C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Решение на вариант 1 от изпит 14.01.2013г.

Публикувано на 20 януари 2013 в раздел ПИК3 Java.

Тук ще дам едно възможно (не много прегледно написано) решение на вариант 1 от задачата за изпит. Условието гласеше следното:

Техническата поддръжка на софтуерна компания се обслужва чрез специализирана система за управление на входящи писма (Ticketing system). В системата работят потребители с две възможни роли – клиенти (customers) и техническа поддръжка (support). Техническата поддръжка имат потребителски имена, а клиентите имат клиентски номер. Нормалната работа включва следната последователност:

 1. Клиентите изпращат съобщение (ticket) в свободен текст;
 2. Всички съобщения се получават в общ екран (inbox) на системата, като всяко ново съобщение приема свой собствен уникален номер. Всеки човек от техническата поддръжка може да вижда и чете всички съобщения в тази входяща кутия;
 3. Някой от техническата поддръжка може да си избере да работи по входящо съобщение. В този случай то се маркира, че той е назначен да го разрешава. По този начин другите виждат, че той работи по съобщението и съответно се предотвратяват дублирани отговори;
 4. След като служителят от техническата поддръжка прочете съобщението, той разрешава проблема (това действие няма отношение към системата, за него той използва външен софтуер) и маркира съобщението като разрешено (resolved), като това включва преместване на съобщението от списъка с входящи към списъка с разрешени казуси.

Моделирайте сървърната част на въпросната система и създайте нужните класове. НЕ е нужно да реализирате клиентските приложения! Трябва да създадете само и единствено централния сървър!

Сега да подходим към едно възможно решение на задачата. Със системата ще работят два вида потребители – клиенти и техническа поддръжка. Те ще извършват коренно различни действия. Поради тази причина бихме могли да подходим по два различни начина:

 • Да има един общ ServerSocket, който ще приема всякакви връзки (и от клиенти, и от поддръжка), след което ще прави автентикация, т.е. на базата на подадени данни ще преценява дали свързалия се е клиент или е от поддръжката;
 • Да има два ServerSockets – на един порт ще се свързват клиентите, а на друг порт ще се свързват хората от поддръжката. Така сървърът недвусмислено ще знае кой е клиент и кой е от поддръжката.

В примерното решение ще използваме втория подход. За целта ще създадем две нишки – една, в която ще се очакват включвания от клиенти и една, в която ще се очакват включвания на хора от поддръжката. Тези нишки ще приемат връзка и ще стартират нови (да ги наречем поднишки), в които ще се обработва сесиите на свързалите се клиент/поддръжка. Това ще го направим с цел да стане възможно двама или повече клиенти да изпращат съобщения едновременно, както и двама или повече хора от поддръжката да работят едновременно със системата.

Също така знаем, че клиентите ще изпращат съобщения, а поддръжката ще работят с тези съобщения. С други думи ще имаме споделен ресурс – списък със съобщения. Него ще направим статичен в освовния клас на сървъра. Ще направим и статични методи за обработка на този списък, които ще се използват от поддръжката – четене на съобщение + маркиране на съобщение като „взето“, премахване на маркера за взето съобщение, разрешаване на съобщение. Ето как ще изглежда основния клас:

package server;

import java.util.ArrayList;
import java.io.IOException;
import java.util.Iterator;

public class Server{
 static ArrayList inbox = new ArrayList();
 static final int CUSTOMERSPORT = 4444;
 static final int SUPPORTPORT = 4445;
 public static void main(String[] args){
  try{
   Thread t1 = new Thread(new CustomersThread(CUSTOMERSPORT));
   t1.start();
   Thread t2 = new Thread(new SupportThread(SUPPORTPORT));
   t2.start();
  }
  catch(IOException e){
   System.err.println("Cannot open server sockets");
  }
 }
 // Метод, който връща списък със съобщенията към поддръжката
 static String list(){
  if(Server.inbox.isEmpty()) return "No messages";
  StringBuffer strb = new StringBuffer();
  for(Message m: Server.inbox){
   if(m.supportUsernameWorkingOnIt == null){
    strb.append("MID: "+m.messageID+" from CID: "+m.clientID+"\n");
   }
   else{
    strb.append("MID: "+m.messageID+" from CID: "
           +m.clientID+" taken by: "
           +m.supportUsernameWorkingOnIt+"\n");
   }
  }
  return strb.toString();
 }
 // метод, който връща съобщение със съответно messageID
 // и същевременно с това маркира съобщението като "взето"
 static String get(int messageID, String username){
  String result = "No such message";
  for(Message m: Server.inbox){
   if(m.messageID == messageID){
    m.supportUsernameWorkingOnIt = username;
    result = "Message id: "+m.messageID+"\n"
     + "Client id: "+m.clientID+"\n"
     + "Message text: "+m.text+"\n";
    break;
   }
  }
  return result;
 }
 // метод, който "разрешава" подаден казус:
 // премахва се от списъка inbox и се връща
 // като резултат, за да може поддръжката да
 // си го запише в списъка с разрешени казуси
 static Message resolve(int messageID){
  Message result;
  Iterator it = Server.inbox.iterator();
  while(it.hasNext()){
   if(((result = (Message)it.next()).messageID) == messageID){
    it.remove();
    return result;
   }
  }
  return null;
 }
 // ако някой от поддръжката е маркирал съобщение
 // но впоследствие е решил, че не може да се справи с него
 // с тази функция ще го освободи
 static Boolean release(int messageID){
  Iterator it = Server.inbox.iterator();
  Message m;
  while(it.hasNext()){
   if(((m = (Message)it.next()).messageID) == messageID){
    m.supportUsernameWorkingOnIt = null;
    return true;
   }
  }
  return false;
 }
}

Сега да пристъпим към клас „Message“. Той е сравнително елементарен:

package server;

public class Message{
 // идентификатор на съобщението
 final int messageID;
 // чрез тази променлива ще правим уникално id 
 // на новите съобщения - ще бъдат с поредни номера
 private static int lastMessageID = 1;
 // идентификационен номер на клиента
 final int clientID;
 // текст на съобщението
 String text;
 // ако тази променлива е null, значи никой не
 // работи по съобщението, а ако НЕ е null
 // то ще записваме името на човека от поддръжката
 // който работи по него
 String supportUsernameWorkingOnIt;
 // конструктор
 public Message(int clientID, String text){
   this.clientID = clientID;
   this.text = text;
   this.messageID = Message.lastMessageID;
   Message.lastMessageID++;
   supportUsernameWorkingOnIt = null;
 }
}

По-сложни са класовете, които ще управляват нишките. Първо да разгледаме сравнително по-простия за клиентите:

package server;

import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.EOFException;

public class CustomersThread implements Runnable{
 private static ServerSocket ss;
 public CustomersThread(int port) throws IOException{
  CustomersThread.ss = new ServerSocket(port);
 }
 public void run(){
  while(true){
   Socket sock = null;
   try{
    sock = ss.accept();
   }
   catch(IOException e){
    System.err.println("Can open socket with support rep");
    continue;
   }

   new Thread(){
    Socket sock = null;
    DataOutputStream out = null;
    DataInputStream in = null;
    int clientID = 0;
    String text = null;

    Thread initialize(Socket sock){
     this.sock = sock;
     return this;
    }

    public void run(){
     try{
      out = new DataOutputStream(sock.getOutputStream());
      in = new DataInputStream(sock.getInputStream());
      // Получаваме id на клиента
      out.writeUTF("Please send your client id");
      try{
       clientID = in.readInt();
      }
      catch(EOFException e){
       out.writeUTF("Invalid id");
       return;
      }
      // Получаваме текста на новото съобщение
      out.writeUTF("Enter the message text");
      text = in.readUTF();
     }
     catch(IOException e){
      try{
       out.writeUTF("Error receiving data");
       in.close();
       out.close();
       sock.close();
       return;
      }
      catch(IOException e2){ return; }
     }
     finally{
      try{
       if(out!=null) out.close();
       if(in!=null)  in.close();
       if(sock!=null) sock.close();
      }
      catch(IOException e){
       System.err.println("Error closing client connection");
      }
     }
     // Добавяме получените данни като ново съобщение в списъка
     if(clientID != 0 && !text.isEmpty()){
      Message m = new Message(clientID, text);
      Server.inbox.add(m);
     }
     else{
      System.err.println("Wrong message received?");
     }
    }
   }.initialize(sock).start();
  }
 }
}

При класа с техническата поддръжка ще имаме повече възможни действия. Човекът от поддръжката ще може да подава различни команди – LIST, GET, RESOLVE, RELEASE и EXIT:

package server;

import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

public class SupportThread implements Runnable{
 private static ServerSocket ss;
 // Списък за вече разрешени казуси
 private static ArrayList resolvedMessages = new ArrayList();

 public SupportThread(int port) throws IOException{
  SupportThread.ss = new ServerSocket(port);
 }
 public void run(){
  while(true){
   Socket sock = null;
   try{
    sock = ss.accept();
   }
   catch(IOException e){
    System.err.println("Can open socket with support rep");
    continue;
   }

   new Thread(){
    Socket sock = null;
    DataOutputStream out = null;
    DataInputStream in = null;
    String username = null;
    Thread initialize(Socket sock){
     this.sock = sock;
     return this;
    }
    public void run(){
     try{
      out = new DataOutputStream(sock.getOutputStream());
      in = new DataInputStream(sock.getInputStream());
      // Получаваме потребителското име
      out.writeUTF("Please send your username");
      username = in.readUTF();
      // Изпращаме списък с възможните команди
      String options = "Commands available are: "
               +"LIST, GET, RESOLVE, RELEASE, EXIT";
      out.writeUTF(options);

      String answer = null;
      do{
       answer = in.readUTF();
       switch(answer){
        case "LIST":
           out.writeUTF(Server.list());
           break;
        case "GET": 
           out.writeUTF("Now send message id");
           int messageID;
           try{
             messageID = Integer.parseInt(in.readUTF());
           }
           catch(NumberFormatException nfe){
             out.writeUTF("Invalid id");
             break;
           }
           String message = Server.get(messageID, username);
           if(message.isEmpty()) out.writeUTF("Invalid message");
           else out.writeUTF(message);
           break;
        case "RESOLVE": 
           out.writeUTF("Now send message id");
           int msgID;
           try{
             msgID = Integer.parseInt(in.readUTF());
           }
           catch(NumberFormatException nfe){
             out.writeUTF("Invalid id");
             break;
           }
           Message resolved = Server.resolve(msgID);
           if(resolved == null) out.writeUTF("No such message");
           else{
             SupportThread.resolvedMessages.add(resolved);
             out.writeUTF("Resolved");
           }
           break;
        case "RELEASE": 
           out.writeUTF("Now send message id");
           int mID;
           try{
             mID = Integer.parseInt(in.readUTF());
           }
           catch(NumberFormatException nfe){
             out.writeUTF("Invalid id");
             break;
           }
           Boolean result = Server.release(mID);
           if(result) out.writeUTF("Released "+mID);
           else out.writeUTF("No such message");
           break;
        case "EXIT":
           break;
        default: 
           out.writeUTF("Unrecognized command");
       }
      }
      while(!answer.equals("EXIT"));
     }
     catch(IOException e){
      try{
       out.writeUTF("Error receiving data");
       in.close();
       out.close();
       sock.close();
       return;
      }
      catch(IOException e2){ return; }
     }
     finally{
      try{
       if(out!=null) out.close();
       if(in!=null)  in.close();
       if(sock!=null) sock.close();
      }
      catch(IOException e){
       System.err.println("Error closing client connection");
      }
     }
    }
   }.initialize(sock).start();
  }
 }
}

С това задачата е решена. Тук искам специално да отбележа една конструкция за анонимни класове, която използвам (не е задължително да бъде реализирано точно така, но в случая я показвам като възможност). Един основен проблем на анонимните класове е, че при тях няма конструктори. В случая обаче ние се нуждаем от конструктор, с който да инициализираме sock променливата, която ще се използва в тялото на run() метода на анонимния клас. Ето как можем да го направим (прототип) за „анонимен клас с конструктор“:

<type> var; // тази променлива ще се инициализира
new Thread(){
  <type> var; // член променлива
  // метод, който ще върши работата на конструктор
  Thread initialize(<type> var){
   this.var = var;
   return this; // връща текущия обект
  }
  public void run(){
   ...
  }
}.initialize(var).start(); // стартираме върнатия thread

Нека покажем и примерни клиентски приложения, с които можете да експериментирате. Клиент:

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.Scanner;

public class Client{
 private static final int ID = 2;
 public static void main(String[] args){
  try{
   Socket sock = new Socket("localhost", 4444);
   DataOutputStream out = new DataOutputStream(sock.getOutputStream());
   DataInputStream in = new DataInputStream(sock.getInputStream());
   Scanner keyboard = new Scanner(System.in);
   System.out.println("Server said: "+in.readUTF());
   out.writeInt(ID);
   System.out.println("I've send your ID automatically");
   System.out.println("Server said: "+in.readUTF());
   System.out.print("Enter answer: ");
   out.writeUTF(keyboard.nextLine());
   out.close();
   in.close();
   sock.close();
  }
  catch(IOException e){
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Поддръжка:

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.Scanner;

public class Support{
 private static String username = "Petar";
 public static void main(String[] args){
  try{
   Socket sock = new Socket("localhost", 4445);
   DataOutputStream out = new DataOutputStream(sock.getOutputStream());
   DataInputStream in = new DataInputStream(sock.getInputStream());
   Scanner keyboard = new Scanner(System.in);
   System.out.println("Server said: "+in.readUTF());
   out.writeUTF(username);
   System.out.println("I've send your username automatically");
   String yourAnswer;
   do{
    System.out.println("Server said: "+in.readUTF());
    System.out.print("Enter answer: ");
    yourAnswer = keyboard.nextLine();
    out.writeUTF(yourAnswer);
   }
   while(!yourAnswer.equals("EXIT"));
   out.close();
   in.close();
   sock.close();
  }
  catch(IOException e){
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Остава да се поправят няколко пропуска свързани със синхронизацията на нишките. Например възможния „race condition“ двама клиента да създадат ново съобщение едновременно, с което да получат едно и също id. Потърсете и поправете тези моменти.

 2 коментара


 1. Студент каза:

  …Тези нишки ще приемат връзка и ще стартират нови (да ги наречем поднишки), в които ще се обработва сесиите на свързалите се клиент/поддръжка. Това ще го направим с цел да стане възможно двама или повече клиенти да изпращат съобщения едновременно, както и двама или повече хора от поддръжката да работят едновременно със системата.

  Поднишките в случая са анонимните класове:
  var;
  new Thread(){
  Thread initialize( var){
  this.var = var;
  return this; // връща текущия обект
  }
  public void run(){

  }
  }.initialize(var).start();
  в класовете CustomersThread и SupportThread.
  Правилно ли съм разбрал?

 2. Студент каза:

  Грешно ли ще е ако методите list(), get(), resolve(), release() са в класа SupportThread?

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*