C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Задача от контролно 1, вариант 2, 22 ноември 2014 г.

Публикувано на 22 ноември 2014 в раздел ПИК3 Java.

Задача 1. Създайте клас за филми (Movie) с член променливи име (name – тип String), времетраене в секунди (length – int) и трейлър (trailer – FileInputStream). Минималният брой на секундите в един филм трябва да e 3600. Създайте само един конструктор – с подадени параметри.

Задача 2. В клас Movie добавете следните методи:

a) static boolean equalTrailers(FileInputStream movie1, FileInputStream movie2) – методът трябва да сравни двата файла байт по байт и да върне true ако двата подадени трейлъра са с еднакво съдържание или false ако са различни;

b) static int compareMovieLenghts(Movie m1, Movie m2) – връща -1 ако m1 е с по-голяма продължителност от m2, 0 ако са равни по продължителност или 1 ако m2 е по-дълъг от m1.

c) Int compareWith(Movie m) – сравнява текущия обект (филм) с друг подаден като параметър на същия принцип, както е сравнение в подточка b)

Задача 3. Напишете клас LongMovie, който наследява Movie и добавя изискването времетраенето на филма да е минимум 10800 секунди.

Задача 4. Напишете клас с main метод, в който извършете следните действия:

a) Използвайки полиморфизъм създайте масив от 3 елемента, в който добавете два Movie и един LongMovie;

b) Проверете дали измежду въведените филми има такива, които да са с дублиращи се трейлъри – изведете имената на повтарящите се филми по двойки в конзолата (не забравяйте, че е възможно един филм да се повтаря повече от веднъж – тогава трябва да изведете всички комбинации от повторения). Задължително е да се реализира чрез цикъл/и обхождащ/и масива;

c) Изведете имената на филмите подредени по следния принцип:
a. Филмите с по-дълго времетраене, трябва да излезнат по-напред в списъка;
b. Тези с равно времетраене ги подредете по азбучен ред

Решение: Изтеглете като сорс код (или четете по-надолу):

import java.io.*;
import java.util.*;

public class Kontrolno1{
 public static void main(String[] args){
  Movie[] list = new Movie[3];
  try{
   list[0] = new Movie("ZZZ 1", 15000, new FileInputStream("ZAD1.docx"));
   list[1] = new LongMovie("Test 2", 5000, new FileInputStream("ZAD2.docx"));
   list[2] = new Movie("Test 3", 5000, new FileInputStream("ZAD3.docx"));
  }
  catch(Exception e){
   System.err.println(e.getMessage());
  }
  
  for(int i=0; i<list.length; i++){
   for(int j=i+1; j<list.length; j++){
    try{
     if(Movie.equalTrailers(list[i].trailer, list[j].trailer)){
      System.out.println(list[i].name +" and "+list[j].name+ " are equal");
     }
    }
    catch(IOException e){
     System.err.println(e.getMessage());
    }
   }
  }
  
  Comparator<Movie> cmp = new Comparator<Movie>(){ 
   public int compare(Movie m1, Movie m2) {
    // да връща <0 ако m1 е преди m2, 0 ако са еднакви и >0 ако m2 е преди m1
    int lengthsComparison = Movie.compareMovieLengths(m1, m2);
    if(lengthsComparison!=0) return lengthsComparison;
    else return m1.name.compareTo(m2.name);
   }
  };
  Arrays.sort(list, cmp);
  
  for(Movie m: list){
   System.out.println(m.name);
  }
  
 }
}

class Movie{
 String name;
 private int length;
 FileInputStream trailer;
 
 public Movie(String name, int length, FileInputStream trailer) throws Exception{
  this.name = name;
  this.setLength(length);
  this.trailer = trailer;
 }
 
 int getLength(){
  return this.length;
 }
 
 void setLength(int length) throws Exception{
  if(length<3600) throw new Exception("Movie is too short");
  else this.length = length;
 }
 
 static boolean equalTrailers(FileInputStream m1, FileInputStream m2) throws IOException{
  if(m1.equals(m2)) return true;
  BufferedInputStream input1 = new BufferedInputStream(m1);
  BufferedInputStream input2 = new BufferedInputStream(m2);
  int ch1=-1, ch2=-1;
  while ((ch1 = input1.read())!=-1){
   ch2 = input2.read();
   if (ch1 != ch2){
     try{
      if(input1 != null) input1.close();
      if(input2 != null) input2.close();
     }
     catch(IOException e){}
     return false;
  }
  try{
    if(input1 != null) input1.close();
    if(input2 != null) input2.close();
  }
  catch(IOException e){}
  return true;
 }
 
 static int compareMovieLengths(Movie m1, Movie m2){
  if(m1.getLength() > m2.getLength()) return -1;
  if(m1.getLength() < m2.getLength()) return 1;
  return 0;
 }
 
 int compareWith(Movie m){
  return Movie.compareMovieLengths(this, m);
 }
}

class LongMovie extends Movie{
 
 public LongMovie(String name, int length, FileInputStream trailer) throws Exception{
  super(name, length, trailer);
  this.setLength(length);
 }
 
 void setLength(int length) throws Exception{
  if(length<10800 ) throw new Exception("This is not a long movie");
  else super.setLength(length);
 }
}

 4 коментара


 1. Красимир каза:

  Не трябва ли единия от филмите да е обект от тип LongMovie, т.е.
  list[0] = new Movie(„ZZZ 1“, 15000, new FileInputStream(„ZAD1.docx“));

  да е
  list[0] = new LongMovie(„ZZZ 1“, 15000, new FileInputStream(„ZAD1.docx“));

 2. Да, трябва. Поправих го в примера.

 3. Радослав каза:

  for(int i=0; i<list.length; i++){
  for(int j=i+1; j<list.length; j++){
  …..

  първия цикъл не трябва ли да е до i<list.length-1 ?

 4. По-правилно е, но не прави никаква разлика. Просто е една празна итерация повече.

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*