C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Статични вложени член класове

Публикувано на 15 октомври 2009 в раздел ПИК3 Java.

Вече се запознахме с не-статични вложени член класове. За дефинирането на понятието „статичен вложен член клас“ е много подходяща аналогията с вече познатите статични методи. Нека си припомним главните характеристики на статичните методи:

 1. Те са общовалидни за всички инстанции на класа;
 2. Могат да бъдат извиквани без инстанция;
 3. Могат да променят и достъпват всички статични полета на класа;
 4. Не могат да променят или достъпват не-статични полета и методи на класа.

Абсолютно същите принципи са валидни и за статичните класове. Когато един вложен клас е статичен то той:

 1. Е общовалиден за всички инстанции на външния клас;
 2. Има достъп само до статичните полета и методи на своя външен клас;
 3. Може да бъде инициализиран без да е нужна инстанция на външния клас;
 4. Няма достъп до не-статичните полета и методи на своя външен клас.

Нека дадем един пример за клас, който има два вложени класа – статичен и не-статичен:

public class innerClassesExample{
 public static void main(String[] args){
  // Инстанция на външен клас
  MessagesClass m = new MessagesClass("testing outer class");
  // Извикване на не-статичен метод от външен клас
  m.getMsg();
  // Извикване на статичен метод от външен клас чрез инстанция
  m.defaultMessage();
  // Извикване на статичен метод от външен клас без инстанция
  MessagesClass.defaultMessage();
  // Инстанция на вложен не-статичен клас
  MessagesClass.InnerClass m2 = 
     m.new InnerClass("testing inner non-static class");
  // Извикване на не-статичен метод от вложен не-статичен клас
  m2.innerNonStaticMethod();
  // Инстанция на вложен статичен клас:
  MessagesClass.InnerStaticClass m3 = 
     new MessagesClass.InnerStaticClass("testing inner static class");
  // Извикване на не-статичен метод от вложен статичен клас:
  m3.innerStaticClassNonStaticMethod();
  // Извикване на статичен метод от вложен статичен клас:
  m3.innerStaticClassStaticMethod();
  // Извикване на статичен метод от вложен статичен клас без инстанция:
  MessagesClass.InnerStaticClass.innerStaticClassStaticMethod();
 }
}

class MessagesClass{
 private String msg;
 public MessagesClass(String msg){
  this.msg=msg;
 }
 void getMsg(){
  System.out.println(this.msg);
 }
 static void defaultMessage(){
  System.out.println("Hello World");
 }

 class InnerClass{
  String innerNonStaticClassMsg;
  public InnerClass(String msg){
   this.innerNonStaticClassMsg = msg;
  }
  public void innerNonStaticMethod(){
   System.out.println("Innerclass.msg: "+this.innerNonStaticClassMsg);
   System.out.println("Innerclass calls Outerclass.msg: "+msg);
   System.out.print("Innerclass calls Outerclass.getMsg(): ");
   getMsg();
   System.out.print("Innerclass calls Outerclass.defaultMessage(): ");
   defaultMessage();
  }
 }

 static class InnerStaticClass{
  String innerStaticClassMsg;
  public InnerStaticClass(String msg){
   this.innerStaticClassMsg = msg;
  }
  public void innerStaticClassNonStaticMethod(){
   System.out.println("InnerStaticClass.msg: "+this.innerStaticClassMsg);
   // System.out.println("InnerStaticClass calls Outerclass.msg: "+msg); <<< No
   // System.out.print("InnerStaticClass calls Outerclass.getMsg(): "); <<< No
   // getMsg(); <<< No
   System.out.print("InnerStaticClass calls Outerclass.defaultMessage(): ");
   defaultMessage();
  }
  public static void innerStaticClassStaticMethod(){
   // System.out.println("InnerStaticClass.msg: "+this.innerStaticClassMsg); <<< No
   // System.out.println("InnerStaticClass calls Outerclass.msg: "+msg); <<< No
   // System.out.print("InnerStaticClass calls Outerclass.getMsg(): "); <<< No
   // getMsg(); <<< No
   System.out.print("InnerStaticClass calls Outerclass.defaultMessage(): ");
   defaultMessage();
  }
 }
}

С този пример всъщност демонстрирахме друго важно свойство на вложените класове – те имат достъп до private променливите на външните им класове. Вложените не-статични класове не могат да имат статични методи (за разлика от вложените статични класове).

Нека се опитаме да направим една аналогия за двата типа вложени член класове:

 • Ако един вложен клас е не е статичен, то можем да си го представим като подпрограма, която зависи пряко от инстанцията на главната програма;
 • Ако един вложен клас е статичен, то можем да си го представим отново като подпрограма, която може да бъде изпълнена и самостоятелно, независимо от инстанциите на главната програма.

Най-често в практиката ако създаваме не-статични вложени член класове, те ще са private, т.е. за вътрешно ползване от външния им клас. Обратно – по-често ако пишем вложени статични класове, то те ще са публични.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*