C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Учредителен конгрес на СМБ – VI Пролетна Конференция 1977 г.

Публикувано на 12 октомври 2022 в раздел История.

Тази обзорна статия е публикувана в том 20 (53), кн. 4 на Физико Математическо Списание от 1977 г. Заглавието е „Учредителен конгрес на Съюза на математиците в България“. Събитието се е провело в град Варна между 6 и 9 април 1977 г., т..е по време на тогава вече редовната VI Пролетна конференция на Българското математическо дружество.

Бурното развитие на физическата и математическата наука през послед­ните години наложи през 1971 година разделянето на Българското физико- математическо дружество на две самостоятелни дружества: Дружество на физиците в България и Българско математи­ческо дружество. Благодарение на създалите се условия в резултат далновидната политика на БКП Българското математическо дружество е превърна в мощна организация и извърши голяма и ползотворна работа във всички области на математиката за нейното преподаване и приложение, сто най-широка обществена организация на математиците, обединила в своите редове повече от 4000 членове в 50 секции, БМД активно подпомогна комплексното решаване на въпросите, свързани с развитието на математиката. : с целта то привлече и използува целия научен потенциал в областта на математиката, нещо, което не е по силите на нито едно отделно ведомство или институт.

Многостранната ползотворна дейност на БМД получи висока оценка от партията и цялата наша общественост. С решение на Секретарията на ЦК на БКП дружеството се реорганизира в Съюз на математиците в България.

На 6 април 1977 г. във Варна се проведе Учредителният конгрес на Съюза на математиците в България. В работата му участвуваха 356 делегати. Гости на конгреса бяха др. Атанас Попов — зам.-заведущ отдел „Наука и образование“ на ЦК на БКП, Геновева Михова — секретар на ОК на БКП — Варна и други представители на варненската общественост.

Конгресът беше открит с встъпително слово от проф. Спас Манолов, който обяви дневния ред и предложи състава на работните комисии.

Др. Веселин Диков — председател на комисията по пълномощията, докладва, че от избраните 384 делегати на конгреса присъствуват 356, следователно учредителният конгрес има необходимия кворум и може да взема решения. Веднага след това конгресът прие първото си решение:

  • Учредява се Съюз на математиците в България.

След това акад. Любомир Илиев прочете следното приветствено писмо на др. Тодор Живков, първи секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на НРБ:

Драги, другарки и другари делегати,

С чувство на вълнение от името на Централния комитет на Българската комунистическа партия, Държавния съвет и правителството и от свое име приветствувам вас, представителите на внушителния отред на българските математици — научни работници, преподаватели, учители, специалисти, а чрез вас и цялата математическа колегия по случай учредяването на Съюза на математиците в България.

Нас искрено ни радва всяка нова проява на българските математици на попрището на фундаменталните изследвания, в развитието и все по-широкото приложение на математическите методи и електронноизчислителната техника в подготовката на висококвалифицирани кадри. Иначе не може и да бъде. Математиката — това дивно творение на човешкия гений, е наука не само на миналото и настоящето, тя е наука и на бъдещето, наука, която придобива все no-нарастваща роля в научното познание, в разгръщането на научно-техническата революция, в управлението на производството и дру­гите сложни процеси на обществената практика, в строителството на социализма, и комунизма.

Убеден съм, че като no-висша форма на обществена организация Съюзът на математиците ще продължи и ще издигне на по-високо стъпало плодо­творната дейност на досегашното Математическо дружество, ще даде нов тла­сък в развитието и приложението на математиката.

Нека неуморните труженици на нашия математически фронт и занапред да влагат сили, знания и творчество, за да се множат успехите ни в борбата за органическото съединяване постиженията на науката и научно-техническия прогрес с предимствата на социалистическия строй, което изисква да се ре­шават проблеми, свързани с разработването и прилагането на методите на математическото моделиране в научното познание и практиката, с развитието на електронноизчислителната техника и нейното математическо осигуряване, с механизацията и автоматизацията както на отделни технологически про­цеси, така и на, цели производства, с внедряването на кибернетични прин­ципи в управлението.

Нека със своята разностранна и съдържателна дейност вашият съюз и българските математици допринасят да се утвърждава, разширява и обогатява държавно-общественото начало в управлението на научно-техническия прогрес и образованието, да се прилагат no-съвършени принципи и форми на интеграция между науката, практиката и подготовката на кадри, да се формират оригинални български школи в научното творчество, изобретателската мисъл и конструкторското дело, да се повишава отговорността на математиците за икономическото развитие и духовното израстване на нацията, да се завоюват нови върхове в научното и техническото ни сътрудничество _ други страни и особено със Съветския съюз.

С лице към поставената от Единадесетия конгрес на Българската комунистическа партия, стратегическа задача за постигане на високо качество и висока ефективност — такава е повелята сега и в областта на математиката, на нейното изучаване и многостранно използуване в изграждането на развито социалистическо общество!

От сърце желая ползотворна работа на вашия конгрес!

Да ни е честит, другарки и другари, новоучреденият Съюз на математиците в България!

На добър път!

Приветствието на др. Тодор Живков беше изслушано с голямо внимание и изпратено с бурни ръкопляскания. Приветствие от името на Министерството на народната просвета про­чете първият зам.-министър на МНП доц. Александър Гьонов, ст. н. с. Петър Бърнев прочете приветствието на акад. Кирил Братанов, председател на Съюза на научните работници. Приветствие от името на Дру­жеството на физиците в България поднесе ст. н. с. Николай Николов.

От името на Бюрото на учредителния конгрес доц. Геро Геров направи предложение досегашните почетни членове на СМБ: Любомир Чакалов, Ни­кола Обрешков, Кирил Попов, Иван Ангелов, Димитър Табаков, Аркади Стоянов, Асен Попов, Атанас Дяков, Александър Иванов, Никола Стоянов, Божин Трайков, Борис Адамов, Боян Петканчин, Георги Брадистилов, Петко Петков, Александър Николов, Никола Нинов, Симеон Данчев, Любен Ата­насов, Слав Дърленски, Коста Христов, Петър Пенков, Димо Димов, Стоян Колев, Тянко Христонов, Христо Радоев, Иван Петров — да бъдат обявени и за почетни членове на СМБ. Предложението беше прието единодушно.

С пълно единодушие и ръкопляскания конгресът изпрати телеграма до ЦК на БКП. Основен доклад за целите и задачите на Съюза на математиците в Бълга­рия изнесе акад. Л. Илиев, председател на Българското математическо дружество.

Доклад на акад. Л. Илиев при откриването на Учредителния конгрес на Съюза на математиците в България

С решение № 649 от 15 юли 1976 г. Секретариатът на ЦК на БКП дава съгласие Българското математическо дружество да прерасне в Съюз на мате­матиците в България. В годината на XI конгрес на БКП, непосредствено след Юлския пленум на ЦК на БКП българската математическа колегия е почетена с изключително внимание от партията! Необходимо е дълбоко разбиране и осъзнаване на този факт, отразяващ отношението към ролята и значението на науката, към ролята и значението на математиката в изграждането на социалистическото общество у нас.

На 17 октомври 1971 г. от бившето Физико-математическо дружество в Бъл­гария се отдели като самостоятелно Българското математическо дружество. През ноември 1973 г. беше чествувана 75-годишнината от основаването на Физико-математическото дружество. Създадено от група физици и мате­матици с възрожденски плам в края на миналото столетие, поддържано като софийско дружество главно от прогресивни физици и математици в миналото, днес то се онаследи от Дружеството на физиците в България и Математиче­ското дружество в България. Само Математическото дружество обединява 4000 членове в 50 секции.

Като всички други области нашият математически фронт се изгражда системно след победата на социалистическата революция у нас. Априлската линия на БКП, развита и направлявана от др. Тодор Жив­ков, осигури комплексна стратегия за развитието на социализма в нашата страна. Конкретните програми за това развитие се разработват от конгресите на БКП и от пленумите на ЦК на БКП. Ние сме свидетели как тези програми осигуриха след X конгрес дълбокото ни навлизане в изграждането на разви­тото социалистическо общество. В рамките на цялостната социална политика партията разработи и по­литика за научните изследвания, като постави задачата науката да се превърне в производителна сила на социалистическото общество.

Тази политика винаги е била насочена към съединяване на предимствата на нашия обществен строй с постиженията на научно-техническата революция, към осигуряването на траен творчески съюз между науката и общественото развитие. Непосредствено следствие от тази политика е мястото на науката, определено от XI конгрес на БКП в решаването на основната задача на 7-ата петилетка — задачата за решително повишаване на ефективността на иконо­миката, за подобряване на качеството на продукцията, за повсеместна интензификация на производството. Динамичното и пропорционалното развитие на народното стопанство, все по-пълното задоволяване на материалните и духовните потребности на народа повишаването на производителността на труда са постоянна грижа на БКП и са немислими без ускореното внедряване на научно-техническите постижения, без по-нататъшното интензивно развитие на научния фронт и без повишаването на ефективността на научноизследователската дейност в областта на обществените, природните и техническите науки.

Юлският пленум на ЦК на БКП от 1976 г. утвърди доклада на др. Тодор Живков за всестранното реализиране на решенията на XI конгрес на БКП, за последователното прилагане на ленинските принципи в областта на социалната политика и осигуряване на висока ефективност при строг режим на икономии при използуване на трудовите, материалните, финансовите и валутните ресурси на страната. Проблемите, които стоят пред математиката през седмата петилетка, имат пряко и основно значение за ефективността на научните изследвания в другите науки, техните приложения и развитието на обществената практика. Математиката в нашата страна е готова да приеме тези задачи, защото изхожда от високото и зряло ниво, на което я постави съветската математическа наука. Развитието на математическия фронт в нашата страна съответствува на развитието на зрялото социалистическо общество у нас и това зряло развитие позволява да се поставят и решават в национален мащаб проблемите:

Ролята на математиката за ефективността на природните и обществените науки; Математиката и техническия прогрес; Математиката и образованието; Закономерностите за развитието на математиката. Необходимо е именно пред най-общия форум на математиците в България, макар и най-общо, да се поставят проблемите за математиката в съвременната епоха и в нашето развитие. Ролята на математиката се очертава във връзките ѝ с другите науки и общественото развитие. Математиката винаги е обслужвала материалното и духовното изграждане на всички епохи със съответствуващи за техните нужди нови и унаследени универсални математически средства.

Нуждите на съвременното общество революционно се различават от нуждите на миналите епохи. Трябва веднага да се каже, че и математиката има революционно нови възможности за тяхното обслужване. Представяйки сама основа за създаването на изчислителната техника, математиката превърна нейната експлоатация в мощен математически метод — в технически апарат на математиката за изследване на математически модели и кибернитични процеси.

Същевременно през последните 50 години тя разви до съвършенство абстрактния апарат на математическите структури. Досега главното внимание у нас е било насочено към създаването на изчислителната техника. Приложението обаче на математическите методи в другите науки и обще­ствената практика, математическото моделиране на процесите им променя със скок ефективността на тяхното развитие и приложение. Тези революционни процеси в науката са много силни в компютърния стадий на математическото моделиране, когато се използуват абстрактният и техническият апарат на математиката.

Проблемите за ефективността на фронта на науката следователно са свър­зани с експлоатацията на изчислителната техника чрез компютърно матема­тическо моделиране. Решенията на XI конгрес на БКП и Юлския пленум от 1976 г. на ЦК на БКП изискват да се постави въпросът за развитието на математиката именно във връзка с ефективността на научния фронт и на социалната система у нас. Тази постановка изисква да се разбере основно какво е станало и какво трябва да стане на фронта на математиката.

1. В нашето съвремие постепенно цялата математика, всичките ѝ области се съединяват с изчислителната техника, с компютърната наука.

Получава се единен абстрактен и технически апарат на математиката, чрез който математиката и изчислителната техника навлизат в другите науки и приложенията. Получава се възможност за компютърно математическо моделиране в другите науки и практиката. Това явление отговаря на най-съвременното състояние на науката и по­степенно ще обхване съвременната математика в световен мащаб. То беше започнато в Новосибирск.

В съвременната епоха именно се очертава като доминиращ в науката следният

Принцип А. Математиката, компютърната наука, другите науки и прак­тиката са съединени комплексно при компютърното математическо модели­ране на проблемите им.

Този принцип обуславя ефективността на науката и практиката в наша­та епоха.

Този принцип като уникално решение изцяло е приложен в развитието на математиката у нас. Това решение обуславя досегашното ни развитие в областта на математическия фронт и е основа за осъществяване в бъдеще на най-прогресивни тенденции. По тези възможности ние сме в челния фронт на съвременната наука. Това състояние беше постигнато под прякото ръко­водство на съветската наука и многостранното сътрудничество с академиите на науките на социалистическите страни.

Реализирането на Принципа А обаче е проблем на цялата съвремен­на наука. Все повече се утвърждава следната съвременна картина. Ако влезете в един изследователски институт, приложен институт, висше учебно заведение, средно училище, класове за даровити деца, дори предучи­лищни класове, и то в което и да е направление на науката, производството и образованието да бъдат те, ще видите много десетки, дори много стотици тер­минали, свързани с изчислителни центрове. Информацията за всяка системна дейност се обработва по този начин. Стотици студенти едновременно, и то от всички специалности, стотици научни и помощни сътрудници, и то на институти от различни науки и ведомства работят едновременно с терминали, свързани с изчислителни устройства. Съвременните изчислителни устройства представляват хардверно нагодени системи за включване в тях, за работа в режим на разпределено време, едновременно, чрез терминали, на редица потребители. Една такава система може да бъде съставена от едно устройство с терминали за един институт, група от институти или учебно заведение. Една редица от такива устройства обаче, свързани помежду си, могат да образуват мрежа за работа в режим на разпределено време от потребители на един район, на една държава, на един континент или дори за междуконтинентални връзки. Връзките на някои такива мрежи се поддържат чрез изкуствени спътници. Към такава една мрежа могат да се включат отделни устройства системи цели други мрежи. И най-малките такива изчислителни устройства системи имат възможност за включване на стотици терминали. При оптимални условия, без изчакване на приоритет, на един миником­пютър могат да работят едновременно 32 терминала. Това обуславя следния

Принцип В. Математическата обработка на информацията във всички звена се извършва в системи (и мрежи) за работа в режим на разпределено време с терминали.

На пръв поглед при тази постановка изглежда, че са пренебрегнати фундаменталните изследвания. В действителност те се поставят на преден план, защото всичко казано следва от следния

Основен принцип. Бъдещето на математиката е във връзките ѝ с другите науки, а бъдещето на другите науки е в математическото моделиране на про­цесите, които изследват.

Дори за развитието на най-фундаменталните изследвания в самата ма­тематика вече е необходима изчислителната техника. Да напомним, че само преди месеци с помощта на изчислителната техника беше решен проблемът за четирите бои.

Изложените принципи представят една основна характеристика на съ­временната наука. Те обуславят проблемите за математическото моделиране и автоматиза­цията във фронта на науката. Българската математическа наука притежава кадри и е готова да приложи и тия принципи във всички сфери на своите дейности в средните и висшите учебни заведения, в научните институти, във ведомствата и предприятията на нашата страна. Осъществяването на тия възможности е резултат на правилното профилиране на математическия фронт в нашата страна, на развитието в равновесие: единство на всички основни комплексни направления на съвременната ма­тематика и техните главни еднородни сектори.

Линията на развитие на математиката у нас доведе още през 1968 г. до постановката: „Етапите на развитие и състоянието на математиката в световно­исторически мащаби са достигнали до кристално ясна обозримост. Три крупни явления в математическите науки се отразяват в развитието на всички науки и съзнателни човешки дейности на съвременното общество: строежът и реали­зацията на математическите структури, математическите основи на изчисли­телната техника и кибернетиката, математическото моделиране.“ (Л. Илиев. „За развитието на математическите науки“. Списание на БАН, 1968 г., кн. 3, 3-33).

Комплексното направление Универсални математически структури или универсални математически теории обхваща структурите на анализа и основ­ните структури на алгебрата, топологията и логиката. Тяхната универсална общност позволява да се осъществяват реализации, изоморфизми на обекти и явления вътре и вън от тях от най-различен характер — от изоморфни научни теории до съвременните изчислителни устройства. Чрез апарата — опера­циите на универсалните структури, се извличат следствията — свойствата на построените изоморфизми-модели. Комплексното направлене Математически основи на изчислителната тех­ника и кибернетиката обхваща математическото осигуряване на изчислител­ните устройства и мрежи — основно осигуряване, алгоритмични езици и транслатори, пакети от програми и генериращи автоматизирани системи. По съ­щество това представлява автоматизиран алгоритмизиран апарат на матема­тиката, който се реализира чрез изчислителни устройства. Математическото моделиране обхваща, от една страна, развитието на из­градените върху универсалните структури ориентирани структури — стоха­стични науки, оптимиране и числени методи, като ориентиран апарат за обра­ботка на информацията. От друга страна, моделирането обхваща създаването на модели и системи с помощта на математическите теории за извеждането на следствията от тях — обработката на включената информация с помощта на целия математически апарат — абстрактен и технически. Математическото моделиране обхваща процеса на математическото описание на явленията и на математическата обработка на включената в него информация до получаване на следствията от моделираните явления.

Развитието на математиката като съставена от три комплексни направле­ния, като камплексно единство от тях, като наука с тези три съставки пред­ставя основата на нашите възможности при изграждането на математическия фронт в страната — Принцип С, напълно овладян от нас, който допълва Прин­ципа А.

2. Развитието на математическите направления обаче представя само ба­зата за осъществяване на различните слоеве от математически дейности.

Фундаменталните математически резултати и изследвания във всички ма­тематически направления обогатяват универсалните структури. Чрез техните многократни изоморфни реализации се осъществява крупен мултипликацио­нен ефект — в науките, в техниката, в обикновената практика. Развитието на математическите теории в България има традиционно високо международно ниво, осъществяващо непрекъснато постижения с международно признание. Нашето участие във възпроизводството на международната математическа наука е системно и общопризнато. В това се изразява базовият ешелон на математиката в нашата страна.

Създаването с помощта на математическите теории на алгоритмичните езици, транслатори, пакети от програми, генериращи автоматизирани системи, всеки от които представя математически агрегат, представя ешелонът за математически агрегати. Един пакет от програми може многократно да се из­ползува на различни места и за различни обекти. Една генерираща автомати­зирана система може непрекъснато да генерира нови системи. Неза­висимо от този мултипликационен ефект те могат да се вграждат в сложни системи. С помощта на математическите теории и техните реализации и с помощта на математическите агрегати се строят математически модели и сложни си­стеми. С помощта на абстрактния и технически апарат на математиката се получават новите следствия от тях — извършва се математическа обработка на включената в тях информация. Това е ешелонът на модели и системи в математиката. Нашият фронт на математиката не само е готов, но и извършва интензивна дейност в тези области.

Профилирането и ешелонизирането на математическите дейности в страната определя пространствените размери на математическия фронт у нас. Тези дейности определят степента на ефективност на другите науки — обществени и природни — и на техническия прогрес; проблемите на автоматизацията. Те регулират процеса на средното и висшето образование.

3. Навлизането на една наука в етапа на математическото моделиране на изучаваните от нея процеси е революционно явление в нея.

Математическото моделиране променя със скок ефективността на нейното развитие и приложе­ние. То дава именно възможност от началното състояние на явленията да се проследи процесът изцяло — във всеки момент. Революционните процеси в науката са много бурни в компютърния стадий на моделирането и специално, когато една наука навлезе направо в стадия на компютърно математическо моделиране. Историческите революционни явления в астрономията, механиката и физиката са резултат на достигането на стадий на математическо моделиране след изграждането на съответния математически апарат. Техническата реализация на логико-математически модели създаде изчислителната техника. Това осигури компютърния стадий на науките и автоматизацията на овладените умствени и физически процеси. По същество това е съдържанието на научно-техническата революция в нашата епоха.

Всеки път, когато математиката се обогати с нов апарат, тя получава нови възможности за моделиране на процесите в частните науки; за навлизане на моделирането в нови науки. В такъв случай с нейните възможности става скок, който се отразява в другите науки. В същност появата на нов апарат в нея означава, че е получен нов универсален абстрактен модел като отражение на обективната реалност, на обектите на другите науки. Така чрез взаимна връзка между математиката и другите науки се осъществява тяхното взаимно развитие — приложение на Основния принцип.

В световен мащаб почти всички науки и човешки изследвания са вече достигнали възможността за навлизане в компютърния стадий. Експлозивно развитие се очаква в биологическите и икономическите науки, където моделирането започва направо от компютърния стадий. Основни проблеми в тези дейности са проблемът за кадрите и проблемът за съвършеното техническо оборудване.

4. Благодарение на усвоените принципи за изграждането на математическия фронт у нас проблемът за кадрите при компютърното математическо моделиране е овладян процес.

Известно е, че университетското образование по математика у нас

а) съответствува на съвременното профилиране на математическата наука,

б) удовлетворява всички нужди от специалисти в нашето развитие,

в) поради това то е степенувано и профилирано.

Върху широка база именно през първите три години то се профилира за специалисти в производството, образованието в средните училища и възпроизводствените дейности в страната. Поради всичко това беше възможно то да се уеднакви в базата си с обра­зованието в МГУ. Съществената му характеристика обаче е, че то е изградено съгласно Принципа А. Това е новото, това е същественото в нашето развитие.

Образованието през първите три години по цялата математика, за всички бъдещи специалисти в кое да е направление е съединено с компютърната наука, с информатиката. Така се създаде „Базовият комплекс на съвременната математика“ в на­шето обучение през първите три години. Базовият комплекс обхваща Универсални структури, Математически основи на изчислителната техника, Моделиране, Основни структури, Структури на анализа, Диференциални уравнения, Геометрия, Информатика, Числени методи, Теория на вероятностите, Математическа статистика, Оптимиране.

Пълното усвояване на базовия комплекс на съвременната математика и профилирането на университетското образование е процес, който беше овла­дян изцяло през шестата петилетка в ЕЦНПКММ. Сега всеки завършил при нас математик е специалист по информатика. Това осигури:

г) еднакъв научно-математически поглед на всички специалисти по ма­тематика — в производството, средните училища, в научните институти и ВУЗ,

д) унищожи поляризацията между различно профилираните специали­сти, делението на „чисти“ и „приложни“ математици,

e) осигури лесното преквалифициране на кадрите,

ж) владеенето на информатиката от всеки математик го прави винаги използуваем, реализуем даже тогава, когато е сбъркал или надценил възмож­ностите си в кой да е профил.

Постепенно тази система на обучение обхваща подготовката на матема­тиците и от другите университети в страната. Базовият комплекс на съвременната математика обаче на съответно ло­гическо ниво и със съответен обем и профилиране за неспециалисти трябва да бъде основата за преподаването на математиката в нематематическите ВУЗ. Целта на образованието във ВУЗ в настоящата епоха е специалистите от всички науки, които изучават математика, да станат специалисти и по информатика.

Оказва се, че принципите да обучението по математика във ВУЗ за специалисти и за неспециалисти са еднакви. Всичко това осигурява възможността тия явления да се отразят в средното образование. От една страна, съвременният учител по математика, получил специализация учител след общата математическа база, има общ поглед с останалите математически кадри по математика в страната и познания информатика. От друга страна, учителите по редица други дисциплини ще имат познания по информатика. С тази система на обучение нашият математик в производството, математик учител и математик за възпроизводствените дейности е оформен най-съвременно. Той е същевременно и математик — специалист по информатика. Нашата математическа колегия се разслоява на три слоя съгласно съставките на съвременната математика, които обаче са здраво споени в едно чрез базовия комплекс на съвременната математика. Необходимо е те да намерят връзка със специалистите от другите науки посредством информатиката. Това ще допринесе за създаване на комплексно единство в частнонаучната подготовка наред с общо мирогледното единство на кадровия потенциал от специалистите в страната, ще осигури прилагането на комплексно-целевия подход във всички области на науката.

5. Чрез изпълнението на крупни национални програми с дейностите във втория и третия ешелон на математическите науки математиците в нашата страна участвуват интензивно в създаването на материалната база и средства на изчислителната техника и автоматизацията.

Впрочем математиците у нас са инициатори за създаването на изчислителната техника във всичките ѝ аспекти: производство, експлоатация, математическо осигуряване. На настоящият етап у нас има достатъчно изчислителна техника, която при подходяща организация, по-нататъшно правилно попълнение и подмяна и след правилно насочване на производството би могла да удовлетвори съвременните нужди на страната. Всички тези особености и възможности на съвременната математика и на нашия математичен фронт оправдават грижите и надеждите към математическите науки в нашата страна.

6. В цялостната система на развитието, преподаването и приложението на математиката Българското математическо дружество има голяма и съществена роля.

БМД е най-общата, обхващаща всички дейности в сферата на математи­ката обществена организация. Днес голяма част от дейностите, свързани с математиката, се провеждат с прякото участие или под ръководството на дружеството. Чрез БМД се осъществява единството на административното и общественото начало.

За да участвува успешно в решаването на всички задачи, трябваше БМД да се преструктурира в стройна единна система по извършване на дейностите с републикански и местен характер. В продължение на 1975 г. Бюрото на ЦР проучи опита на различни секции в по-големи и по-малки центрове и се запозна с начина на работа и проблемите, стоящи пред секциите. За целта бюрото проведе периодически обсъждания на работата на отделни секции, като на свои заседания канеше съответните секционни ръководства. Също така членове на бюрото или цялото бюро посещаваха отделни секции и са се запознавали на място с работата им.

В резултат на извършените проучвания Бюрото на ЦР констатира, че е назряла необходимостта от създаване на единна система на основните дейно­сти на дружеството. Тази система трябва да унифицира работата на всички негови звена в цялата страна. Първият доклад, съдържащ основните концеп­ции и идейния проект на такава система заедно с две нейни подсистеми, беше обсъден на пленума на дружеството по време на пролетната конференция през 1976 г. в Габрово. След решението за прерастване на дружеството в съюз работата при нови­те изисквания продължи със засилени темпове. Окончателен проект за Система на основните дейности на Съюза на математиците в България беше приет на Пленума на дружеството през януари н. г. Този проект е предложен за обсъждане и утвърждаване на Учредителния конгрес на съюза. Той беше разпратен на делегатите един месец преди конгреса. От него могат да се видят изключително многобройните, сложни, отго­ворни, комплексно свързани и същевременно високоблагородни, идейни, ху­манни дейности на нашата математическа колегия. Цялата наша колегия е в дружеството — бъдещия съюз. Всички дейности в областта на математиката се вършат от хора, които участвуват в съюза. Повечето от служебните задъл­жения се извършват съвместно със съюза и неговите секции. Там, където свър­шват служебните дейности, работата попада в ръцете на нашите членове и секции. Като се започне от цялостно изградената мрежа за подпомагане, насочване, селекциониране дори на деца от предучилищна възраст с пови­шени интереси и се стигне до участието във всички научни мероприятия и приложни дейности в страната, единната обществена организация на мате­матиците в България дава своето решително участие.

Заедно със Системата за дейностите на съюза на конгреса са предложени да бъдат одобрени и четири нейни подсистеми: Система за финансиране и отчетност в поделенията на съюза, Система за провеждане на курсове за кандидат-студенти в страната, Система за международното сътрудничество на съюза и Система за провеждане на пролетните конференции на съюза. Приемането на тези първи 4 системи ще регламентира приложението им в цялата страна. Конгресът ще трябва да приеме, разбира се, и Устав на съюза, за който също е предложен проект, обсъден на нашия януарски пленум.

Окриляни от вниманието и доверието на ЦК на БКП, от изключител­ните указания и помощ лично на първия секретар на партията и председа­тел на Държавния съвет другаря Тодор Живков, познавайки и обичайки нашата работа, ние, математиците в България, с ентусиазъм приемаме новия етап в нашето развитие и с увереност виждаме резултатите, които ще осъ­ществим.

* * *

В обедната почивка делегатите и гостите на конгреса поднесоха венци пред варненския пантеон на падналите в борбата против капитализма и фашизма. Следобедното заседание беше председателствувано последователно от ст. н. с. Петър Б ъ р н е в, проф. Алипи Матеев и доц. Дочо Дочев. Конгресът изслуша и одобри доклада на Централната ревизионна комисия на БМД, прочетен от др. Николина Попова. Доклад на комисията по проекта за Устав на СМБ изнесе доц. Г. Геров. След станалите обсъждания и гласуваните поправки конгресът единодушно прие внесения проект.

Учредителният конгрес единодушно одобри системата за основните дейности и административно-финансовата система на съюза. По доклад на доц. Запрян Запрянов беше обсъдена и приета подсистема за международната дейност на съюза. Н. с. Христо Хитов докладва подсистемата за организиране и провеждане на пролетните конференции на съюза, която беше приета единодушно. Подсистемата за организацията и работата на курсовете за кандидат-студенти беше докладвана от др. Константин Петров и приета без изменения.

По предложение на проф. С. Манолов, председател на комисията предложение за ръководни органи на съюза, конгресът избра единодушно централно ръководство от 57 членове и централна контролно-ревизионна комисия от 5 членове, а именно:

Централно ръководство: Александър Гьонов, Александър Михайлов, Александър Николов, Алипи Матеев, Атанас Атанасов, Благовест Сендов, Боян Пенков, Боян Петканчин, Васил Коларов, Веселин Диков, Веселин Спиридонов, Владимир Георгиев, Георги Тотов, Георги Брадистилов, Геро Геров, Грозю Иванов, Димитър Димитров, Димитър Мутафчиев, Димитър Шишков, Димо Ангелов, Дочо Дочев, Друми Байнов, Евтим Божоров, Елеонора Тумбева, Запрян Запрянов, Иван Тренков, Иван Янчев, Иван Ганчев, Иван Иванов, Иван Драганов, Иван Тюфекчиев, Константин Петков, Коста Коларов, Лиляна Матеева, Любомир Илиев, Минчо Колчев, Митьо Песев, Младен Карадимов, Недялко Павлитов, Николай Стоянов, Николай Шополов, Нино Ставров, Петко Петков, Петко Арнаудов, Петър Бърнев, Петър Петров, Петрана Димитрова, Райко Петров, Рашко Ангелинов, Руси Русев, София Димитрова, Спас Миланов, Стоян Стоянов, Тодор Чимев, Тодор Моллов, Тодор Маринов, Христо Хитов.

Централна контролно-ревизионна комисия: Ани Барбарова, Елисавета Огнянова, Николина Попова, Стоян Попратилов, Стоян Матеев.

На проведения непосредствено след закриване на конференцията пленум на централните органи на съюза ЦР на СМБ избра Бюро на ЦР в състав: председател акад. Любомир Илиев, зам.-председатели проф. Алипи Матеев, проф. Спас Манолов, ст. н. с. Петър Бърнев и гл. ас. Иван Ганчев; гл. научен секретар доц. Геро Геров; секретари: доц. Друми Байнов, доц. Райко Петров, н. с. Петър Петров, София Димитрова; членове: доц. Александър Гьонов, доц. Боян Пенков, н. с. Христо Хитов.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*