C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Опрератор за цикъл for

Публикувано на 28 септември 2008 в раздел С/С++.

Това е най-сложният като синтаксис оператор:

  for(<израз1>; <израз2>; <израз3>)
  {
    оператори;
  }

Тук изразите в условието на цикъла са следните:

– израз1 се нарича „начално условие“ или „израз за инициализация. Изпълнява се само веднъж преди започването на цикъла.

– израз2 е „условие за проверка“. Цикъла ще бъде изпълняван дотогава, докогато това условие връща резултат различен от нула.

– израз3 изменя текущите стойности на параметрите на цикъла.

Очевидно, е че всеки оператор for може да бъде заменен с оператор while по следният начин:

  израз1;
  while(израз2)
  {
    оператори;
    израз3;
  }

Това твърдение се доказва като припомним, че всеки израз, завършен с „;“, се превръща в оператор.

Пример: Реализирайте програма, която сумира всички цели числа в даден интервал като използвате цикъл и ги добавяте едно по едно:

  int sum = 0;
  // Долна граница на интервала
  int intmin = 5;
  // Горна граница на интервала
  int intmax = 15;
  for(int i = intmin; i <= intmax; i++)
  {
    sum = sum + i;
  }
  printf("The sum of the integers in [%d, %d] is %d\n", intmin, intmax, sum);

Пример: Напишете програма, която въвежда квадратна матрица 3×3 от клавиатурата и извежда главният ѝ диагонал на екрана:

  int matrix[3][3];
  int i, j;
  for (i=0; i<3; i++)
  {
    for (j=0; j<3; j++)
    {
      printf("Enter element (%d,%d): ", i+1, j+1);
      scanf("%d", &matrix[i][j]);
    }
  }
  printf("\n\nThe lead diagonal is: \n\n");
  for(i=0; i<3; i++)
  {
    for (j=0; j<=i; j++)
    {
      printf(" ");
    }
    printf("%d\n", matrix[i][i]);
  }
  printf("\n\n");

Задача: Променете горния пример, така че да изкарва вторият главен диагонал на матрицата.

Задача: Изведете на екрана самата матрица и транспонираната матрица.

Задача: Напишете програма, която събира две матрици с размерност 3×2.

Задача: В масив а[10] от клавиатурата се въвеждат произволни по знак цели числа. Намерете всички отрицателни числа и запишете абсолютните им стойности в масив b[10] в обратен ред.
Пример: От масив a = {-1, 2, 3, -4, 5, -6, -7, 8, 9, -10) трябва да се получи масив b = {10, 7, 6, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0}

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*