C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Математически функции в JS

Публикувано на 11 септември 2009 в раздел ХHTML.

В JavaScript съществуват достатъчно много математически константи и готови функции, които да могат да обхванат доста широк спектър от изчислителни задачи по математика. Естествено намират и редица други приложения при изграждането на по-сложни продукти. Ще разгледаме всички подробно.

I. Константи:

 1. Math.E –  Ойлеровата константа e = 2.718281828459045…;
 2. Math.LN2 – натурален логаритъм от 2 – ln(2);
 3. Math.LN10 – натурален логаритъм от 10 – ln(10);
 4. Math.LOG2E – log2(e);
 5. Math.LOG10E – log10(e);
 6. Math.PI – 3.141592653589793…;
 7. Math.SQRT1_2 – корен квадратен от 1/2;
 8. Math.SQRT2 – корен квадратен от 2.

II. Функции:

 1. Math.abs(<число>) – абсолютна стойност от число;
 2. Math.acos(<число от -1 до 1>) – аркускосинус;
 3. Math.asin(<число от -1 до 1>) – аркуссинус;
 4. Math.atan(<радиани>) – аркустангенс;
 5. Math.atan2(<y>, <x>) – аркустангенс от отношението на координатите на точка y/x (което всъщност дава радиани);
 6. Math.cos(<радиани>) – косинус. Например Math.cos(Math.PI) ще даде резултат -1;
 7. Math.sin(<радиани>) – синус;
 8. Math.tan(<радиани>) – тагненс;
 9. Math.ceil(<число>) – закръглява числото нагоре. Например ceil(3.1) дава 4;
 10. Math.floor(<число>) – закръглява числото надолу, например floor(3.9) дава 3;
 11. Math.round(<число>) – закръглява числото, например round(3.1) дава 3, а round(3.5) дава 4;
 12. Math.exp(<степен x>) – дава степен на експонентата – ex;
 13. Math.log(<положително число x>) – натурален логаритъм ln(x);
 14. Math.max(<число a>, <число b>) – връща по-голямото от числата a и b;
 15. Math.min(<число a>, <число b>) – връща по-малкото от числата a и b;
 16. Math.pow(<число a>, <число b>) – връща a на степен b, т.е. ab;
 17. Math.random() – връща произволно число от 0 до 1;
 18. Math.sqrt(<положително число или 0>) – връща корен квадратен от числото.

Важно е да помните, че тригонометричните функции използват радиани, а не градуси. Естествено това не е сериозен проблем, тъй като можем лесно да използваме формулата за превръщане на градуси в радиани. Например, за да превърнете 45 градуса в радиани използваме формулата 45*Math.PI/180.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*