C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Типове данни, масиви, аритметични операции

Публикувано на 14 септември 2008 в раздел С/С++.

Следния пример демонстрира различните типове данни:

  #include "stdafx.h"
  #include "stdio.h"
  int main(int argc, char* argv[])
  {
    // Дефинираме символна променлива
    char c = 'a';
    // Различните видове цели числа
    int i = -10;
    short si = 5;
    long li = 100;
    // Числа с плаваща запетая. Тук double е еквивалентно на long float
    // Забележете, че след число тип float слагаме буквата f.
    float f = 2.15f;
    double d = 2.15;
    // Числата с плаваща запетая могат да се дефинират и така
    d = 11e+23;
    // Цяло число без знак
    unsigned int j = 12;
    // Отпечатваме всички числа на екрана
    printf("c = %c\ni = %d\nsi = %d\nli = %d\nf = %f\nd = %f\nj = %d\n", 
		c, i, si, li, f, d, j);
    return 0;
  }

Масиви се дефинират, като се поставят квадратни скоби след променливата, а в тях размерността на масива:

  int array[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

Ако дефенираме масива явно, то може да пропуснем размерността му:

  int array[] = {1, 2, 3, 4, 5};

Присвояването на елементи на масива става чрез явно указване на индекса:

  array[2] = 12;

Обърнете внимание, че ако размерността на масив е “n”, то първият му индекс е „0“, а последният „n-1“!

Масивите от тип char ще стават низови променливи ако завършват с нулев байт:

  char niz[] = "Test 123\0";
  // Ето как може да бъде отпечатана на екрана
  printf("%s", niz);

Нека сега разгледаме и аритметичните операции:

  int i, j, h;
  i = 5;
  j = 3;
  // Събиране: h = 5+3 = 8
  h = i+j;
  // Изваждане: h = 5-3 = 2
  h = i-j;
  // Умножение: h = 5*3 = 15
  h = i*j;
  // Деление: h = 5/3 = 1 (5 разделено на 3 е 1 с остатък 2!)
  // При променливи от тип float делението е без остатък
  h = i/j;
  // Остатък от деление: h = 5%3 = 2
  // При променливи от тип float тази операция е невалидна
  h = i%j;

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*