C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Данни с изброими стойности

Публикувано на 25 октомври 2008 в раздел С/С++.

Може да създаваме и данни, които приемат стойности от крайно множество на целите числа. Изключително е удобно да ги използваме в ситуации, които се характеризират със съвкупност от възможни варианти. Общият синтаксис е:

	enum име_на_типа{списък_на_стойностите}променливи;

Типичен пример за С е липсата на булеви променливи в езика:

	// Създаваме тип Boolean и променлива b от този тип
	enum Boolean{false,true}b;
	// Декларираме още две променливи
	Boolean c, d=false;
	...
	// Можем да правим проверки с тях:
	if (b == true && c == false) ...

Компилаторът присвоява на идентификаторите в списъка на стойностите цели числа в нарастващ порядък (започват от нула). В случая с примерния булев тип c=false ще бъде еквивалентно на c=0, тъй като false е на най-първата позиция в списъка.

Възможно е да присвояваме и цели числа по правило различно от посоченото. Например:

	// first ще отговаря на 0, second на 5, а third на 6.
	enum newtype{first, second = 5, third}n;
	// По долу демонстрираме как може да се преобразува тип в ENUM
	int k = 5;
	n = (enum newtype)(k+1); // n = third

Областта на действие на описанието enum е както при другите типове данни.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*