C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Задача за подготовка за изпит: конзолна игра на Пексесо

Публикувано на 07 януари 2016 в раздел ПИК3 Java.

Трябва да се създаде сървър за игра на “Пексесо” (blocks). Играта ще се играе от трима души с четен брой от двойки картинки (карти). Картинките се разполагат на масата закрити с лицето надолу, а играчите един след друг се редуват да ги обръщат две по две. Ако даден играч с един ход обърне две еднакви картинки, той ги прибира и печели точка. В противен случай (ако картинките са различни), той ги връща обратно с лицето надолу където са били. Печели играчът, който събере най-много точки в края на играта. Във варианта, който се изисква вие да реализирате, няма да се показват картинки, а ще се използва матрица с числа. Например:

Пексесо с размерност 3×8:
1 2 6 9 10 4 8 6
3 12 5 5 7 1 11 12
10 7 8 3 9 11 2 4

Забележете, че всяко число се среща точно два пъти на игралната дъска.

Съставете сървърно приложение, с което да може играчи да играят играта в мрежа:

 • Сървърът очаква връзка от клиент на порт 1234;
 • Свързва се нов клиент и му се подава съобщение да изчака опонент;
 • Свързва се втори клиент;
 • Свързва се трети клиент и играта започва в отделна нишка PexesoGame;
 • В основната нишка (main) сървърът очаква нова тройка клиенти за нова игра.

Нишката PexesoGame трябва да има един конструктор с два параметъра – сокети за връзка със съответните играчи. В този конструктор първият играч трябва да подаде две числа n и m, които са размерностите на двумерен масив – дъската с числа, върху която ще се играе. Важно условие е n*m да бъде четно число – ако не е, накарайте първия играч да подаде числата отново. След като са получени валидни n и m, в конструктора създайте двумерния масив и го запълнете с поредни двойки числа по произволен начин. Вторият и третия играч естествено също трябва да бъдат уведомени за размерността на дъската (трябва да знаят стойностите на n и m).

След като играта е стартирана, играта протича по следния начин:

 • Втори играч подава четири числа – i, j, k и l – които отговарят на елементи от масива (i,j) и (k, l). Ако стойността на елемент (i,j) е равна на стойността на (k,l), втори играч печели точка, а елементи (i,j) и (k, l) се маркират така, че вече да не могат да бъдат избирани;
 • Трети играч извършва същото действие;
 • Първи играч извършва същото действие;
 • Всичко се повтаря докато не бъдат маркирани всички възможни елементи на масива.

Ако един от играчите подаде невалиден ход (например координати на клетка, която вече е маркирана като взета, или координати, които излизат извън границите на масива), той трябва да бъде помолен да повтори хода си. Ако обаче той изпрати последователно три невалидни хода, неговия опонент трябва да спечели играта служебно. Помислете внимателно как сървъра ще уведомява кой играч е на ход и дали даден ход е извършен коректно. За произволно число използвайте:

// Генерира произволно цяло число в интервала [0, max]
public static int randInt(int max){
  Random rand = new Random();
  return rand.nextInt(max + 1);
}

Решение: Представяме едно решение, което не е „изпипано“, т.е. има известни бъгове, а и кода не е добре изчистен. Изтеглете решението >>> от тук <<< или разгледайте кода по-долу.

Сървър – основен клас (другите класове са в същия файл):

package PexesoServer;
import java.io.IOException;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.net.Socket;
import java.net.ServerSocket;
import java.util.LinkedList;
import java.util.ArrayList;

public class PexesoServer{
 // Порт за връзка със сървъра
 static int port = 1234;
 static int usersPerGame = 3;
 public static void main(String [] args){
  // Стартираме сървъра
  ServerSocket servSock;
  try{
   servSock = new ServerSocket(port);
  }
  catch(IOException e){
   System.err.println("Can't start server");
   return;
  }
  System.out.println("Server started");
  
  // За удобство сме добавили id на различните игри
  int lastGameID = 1;
  
  // Ще записваме новодошли играчи
  LinkedList<User> usersQueue = new LinkedList<User>();
  // Предотвратява проблеми при изтриване на свързани,
  // но в последствие напуснали играчи
  synchronized(usersQueue){
   // Безкраен цикъл за приемане на нови играчи
   mainloop: while(true){
    // Тук ще запишем новодошлия
    User u = new User();
    try{
     // Приемаме нов клиент
     u.initSocket(servSock.accept());
     System.out.println("New user is connected");
     // Добавяме го в списъка
     usersQueue.add(u);
     // Казваме му да изчака
     u.send("SRV: Please wait for opponents");
    }
    catch(IOException e){
     // Ако има проблем - при връзката или при
     // изпращане на съобщението, - премахваме клиента
     System.out.println("Connection to user failed");
     usersQueue.remove(usersQueue.indexOf(u));
     continue mainloop;
    }
    
    // Ако вече има натрупани двама играчи
    if(usersQueue.size() == usersPerGame){
     // Изпращаме по едно съобщение на всеки.
     // Така се уверяваме, че всички са налични
     for(User tu: usersQueue){
      try{
       tu.send("SRV: Please wait a bit more...");
      }
      catch(IOException userIsGone){
       // Премахваме напуснал играч
       usersQueue.remove(usersQueue.indexOf(tu));
       // Тук можем да уведомим другия, че
       // не успяхме да пуснем тяхната игра и да го
       // помолим да изчакат още малко за нов играч
      }
     }
     
     // Ако са намаляли играчите, ще търсим нов
     if(usersQueue.size() != usersPerGame) continue mainloop;
     // Ако са налични, време е да пуснем игра!
     else{
      // Правим копие на списъка с играчите
      LinkedList<User> UQCopy = new LinkedList<User>();
      for(User i: usersQueue){
       UQCopy.add(i);
      }
      // Основната опашка я изпразваме
      usersQueue = new LinkedList<User>();
      // Стартираме играта с копието
      Thread t = new Thread(
                 new PexesoGame(lastGameID, UQCopy));
      t.start();
      System.out.println("Game id "+lastGameID+" started");
      lastGameID++;
     }
    }
   }
  }
 }
}

Сървър – клас User

// Чрез този клас ще комуникираме с отделни играчи
class User{
 Socket s;
 DataInputStream in;
 DataOutputStream out;
 int points;
 int number;
 
 // Всъщност не ни трябва конструктор
 public User(){
  this.points = 0;
  this.number = 0;
 }
 
 // Тук инициализираме връзката
 void initSocket(Socket s) throws IOException{
  this.s = s;
  in = new DataInputStream(s.getInputStream());
  out = new DataOutputStream(s.getOutputStream());
 }
 
 // за изпращане на съобщение до играч
 void send(String msg) throws IOException{
  this.out.writeUTF(msg);
 }
 
 // за получаване на отговор от играч
 int get() throws IOException{
  return this.in.readInt();
 }
}

Сървър – клас PexesoBoard

class PexesoBoard{
 int[][] board;
 public PexesoBoard(int n, int m) throws Exception{
  if((n*m)%2 != 0) throw new Exception("Please choose n*m even");
  this.board = new int[n][m];
  int element = 1;
  int changeFlag = 1;
  for(int i=0; i<n; i++){
   for(int j=0; j<m; j++){
    this.board[i][j] = element;
    if(changeFlag%2 == 0) element++;
    changeFlag++;
   }
  }
  this.shuffle();
 }
 
 private void shuffle(){
  java.util.Random rnd = new java.util.Random();
  for(int i=0; i<this.board.length; i++){
   for(int j=0; j<this.board[i].length; j++){
    int newRow = rnd.nextInt(this.board.length);
    int newColumn = rnd.nextInt(this.board[i].length);
    int copyEl = this.board[newRow][newColumn];
    this.board[newRow][newColumn] = this.board[i][j];
    this.board[i][j] = copyEl;
   }
  } 
 }
 
 int doMove(int i, int j, int n, int m) throws Exception{
  if(i<0 || i>this.board.length ||
    j<0 || j>this.board.length ||
    n<0 || n>this.board[0].length ||
    m<0 || m>this.board[0].length ||
    (i==n && j==m) ||
    this.board[i][j] == -1 ||
    this.board[n][m] == -1
   ){
   throw new Exception("Invalid coordinates");
  }
  if(this.board[i][j] == this.board[n][m]){
   int result = this.board[i][j];
   this.board[i][j] = -1;
   this.board[n][m] = -1;
   return result;
  }
  else return -1;
 }
 
 boolean noMoreElements(){
  for(int i=0; i<this.board.length; i++){
   for(int j=0; j<this.board[i].length; j++){
    if(this.board[i][j]!=-1) return false;
   }
  }
  return true;
 }
}

Сървър – клас PexesoGame

// Самата игра се контролира от тук
class PexesoGame implements Runnable{
 int id;         // номер на играта
 int activePlayers;   // колко активни играча има
 LinkedList<User> users; // списък с играчите
 int playerOnTurn;    // кой играч е на ход
 PexesoBoard PB;     // дъската с картинките
 
 // Конструктор
 public PexesoGame(int id, LinkedList<User> users){
  this.id = id;
  this.users = users;
  this.playerOnTurn = 0;
  this.sendToAll("SRV: Game started. "+
          "Player 1 is choosing board size...");
 }
 
 // Играта започва
 public void run(){
  // В този блок взимаме размерите на дъската от играч 1
  try{
   users.get(playerOnTurn).send("SRV: Please send board size:");
   this.PB = new PexesoBoard(users.get(playerOnTurn).get(), users.get(playerOnTurn).get());
  }
  catch(Exception e){
   sendToAll("SRV: Player 1 sent incorrect board size");
   sendToAll("SRV: We will use the default board size - (5,4)");
   try{
    this.PB = new PexesoBoard(5,4);
   }
   catch(Exception e3){
    System.err.println("Something bad happened in game "+this.id);
   }
  }
  
  for(this.playerOnTurn=0; playerOnTurn<users.size(); playerOnTurn++){
   try{
    users.get(playerOnTurn).number = playerOnTurn+1;
    users.get(playerOnTurn).send("SRV: You are player "+users.get(playerOnTurn).number);
    
   }
   catch(IOException e){
    this.sendToAll("SRV: Player "+users.get(playerOnTurn).number+" has left the game");
   }
  }
  this.sendToAll("SRV: Sending board...");
  this.sendToAll(this.PB.board.length+","+this.PB.board[0].length);
  playerOnTurn = 0;
  this.sendToAll("SRV: Board is updated");
  
  // Вече сме готови да заиграем по същество
  this.sendToAll("SRV: We are ready to go. Player 2's turn");
  
  // Всяка итерация на този цикъл ще е ход на играч
  runloop: while(true){
   // Ако вече е играл последния играч, връщаме на първи
   if(playerOnTurn < PexesoServer.usersPerGame-1) playerOnTurn++;
   else playerOnTurn=0;
   
   // Ако имаме само един останал играч, той печели
   if(this.users.size()<2){
    this.sendToAll("SRV: All players left. You win");
    this.sendToAll("SRV: BYE");
    break runloop;
   }
   // Ако не са останали картинки на дъската, определяме кой колко точки има
   if(PB.noMoreElements()){
    this.sendToAll("SRV: Board is clear");
    StringBuilder strb = new StringBuilder();
    for(int i=0; i<users.size(); i++){
     strb.append("Player "+(i+1)+": "+this.users.get(i).points+" points\n");
    }
    this.sendToAll("SRV: Standings:\n"+strb.toString());
    this.sendToAll("SRV: BYE");
    break runloop;
   }   
   byte mistakes = 0;  // брой направени грешки
   
   // Ще записваме дали е уцелил две еднакви картинки
   int fountMatch = -1;
   
   moveloop:while(true){
    // Ако са станали 3 грешки, ще го изгоним
    if(mistakes==3){
     sendToAll("SRV: Player "+users.get(playerOnTurn).number+
          " is disconnected for too many wrong moves");
     this.removeUser(playerOnTurn);
     break moveloop;
    }
    try{
     // Иначе подканваме го да направи ход
     users.get(playerOnTurn).send("SRV: Please enter (i,j) and (n,m):");

     // Координати за клетки (i,j) и (n,m)
     int moveI = users.get(playerOnTurn).get();
     int moveJ = users.get(playerOnTurn).get();
     int moveN = users.get(playerOnTurn).get();
     int moveM = users.get(playerOnTurn).get();
     
     fountMatch = this.PB.doMove(moveI,moveJ,moveN,moveM);
     
     if(fountMatch!=-1){
      this.users.get(playerOnTurn).points++;
      this.sendToAll("SRV: Player "+users.get(playerOnTurn).number+" scores!");
      this.sendToAll("SRV: Updating board...");
      this.sendToAll(""+fountMatch);
      this.sendToAll(moveI+","+moveJ);
      this.sendToAll(moveN+","+moveM);
     }
     else{
      this.sendToAll("SRV: Player "+users.get(playerOnTurn).number+" misses!");
     }
    }
    // Ако get метода на User върне изключение
    catch(IOException e){
     sendToAll("SRV: Player "+users.get(playerOnTurn).number+" has left the game");
    }
    // Ако doMove на PB върне изключение
    catch(Exception e2){
     mistakes++;
     continue moveloop;
    }
    // ако няма изключение, значи сме имали валиден ход
    break moveloop;
   }
   // Уведомяваме всички дали е получил точка

   //this.sendToAll("SRV: Board status is:\n"+this.PB.toPrint());
  }
  // В края на програма изхвърляме всички потребители
  for(int i=0; i<users.size(); i++){
   removeUser(i);
  }
  System.out.println("Game "+this.id+" ended");
 }
 
 // Метод за изпращане на съобщение до всички
 private void sendToAll(String msg){
  for(int i=0; i<users.size(); i++){
   try{
    users.get(i).send(msg);
   }
   catch(IOException e){
    this.removeUser(i);
   } 
  }
 }
 
 // За изтриване на играч от масива
 private void removeUser(int i){
  // Това е по-добре да се направи като метод
  // в клас users. Тук пряко нарушаваме капсулацията
  try{
   if(users.get(i).in!=null) users.get(i).in.close();
   if(users.get(i).out!=null) users.get(i).out.close();
   if(users.get(i).s!=null) users.get(i).s.close();
  }
  catch(IOException e){}
  
  // Премахваме играча
  this.users.remove(i);
  
  // Може да стане рекурсия!
  // SendToAll също извиква removeUser :)
  this.sendToAll("SRV: Player "+
          (i+1)+" has left the game");
 }
}

Примерен клиент

import java.util.Scanner;
import java.io.IOException;
import java.net.Socket;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.DataInputStream;

public class XOClient{
 // Къде се свързваме?
 final static String host = "localhost";
 final static int port = 1234;
 static int[][] board = new int[5][4];
 public static void main(String[] args){
  
  // Опит за връзка...
  System.out.println("Connecting to server... ");
  Socket s;
  DataInputStream in;
  DataOutputStream out;
  Scanner keybIn = new Scanner(System.in);
  try{
   s = new Socket(host, port);
   in = new DataInputStream(s.getInputStream());
   out = new DataOutputStream(s.getOutputStream());
  }
  // Ако попаднем тук, значи неуспешен
  catch(IOException e){
   System.out.println("Cannot connect");
   return;
  }
  // А тук свързването е успешно!
  System.out.println("done!");

  // Ще записваме съобщенията от сървъра тук
  String msgFromServer;
  // А в тази променлива ще четем числа от клавиатурата
  // Трябва ни за индекси - ред и стълб при правене на ход
  int numToSend;

  try{
   // Докато не ни изхвърлят от играта...
   while(true){
    // Чета съобщението на сървъра
    msgFromServer = in.readUTF();
    // Отпечатвам го на екрана
    System.out.println(msgFromServer);
    // Ако то е нещо свързано с край на играта
    if(msgFromServer.equals("SRV: BYE")){
     // приключвам с безкрайния цикъл
     break;
    }
    // Иначе проверявам дали сървъра не ме подканва да дам ход...
    else if(msgFromServer.equals("SRV: Please send board size:")){
     System.out.print("Enter integer for n: ");
     numToSend = keybIn.nextInt();
     out.writeInt(numToSend);
     System.out.print("Enter integer for m: ");
     numToSend = keybIn.nextInt();
     out.writeInt(numToSend);
    }
    else if(msgFromServer.equals("SRV: Sending board...")){
     String bs = in.readUTF();
     int n = Integer.parseInt(bs.substring(0,bs.indexOf(",")));
     int m = Integer.parseInt(bs.substring(bs.indexOf(",")+1, bs.length()));
     board = new int[n][m];
     for(int i=0; i<n; i++){
      for(int j=0; j<m; j++){
       board[i][j] = -1;
      }
     }
     printBoard();
    }
    else if(msgFromServer.equals("SRV: Updating board...")){
     String bs = in.readUTF();
     int element = Integer.parseInt(bs);
     bs = in.readUTF();
     int i = Integer.parseInt(bs.substring(0,bs.indexOf(",")));
     int j = Integer.parseInt(bs.substring(bs.indexOf(",")+1, bs.length()));
     bs = in.readUTF();
     int n = Integer.parseInt(bs.substring(0,bs.indexOf(",")));
     int m = Integer.parseInt(bs.substring(bs.indexOf(",")+1, bs.length()));
     board[i][j] = element;
     board[n][m] = element;
     printBoard();
    }
    else if(msgFromServer.equals("SRV: Please enter (i,j) and (n,m):")){
     System.out.print("Enter integer for i: ");
     numToSend = keybIn.nextInt();
     out.writeInt(numToSend);
     System.out.print("Enter integer for j: ");
     numToSend = keybIn.nextInt();
     out.writeInt(numToSend);
     System.out.print("Enter integer for n: ");
     numToSend = keybIn.nextInt();
     out.writeInt(numToSend);
     System.out.print("Enter integer for m: ");
     numToSend = keybIn.nextInt();
     out.writeInt(numToSend);
    }
   }
  }
  // Ако по някаква причина изгубим връзка не по наша вина
  catch(IOException e){
   System.out.println("Connection lost");
  }
  // Затваряме си връзката, ако такава въобще има
  finally{
   try{
    if(in!=null) in.close();
    if(out!=null) out.close();
    if(s!=null) s.close();
   }
   catch(IOException e2){}
  } 
 }
 
 static void printBoard(){
  for(int i=0; i<board.length; i++){
   for(int j=0; j<board[i].length; j++){
    if(board[i][j]==-1) System.out.print("X ");
    else System.out.print(board[i][j]+" ");
   }
   System.out.println();
  }
 }
}

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*