C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Изходен код от упражнение 4, 2015

Публикувано на 29 октомври 2015 в раздел ПИК3 Java.

Задача 1. Дефинирайте интерфейс “Buyable”, в който дефинирайте действиe “int buy(int quantity)” (купуване на продукт) и действие “String getName()” (взимане на името на продукта).

Задача 2. Дефинирайте клас “Product”, който имплементира интерфейс “Buyable”. Член променливи са:

 • id – идентификатор на продукта в склада от тип int;
 • name – описание на продукта, записано в String;
 • quantity – наличност (бройки) в склада от тип int.

Защитете член променливите по следния начин:

 • id трябва да е винаги положително число (строго по-голямо от 0);
 • quantity трябва да е винаги по-голямо или равно на 0;
 • name да бъде само за четене.

Реализирайте метод buy. Идеята му е по подадено количество стока от даден продукт да връща или “id” на продукта в склада (ще бъде положително число), или -1 (невалидно id) ако такова количество не е налично или ако е подадена невалидна стойност за количество (<=0). Ако покупката е успешна, да намалява стойността на член-променлива quantity с количеството, което е закупено.

Задача 3. Реализирайте клас “BetterProduct”, който наследява клас “Product” и предефинира метод buy по следния начин – вече вместо да връща -1  при неуспех, трябва да хвърля RuntimeException с подходящо съобщение за грешка.

Задача 4. Направете клас с main метод, в който инициализирайте масив с два елемента от тип Buyable. В него запишете един Product и един BetterProduct. Обходете масива с цикъл и отпечатайте имената на продуктите на екрана.

Забележка: и при двата класа правете само конструктор с подадени параметри.

Решение:

public class Upr4{
 public static void main(String[] args){
  Buyable[] arr = new Buyable[2];
  try{
   arr[0] = new Product(1, 5, "Product A");
   arr[1] = new BetterProduct(2, 6, "Product B");
  }
  catch(Exception e){
   System.err.println(e.getMessage());
  }
  for(Buyable b : arr){
   System.out.println(b.getName());
  }
 }
}

interface Buyable{
 int buy(int quantity);
 String getName();
}

class Product implements Buyable{
 private int id;
 private int quantity;
 String name;
 public Product(int id, int quantity, String name) throws Exception{
  this.setId(id);
  this.setQuantity(quantity);
  this.name = name;
 }
 int getId(){
  return this.id;
 }
 void setId(int id) throws Exception{
  if(id<=0) throw new Exception("Идентификатора трябва да е > 0");
  else this.id = id;
 }
 int getQuantity(){
  return this.quantity;
 }
 public String getName(){
  return this.name;
 }
 void setQuantity(int quantity) throws Exception{
  if(quantity<0) throw new Exception("Количеството трябва да е > 0");
  else this.id = id; 
 }
 
 public int buy(int quantity){
  if(quantity<=0 || quantity>this.quantity){
   return -1;
  }
  else{
   this.quantity -= quantity;
   return this.id;
  }
 }
}

class BetterProduct extends Product{
 public BetterProduct(int id, int quantity, String name) throws Exception{
  super(id, quantity, name);
 }
 public int buy(int quantity){
  int productId = super.buy(quantity);
  if(productId==-1) throw new RuntimeException("Няма такава наличност");
  else return productId;
 }
}

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*