C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Record в Java

Публикувано на 11 май 2023 в раздел ПИК3 Java.

В практиката често се работи с непроменими (immutable) обекти. Те се описват чрез класове, в които всички член променливи са private и final, и има само и единствено get методи. Така след като е създаден, обектът не може да се променя. Въпреки, че в зависимост от употребата може да се спестят някои елементи от шаблона, който ще покажа по-долу, едно цялостно решение би включило освен get методи до променливите, също метод hashCode(), метод equals() и метод toString():

package recordsexample;

public class RecordsExample {

  public static void main(String[] args) {
    Person p1 = new Person("Ivan", "Ivanov", 20);
    System.out.println(p1.toString());
  }
}

final class Person {
  private final String firstname;
  private final String lastname;
  private final int age;

  public Person(String firstname, String lastname, int age) {
    this.firstname = firstname;
    this.lastname = lastname;
    this.age = age;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int result = 17;
    result = result * 37 + (this.firstname == null ? 0 : this.firstname.hashCode());
    result = result * 37 + (this.lastname == null ? 0 : this.lastname.hashCode());
    result = result * 37 + this.age;
    return result;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (!(o instanceof Person)) {
      return false;
    }
    Person p = (Person) o;
    if (p.firstname == null || p.lastname == null) {
      return false;
    }
    return (this.firstname.equals(p.getFirstname()) && this.lastname.equals(p.getLastName()) && this.age == p.getAge());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "[firstname=" + this.firstname + ", lastname=" + this.lastname + ", age=" + this.age + "]";
  }

  public String getFirstname(){
    return this.firstname;
  }
  
  public String getLastName(){
    return this.lastname;
  }
  
  public int getAge(){
    return this.age;
  }
}

С JDK 16 на помощ в такива ситуации идва новият тип непроменими (immutable) класове Record. Целият описан по-горе код може да бъде заменен с (почти) еквивалентния следен:

package recordsexample;

public class RecordsExample {

  public static void main(String[] args) {
    Person p1 = new Person("Ivan", "Ivanov", 20);
    System.out.println(p1.toString());
  }
}

record Person(String firstname, String lastname, int age){};

Споменах „почти“, защото имплементираният от мен метод hashCode() е различен от този, който се използва в record класа. Друга съществена разлика е, че get методите в record не съдържат думата „get“ в името си. Например ако искате да прочетете първото име на човека, трябва да извикате метод „firstname“:

Person p1 = new Person("Ivan", "Ivanov", 20);
System.out.println(p1.firstname());

Това е направено нарочно, като най-вероятната причина е да се направи съществена отличителна разлика между record и JavaBean. Още една разлика е, че record е винаги final клас (не може да бъде наследяван), както и че той не може да наследява друг (позволено е обаче да имплентира интерфейси).  От последното следва, че record не може да е и абстрактен.

Удобно нововъведение е, че record дават възможност за добавяне на специален „компактен конструктор“, с който се добавя валидация на данните. Например ако искаме да подсигурим, че годините не са отрицателно число, можем да направим следното:

record Person(String firstname, String lastname, int age){
  public Person{
    if(age<0) throw new IllegalArgumentException("Age cannot be negative");
    if(firstname==null || lastname==null) throw new IllegalArgumentException("Names cannot be null");
  }
};

От тук насетне може да добавяте и нови методи или да предефинирате някои от съществуващите. Например можем да направим допълнителен конструктор, който приема годините по подразбиране със стойност 18, както и да добавим метод за връщане на пълното име на човека по следния начин:

record Person(String firstname, String lastname, int age){
  public Person{
    if(age<0) throw new IllegalArgumentException("Age cannot be negative");
    if(firstname==null || lastname==null) throw new IllegalArgumentException("Names cannot be null");
  }
  
  public Person(String firstname, String lastname){
    this(firstname, lastname, 18);
  }

  String fullName(){
    return this.firstname+" "+this.lastname;
  }
};

Може да се досетите, че е възможно да създадете свой get метод, който просто препраща към стандартно генерирания. Това по-скоро би било лоша практика и е по-добре да се избягва.

Накрая ще изредя и някои ограничения за клас record:

 • не може да наследява;
 • не може да бъде наследяван;
 • не може да се добавят допълнителни член променливи извън дефинираните в кръглите скоби (но е възможно да се дефинират статични променливи).

На практика record е създадено за удобство да не пишете голямо количество тривиален код. Възползвайте се когато е удачно. Единствено помнете, че той е само и единствено за непроменими (immuatable) обекти.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*