C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Групиране на данни

Публикувано на 17 март 2009 в раздел Бази от Данни.

Когато имаме повтарящи се данни в дадена колона, можем да ги “групираме”. За целта се използва клаузата “GROUP BY”. Този оператор обикновено се прилага в комбинация с агрегатни функции. Целта е агрегатната функция да се приложи върху множество по-малки резултатни таблици, резултатите от които накрая да се обединят в една.

1. Да се изведе сумата на акаунти от тип 1 и сумата на акаунти от тип 2:

mysql> SELECT type, SUM(amount)
FROM accounts
GROUP BY type;
+------+-------------+
| type | SUM(amount) |
+------+-------------+
|  1 |  49468.67 |
|  2 |   8419.00 |
+------+-------------+
2 rows in set (0.00 sec)

2. Изкарайте името на клиентите и сумата от техните сметки в системата:

SELECT customers.name, SUM(accounts.amount)
FROM customers LEFT JOIN accounts ON customers.id = accounts.customer_id
GROUP BY customers.name;
+-------------------+----------------------+
| name       | SUM(accounts.amount) |
+-------------------+----------------------+
| Alain Delrick   |       3910.50 |
| Alexander Smith  |       1536.91 |
| Atanas Petrov   |       1200.00 |
| Devry Henry    |        231.37 |
| Elica Zaharieva  |        211.98 |
| Fontaine Rupert  |        500.00 |
| George Harison  |        991.63 |
| George Lucas   |       19036.07 |
| Ivailo Ivanov   |        99.18 |
| Ivan Ivanov    |        133.48 |
| Lenard Renne   |       9463.23 |
| Maria Smith    |       14921.43 |
| Mariana Zaharieva |       1236.33 |
| Michael Jackson  |        559.32 |
| Mihail Ivchev   |       1331.50 |
| Neno Nenov    |        42.98 |
| Petko Stoianov  |        136.22 |
| Todor Ivanov   |        156.38 |
| Todor Shtilianov |        317.79 |
| Tony Martin    |       1212.70 |
| Tony McCarter   |        402.26 |
| Zlatomir Petrov  |        256.41 |
+-------------------+----------------------+
22 rows in set (0.00 sec)

В последния пример групирането е по име. Трябва да отбележим, че това по принцип е грешно, защото е възможно да има двама клиенти с едно и също име. Затова е по-добре да групираме по уникалния ключ:

SELECT customers.name, SUM(accounts.amount)
FROM customers LEFT JOIN accounts ON customers.id = accounts.customer_id
GROUP BY customers.id
ORDER BY customers.name;

За да видите разликата, въведете още един клиент с име „Ivan Ivanov“ и направете горните заявки още веднъж. Тук трябва да забележим, че ANSI стандарта изисква задължително в условието GROUP BY да присъства някоя от колоните изредени след SELECT. В MySQL това не е задължително.

3. Изведете имената на банките и средната сума на акаунтите в тях:

mysql> SELECT banks.name, AVG(accounts.amount)
FROM banks JOIN accounts
      ON accounts.branch_id IN(
       SELECT branches.id
       FROM branches
       WHERE branches.bank_code = banks.code
      )
GROUP BY banks.name;
+-----------------+-------------+
| name      | AVG(amount) |
+-----------------+-------------+
| Bank of America | 8229.170000 |
| Bulbank     | 426.854167 |
| Societe General | 2821.020000 |
| Wells Fargo   | 2775.247500 |
+-----------------+-------------+
4 rows in set (0.00 sec)

4. За да демонстрираме по-сложни заявки, нека усложним предишния пример малко – изведете името на банката и средната сума на акаунтите в нея, но само за банките, които имат буквата „M“ някъде в името на банковия клон:

mysql> SELECT banks.name, AVG(accounts.amount)
FROM banks JOIN branches ON branches.bank_code = banks.code
      JOIN accounts ON accounts.branch_id = branches.id
WHERE branches.name LIKE '%M%'
GROUP BY banks.name;
+-----------------+-------------+
| name      | AVG(amount) |
+-----------------+-------------+
| Societe General | 2821.020000 |
| Wells Fargo   | 2775.247500 |
+-----------------+-------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Тук добавихме и таблицата branches в JOIN между таблиците, защото в WHERE използвахме информация от нея.

5. Изведете името на банката, клона, името на служителя и общата сума в акаунтите, на чийто клиенти той е мениджър. Полученият резултат да се сортира в реда име на банка, име на клон и име на служител:

SELECT banks.name, branches.name, employees.name, SUM(accounts.amount)
FROM banks JOIN branches ON banks.code = branches.bank_code
JOIN employees ON branches.id = employees.branch_id
JOIN accounts ON accounts.customer_id IN(
         SELECT customers.id
         FROM customers
         WHERE customers.bank_mgr = employees.id
       )
GROUP BY employees.id
ORDER BY banks.name, branches.name, employees.name;
+-----------------+------------+-----------------+-------------+
| name      | name    | name      | SUM(amount) |
+-----------------+------------+-----------------+-------------+
| Bank of America | LA     | James Pitt   |  16458.34 |
| Bulbank     | Serdica  | Ivan Ivanov   |   292.60 |
| Bulbank     | Serdica  | Ivan Stoianov  |    42.98 |
| Bulbank     | Serdica  | Mihail Zahariev |   1448.31 |
| Bulbank     | Slatina  | Ilian Stoianov |   317.79 |
| Bulbank     | Slatina  | Milen Stoilov  |   1589.89 |
| Bulbank     | Slatina  | Petar Petrov  |    99.18 |
| Bulbank     | Slatina  | Svilen Petrov  |   1331.50 |
| Societe General | Marseilles | Alfonso Levi  |   500.00 |
| Societe General | Paris   | Francoa Dupres |  13605.10 |
| Wells Fargo   | Manhattan | Jimmy Carter  |  21799.72 |
| Wells Fargo   | Manhattan | Mary Jane    |   402.26 |
+-----------------+------------+-----------------+-------------+
12 rows in set (0.00 sec)

Както виждате GROUP BY, в комбинация с агрегатни функции, ни дава добри възможности за обобщаване на данни и извършване на прости статистически изчисления.

6. Изведете името на банката, клона, името на служителят и общата сума в акаунтите, на чийто клиенти той е мениджър. Получения резултат да се сортира в реда име на банка, име на клон и име на служител, но само за служителите, чието име започва с „M“:

SELECT banks.name, branches.name, employees.name, SUM(accounts.amount)
FROM banks JOIN branches ON banks.code = branches.bank_code
	JOIN employees ON branches.id = employees.branch_id
    JOIN accounts ON accounts.customer_id IN(
             SELECT customers.id
             FROM customers
             WHERE customers.bank_mgr = employees.id
           )
WHERE employees.name LIKE 'M%'
GROUP BY employees.id
ORDER BY banks.name, branches.name, employees.name;
+-------------+-----------+-----------------+-------------+
| name    | name   | name      | SUM(amount) |
+-------------+-----------+-----------------+-------------+
| Bulbank   | Serdica  | Mihail Zahariev |   1448.31 |
| Bulbank   | Slatina  | Milen Stoilov  |   1589.89 |
| Wells Fargo | Manhattan | Mary Jane    |   402.26 |
+-------------+-----------+-----------------+-------------+
3 rows in set (0.00 sec)

 23 коментара


 1. Първо се изчисляват групите на първата таблица и към към тях се прави декартово произведение с резултата от JOIN на втората таблица.

 2. miroslav каза:

  в заявка 4 какъв е реда на изпълнението, защото ми стана доста объркано.

 3. miroslav каза:

  Аз си го обяснявам някакси, че се изпулнява парво частта която е след WHERE след това частта която е след ON и след това групирането и залепването.

 4. miroslav каза:

  т.е. парво се изпълнява частта която е след WHERE и след това частта която е след ON (условието за JOIN)?

 5. Да, така е – аз написах същото :)

 6. Светлин Маджаров каза:

  Защо в пример 3 свързващтото условие в ON е accounts.customer_id „ON accounts.customer_id IN(„?
  И къде има връзка между customers и branch_id „SELECT id FROM customers WHERE branch_id“, при условие че

  „CREATE TABLE `banks`.`customers` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `name` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
  `address` VARCHAR( 255 ) NULL DEFAULT NULL ,
  `bank_mgr` INT NULL ,
  PRIMARY KEY ( `id` ) ,
  FOREIGN KEY ( `bank_mgr` )
  REFERENCES `banks`.`employees`( `id` )
  ) ENGINE = InnoDB;“ ?

 7. Пример 3 е грешен. Сега ще го поправя.

 8. Светлин Маджаров каза:

  Благодаря!

 9. В пример 4 вадим данни от таблици banks и accounts (FROM banks LEFT JOIN accounts…), а искаме да ограничим банките по условието „да имат буква M в името на банков КЛОН (т.е. от таблица branches). Тъй като branches не участва в условието FROM, то директно условие „WHERE branches.name LIKE ‘%M%'“ само по себе си не би направило нищо. Трябва преди това да се укаже връзката към банките (таблица banks) и чак тогава да се прави ограничението.

  В пример 6 таблица employees участва в условието FROM и съответно можем спокойно да използваме ограничение по нея.

 10. kristiqn каза:

  може би задавам глупав въпрос, но защо в пример 4 трябва да кажем:

  WHERE banks.code IN(
  SELECT bank_code
  FROM branches
  WHERE name LIKE ‘%M%’

  а в пример 6 можем директно да напишем ‘ WHERE employees.name LIKE ‘M%’ ‘ без да тръгваме от banks надолу към employees ?

 11. kristiqn каза:

  Благодаря…това обяснява много неща :D

 12. Кальо Катеров каза:

  Възможно ли е да се направи агрегатна функция SUM на няколко полета от еднакъв числен тип и по какъв начин?

 13. Николай каза:

  В пример 4 пиша заявката точно както е показана, но в резултата за Societe General средната сума не ми я изкарва същата.Тъй като Societe General има два клона по някакъв начин избира сметката само в един клон, а в другите не ги изчислява.

 14. Пример 4 е за съвсем друго.

 15. Значи в базата данни има записани допълнителни, изтрити или променени данни. Няма никакъв проблем. Важно е заявката да е написана правилно, а това какви резултати ще излезнат зависи от това какво е съхранено.

 16. Николай каза:

  В пример 4 заявката, която е дадена не съответства на резултата, даден под нея.

 17. Dimitar каза:

  В точка 3 а и като цяло където е използвано JOIN ако се напише така:

  SELECT banks.name, AVG(accounts.amount)
  FROM banks, accounts
  WHERE accounts.branch_id IN(
  SELECT branches.id
  FROM branches
  WHERE branches.bank_code = banks.code
  )
  GROUP BY banks.name;

  Каква е разликата? Кое е най-добре да използваме?

 18. Dimitar – стар и нов стандарт за писане на SQL код. Твоя пример е по стария, с JOIN е по „новия“ стандарт (който всъщност е на 20+ години – SQL92). Прието е свързването на таблици да става във FROM, а ограничаващите условия да стават в WHERE.

 19. Ivo каза:

  В пример 4 може ли заявката да се напише така, за да не правим JOIN и на branches?

  SELECT banks.name, AVG(amount)
  FROM banks JOIN accounts
  ON banks.code IN
  (SELECT bank_code FROM branches
  WHERE id=accounts.branch_id AND name LIKE „%M%“)
  GROUP BY banks.name

 20. Може, но не бих го направил така (поне аз).

 21. Radoslav каза:

  Относно „Филип Петров казва:
  04 март 2014 в 17:33
  Dimitar – стар и нов стандарт за писане на SQL код. Твоя пример е по стария, с JOIN е по „новия“ стандарт (който всъщност е на 20+ години – SQL92). Прието е свързването на таблици да става във FROM, а ограничаващите условия да стават в WHERE.

  Понеже прочетох в по-горните статии че наслагването на JOIN води до бавно изпълнение, ше трябва ли да го избягваме (питам за изпита) или да използваме това , което ни е по-лесно и ще бъде вярно ?

 22. Radoslav каза:

  Между другото – аз пробвах със

  select banks.name,avg(accounts.amount)
  from banks join accounts
  on accounts.branch_id IN(
  select id
  from branches
  where branches.bank_code=banks.code and branches.name like ‘%M%’
  )
  group by banks.name;
  и ми изкарва верни резултати

 23. Предпочитаме… да кажем даже настояваме да използвате синтаксиса с JOIN, защото той е общоприетия в практиката. И не, не е по-бавен от другия.

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*