C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Допълнителни задачи към упражнения 2 и 3

Публикувано на 01 ноември 2008 в раздел С/С++.

Задача: Дадена е матрица с N реда и M стълба, която може да съдържа елементи числата 0 и 1. Нека тази матрица е лабиринт, в който 0 означава, че има път, а 1 че има препятствие. Елемент (0, 0) се нарича вход, а елемент (N, M) изход от лабиринта. В лабиринта можем да се движим само по хоризонтала и вертикала. Напишете програма с меню и следните функции:
– Въвежда елементите на матрицата от клавиатурата.
– Генерира случаен лабиринт.
– Обхожда лабиринта и намира възможен път (ако има такъв).
– Намира най-краткият от възможните пътища (ако има такива).

Задача: Даден е едномерен масив от тип int. Запълнете масива с произволни числа и реализирайте функция, която намира най-голямото възможно число, образувано от елементите на масива.

Задача: В текстов файл са записани имена, телефони и e-mail адреси в следния формат:

Ivan, 0888555666, ivan@abv.bg
Petko, 0899555666, petko@yahoo.com

Напишете програма, която прочита файла и:
– Изважда имената и телефоните и ги записва в нов файл phonebook.txt, като всяко име и телефон са на отделен ред.
– Изважда всички e-mail адреси и ги записва във файл maillist.txt, като всеки адрес е на нов ред.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*