C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Изходен код от упражнение 2, 2015

Публикувано на 02 октомври 2015 в раздел ПИК3 Java.

Да се напише клас с main метод, в който да се демонстрира извеждане на меню в конзолен режим, в което да има следните дейности:

 1. Въвеждане на данни за нов клиент – изисква въвеждането на данни за човека от клавиатурата. За всеки клиент се пази име, ЕГН и адрес. След успешно въвеждане, данните се съхраняват във файл в текущата директория с име <ЕГН>.txt, където <ЕГН> е 10 цифреното число, което е ЕГН на човека;
 2. Търсене на потребител по ЕГН – потребителя въвежда число <EГН> и програмата се опитва да отвори файла <EГН>.txt. Ако такъв съществува, трябва да се изведе информация за човека. В противен случай се извежда съобщение, че такъв човек не съществува;
 3. Търсене на потребител по ключова дума – отваря един по един всички файлове с разширение .txt от текущата директория и ги претърсва за съответната ключова дума;
 4. Изход.

След извършване на дадено действие, програмата трябва да се връща в главното меню (за целта използвайте безкраен цикъл). Изпълнението ѝ продължава до избор на „Изход“.

 

Решение: С уговорката, че правим съвсем минимална валидация на данните, едно възможно решение е:

import java.io.*;
import java.util.Scanner;
import java.util.InputMismatchException;

public class ClientsManagement{
 public static void main(String[] args){
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  menuLoop: do{
   printMenu();
   String option;
   option = sc.nextLine();
   switch(option){
    case "1": enterData(sc);
    break;
    case "2": System.out.print("Enter egn: ");
    getInfo(sc.nextLine()+".txt");
    break;
    case "3": System.out.print("Enter keyword: ");
    findData(sc.nextLine());
    break;
    case "4": break menuLoop;
    default: System.out.println("Invalid option. Enter 1, 2, 3 or 4.");
   }
   
   System.out.println("\n----------\n");
  }
  while(true);
 }
 static void printMenu(){
  System.out.println("Client management program");
  System.out.println("1. Enter new client data");
  System.out.println("2. Get client data by egn");
  System.out.println("3. Search data with keyword");
  System.out.println("4. Exit");
  System.out.print("Enter option number: ");
 }
 
 static void enterData(Scanner sc){
  System.out.print("Enter name: ");
  String name = sc.nextLine();
  System.out.print("Enter egn: ");
  String egn = sc.nextLine();
  // Tuk se ochakva po-seriozna proverka za validnost ot tazi
  // V tazi proverka proveriavame dali egn e samo cifri
  if(!egn.matches("\\d+")){
   System.out.println("Invalid EGN");
   return;
  }
  System.out.print("Enter address: ");
  String address = sc.nextLine();
  PrintWriter pr = null;
  try{
   pr = new PrintWriter(new FileWriter(egn+".txt"));
   pr.println(name);
   pr.println(egn);
   pr.println(address);
  }
  catch(IOException e){
   System.out.println("Can't save file");
  }
  finally{
   if(pr != null) pr.close();
  }
  System.out.println("Data saved");
 }
 
 static void getInfo(String fileName){
  Scanner fsc = null;
  try{
   fsc = new Scanner(new BufferedReader(new FileReader(fileName)));
   while(fsc.hasNext()) System.out.println(fsc.nextLine());
  }
  catch(FileNotFoundException e1){
   System.out.println("No such user");
  }
  finally{
   if(fsc != null) fsc.close();
  }
 }
 
 static void findData(String keyword){
  String path = ".";
  int usersFound = 0;
  File folder = new File(path);
  File[] filesList = folder.listFiles();
  filesLoop: for(File f: filesList){
   if(f.isFile() && f.getName().endsWith(".txt")){
    Scanner fsc = null;
    try{
     fsc = new Scanner(f);
     while(fsc.hasNext()){
      if(fsc.next().equals(keyword)){
       usersFound++;
       System.out.println("User "+usersFound+": ");
       getInfo(f.getName());
       System.out.println("...\n");
      }
     }
    }
    catch(FileNotFoundException e){}
    finally{
     if(fsc!=null) fsc.close();
    }
   }
  }
  if(usersFound==0) System.out.println("Keyword not found");
 }
}

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*