Кръстев Стършел 1989
Стихотворения Димчо Дебелянов Български писател 1964
Христо Ботев – снимки, документи, илюстрации Д. Тилков, Ц. Ценова Народна просвета 1961
Deutsch Ein Lehrbuch fur auslander 1 Колектив Herder institut 1977
English for mathematicians & computer scientists Корнелия Мерджанска Софтех 1998