C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Изчисляване на лице и периметър на правоъгълник

Публикувано на 13 септември 2008 в раздел С/С++.

Задача: Да се напише програма за пресмятане на лице и периметър на правоъгълник по зададени страни „a“ и „b“.

Примерна реализация:

    #include "stdafx.h"
  // Добавяме стандартната библиотека за вход и изход (standart input/output)
    #include "stdio.h"

    int main(int argc, char* argv[])
    {
        // Дефинираме две числа с плаваща запетая
        float a,b;
        printf("Please enter the length of side a: ");

    // Записваме число от тип float (%f) в променливата a (&a)
    scanf("%f", &a); 

    printf("Please enter the length of side b: ");
    scanf("%f", &b);

    // Изчислява лицето на правоъгълника и го записва в променливата "s"
    double s = a*b; 

    // Отпечатва лицето на екрана (%lf е long float, т.е. double)
    printf("The surface of the rectangle is: %lf\n", s); 

    // Изчислява и отпечатва периметъра на правоъгълника
    double p = 2*(a+b);
    printf("The perimeter of the rectangle is: %lf\n", p);
    return 0;
  }

Едно примерно изпълнение на програмата с въведени числа a=2.5 и b=3.2  би дало следният резултат:

    Please enter the length of side a: 2.5
    Please enter the length of side b: 3.2
    The surface of the rectangle is: 8.000000
    The perimeter of the rectangle is: 11.400000

Както виждаме форматът на отпечатваните числа „s“ и „p“ е с шест цифри след десетичната запетая. Можем да променим това като зададем специфичен формат. Ето няколко примера:

    float test = 125.25;
    printf("%.3f", test); // Дава резултат "125.250"
    printf("%.1f", test); // Закръглява и дава резултат "125.3" 

Преработете задачата по-горе, така че да извежда лицето и периметъра във формат „.2“.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*