C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


Архив за септември, 2008

* Опрератор за цикъл for

Публикувано на 28 септември 2008 в раздел С/С++.

Това е най-сложният като синтаксис оператор:

  for(<израз1>; <израз2>; <израз3>)
  {
    оператори;
  }

Тук изразите в условието на цикъла са следните:

– израз1 се нарича „начално условие“ или „израз за инициализация. Изпълнява се само веднъж преди започването на цикъла.

– израз2 е „условие за проверка“. Цикъла ще бъде изпълняван дотогава, докогато това условие връща резултат различен от нула.

– израз3 изменя текущите стойности на параметрите на цикъла. Прочети още…

.

 


* Цикли while и do-while

Публикувано на 25 септември 2008 в раздел С/С++.

Условните оператори за цикли позволяват многократното повторение на един или група от оператори, т.е да се организира цикъл. Пролжителността на цикъла се управлява от „условие за цикъл“. Условието е доустим за езика израз. Когато условието даде резултат 0 цикъла се прекратява.
Цикъла while има следния синтаксис:

	while(<условие>)
	{
		оператори;
	}

Операторът do-wile има анарлогичен синтаксис:

	do
	{
		оператори;
	}
	while(<условие>); Прочети още...

.

 


* Условен оператор Switch

Публикувано на 25 септември 2008 в раздел С/С++.

Оператоът switch позволява разклонение на програмата (както беше в if-else), но към повече от два клона:

  switch(<израз-тест>)
  {
    case израз1:
      оператори;
      break;
    case израз2:
      оператори;
      break;
    ...
    default:
      оператори;
      break;
  }

<израз-тест> е условие за преход и може да бъде допустим израз за С със стойност от тип int или char. Ако стойността на този израз съвпадне със стойността на някой от изразите след case:, то ще се изпълнят операторите след него до достигане на оператор break. Ако няма съвпадение ще се изпълнят операторите след default. Прочети още…

.

 


* Оператор if-else

Публикувано на 24 септември 2008 в раздел С/С++.

Операторът if-else се използва за логическо „раздвояване“ на програмата в един или два логически „клона“. Има следната граматика:

  if (<условие>)
  {
    <блок от оператори>
  }
  else
  {
    <блок от оператори>
  } Прочети още...

.

 


* Операции: сравнение, логически, присвояване

Публикувано на 18 септември 2008 в раздел С/С++.

В основата на тези операции стои идеята за истина (TRUE) и неистина (FALSE). В езика за програмиране С TRUE е всяка стойност, различна от 0, а FALSE е всяка стойност равна на 0. Възприето е при изчисляването на стойности със операции за отношение или логически операции да се използват резултати равни на 1 за TRUE и 0 за FALSE. При C++ съществува и специален булев тип данни. Прочети още…

.

 


* Типове данни, масиви, аритметични операции

Публикувано на 14 септември 2008 в раздел С/С++.

Следния пример демонстрира различните типове данни:

  #include "stdafx.h"
  #include "stdio.h"
  int main(int argc, char* argv[])
  {
    // Дефинираме символна променлива
    char c = 'a';
    // Различните видове цели числа
    int i = -10;
    short si = 5;
    long li = 100;
    // Числа с плаваща запетая. Тук double е еквивалентно на long float
    // Забележете, че след число тип float слагаме буквата f.
    float f = 2.15f;
    double d = 2.15;
    // Числата с плаваща запетая могат да се дефинират и така
    d = 11e+23;
    // Цяло число без знак
    unsigned int j = 12;
    // Отпечатваме всички числа на екрана
    printf("c = %c\ni = %d\nsi = %d\nli = %d\nf = %f\nd = %f\nj = %d\n", 
		c, i, si, li, f, d, j);
    return 0;
  } Прочети още...

.

 


* Изчисляване на лице и периметър на правоъгълник

Публикувано на 13 септември 2008 в раздел С/С++.

Задача: Да се напише програма за пресмятане на лице и периметър на правоъгълник по зададени страни „a“ и „b“.

Примерна реализация: Прочети още…

.

 


* Hello World на Visual C++ 6.0

Публикувано на 13 септември 2008 в раздел С/С++.

1. Отворете Visual C++ 6.0 чрез „Start > Programs > Microsoft Visual C++ 6.0> Microsoft Visual C++ 6.0“.

2. Отидете на „File > New“. Изберете „Win32 Console Application“, напишете името на проекта в „Project Name“ и натиснете OK:

Прочети още…

.