C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Примерна задача 1

Публикувано на 31 октомври 2009 в раздел ПИК3 Java.

1. Дефинирайте клас, описващ дати от календара.

а) Дефинирайте конструктор по подразбиране и такъв с параметри за задаване на дата.

б) Дефинирайте за него подходящите get и set методи.

в) Направете необходимите проверки за валидност на данните (ако не са валидни да се генерира изключение):

calException.java:

package example;
// Клас дефиниращ изключение "невалидна дата"
public class calException extends Exception{
 public calException(){
  super("Invalid date");
 }
 public calException(String msg){
  super(msg);
 }
 public String toString(){
  return "Invalid date";
 }
}

calendar.java:

package example;
public class calendar{
 private int day;
 private int month;
 private int year;
 // Конструктор по подразбиране
 // данните се четат от клавиатурата
 // възможно е s.nextInt() да хвърли InputMismatchException!
 public calendar() throws calException, java.util.InputMismatchException{
  java.util.Scanner s = new java.util.Scanner(System.in);
  System.out.print("Enter day: ");
  this.day = s.nextInt();
  System.out.print("Enter month: ");
  this.month = s.nextInt();
  System.out.print("Enter year: ");
  this.year = s.nextInt();
  if (this.validate(this.day, this.month, this.year)== false){
   throw new calException();
  }
 }
 // Конструктор с параметри за създаване на дата
 public calendar(int day, int month, int year) throws calException{
  if (this.validate(day, month, year) == false) throw new calException();
  else{
   this.day = day;
   this.month = month;
   this.year = year;
  }
 }
 // Метод за валидиране на дата (за вътрешно ползване на класа)
 private boolean validate(int day, int month, int year){
  if (day < 1) return false;
  if (month < 1 || month > 12) return false;
  switch(month){
   case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
    if(day > 31) return false;
    break;
   case 4: case 6: case 9: case 11:
    if(day > 30) return false;
    break;
   case 2:
    if (year%400==0 || (year%4==0 && year%100!=0)){
      if (day > 29) return false;
    }
    else{
     if (day > 28) return false;
    }
    break;
  }
  return true;
 }
 // get методи:
 public int getDay(){
  return this.day;
 }
 public int getMonth(){
  return this.month;
 }
 public int getYear(){
  return this.year;
 }
 // set методи:
 public void setDay(int day) throws calException{
  if (this.validate(day, this.month, this.year)==false) throw new calException();
  else this.day = day;
 }
 public void setMonth(int month) throws calException{
  if (this.validate(this.day, month, this.year)==false) throw new calException();
  else this.month = month;
 }
 public void setYear(int year) throws calException{
  if (this.validate(this.day, this.month, year)==false) throw new calException();
  else this.year = year;
 }
}

2. Дефинирайте клас, описващ студент като включите следните данни:

 • Име;
 • Факултетен номер;
 • Дата на раждане – използвайте класа от зад.1;
 • Среден успех.

а) Дефинирайте конструктор по подразбиране и с параметри за инициализиране на обекта.

б) Дефинирайте подходящите get и set методи.

в) Дефинирайте метод, който по зададен параметър текуща дата, връща възрастта на студента като брой навършени години.

г) Дефинирайте статичен метод, който сравнява двама студента по успех (връща -1, 0 или 1 в зависимост от това дали първият е с по-висок, равен или по-нисък успех от втория).

student.java:

package example;
public class student{
 private String name;
 private long fnum;
 private calendar birthdate;
 private double gpa;
 // Конструктор по подразбиране
 public student() throws calException, java.util.InputMismatchException{
  java.util.Scanner s = new java.util.Scanner(System.in);
  System.out.print("Enter name: ");
  name = s.nextLine();
  System.out.print("Enter fnum: ");
  fnum = s.nextLong();
  birthdate = new calendar();
  System.out.print("Enter GPA: ");
  gpa = s.nextDouble();
 }
 // Конструктор с подадени параметри
 public student(String name, int day, int month, int year, long fnum, double gpa)
  throws calException{
  this.name = name;
  this.fnum = fnum;
  this.gpa = gpa;
  birthdate = new calendar(day, month, year);
 }
 // Втори конструктор с подадени параметри
 public student(String name, long fnum, double gpa, calendar birthdate){
  this.name = name;
  this.fnum = fnum;
  this.gpa = gpa;
  this.birthdate = birthdate;
 }
 // Get методи
 public String getName(){
  return this.name;
 }
 public calendar getBirthdate(){
  return this.birthdate;
 }
 public double getGPA(){
  return this.gpa;
 }
 public long getFNum(){
  return this.fnum;
 }
 // Set методи
 void setName(String name){
  this.name = name;
 }
 void setFNum(long fnum){
  this.fnum = fnum;
 }
 void setBirthdate(calendar birthdate){
  this.birthdate = birthdate;
 }
 void setGPA(double GPA){
  this.gpa = gpa;
 }
 // Метод връщащ годините на студента спрямо подадена текуща дата
 public int showYears(calendar currentDate){
  if (currentDate.getMonth() > this.birthdate.getMonth()){
   return (currentDate.getYear() - this.birthdate.getYear());
  }
  else{
   if (currentDate.getMonth() < this.birthdate.getMonth()){
    return (currentDate.getYear() - this.birthdate.getYear() - 1);
   }
   else{
    if (currentDate.getDay() > this.birthdate.getDay()){
     return (currentDate.getYear() - this.birthdate.getYear());
    }
    else{
     return (currentDate.getYear() - this.birthdate.getYear() - 1);
    }
   }
  }
 }
 // Статичен метод сравняващ успеха на двама студенти
 public static int compare(student s1, student s2){
  if (s1.getGPA() > s2.getGPA()) return -1;
  else{
   if (s1.getGPA() > s2.getGPA()) return 1;
   else return 0;
  }
 }
}

3. Дефинирайте клас, описващ студентите от вашия поток, като включите:

 • Списък от 100 студенти – използвайте класа от зад. 2 като информация за студентите включени в списъка;
 • Поток номер;
 • Специалност.

а) Дефинирайте конструктор по подразбиране и с параметри за инициализиране на обекта.

б) Дефинирайте подходящите get и set методи.

в) Дефинирайте метод, който добавя студент в потока. Обръщаме внимание, че факултетния номер на студент би следвало да бъде уникално число. Методът да връща true или false в зависимост дали добавянето е успешно.

г) Дефинирайте метод, който изтрива студент от потока по зададен параметър факултетен номер. Методът връща true или false в зависимост дали е изтрит или не.

д) Дефинирайте метод, който търси има ли студент по зададени като параметър факултетен номер и да връща обект от тип student.

е) Предефенирайте метода от д) така, че да работи и подаден параметър „име на студент“ (може да връща повече от един намерен студент).

ж) Дефинирайте метод, който намира студента с максимален успех от потока. Обръщаме внимание, че е възможно е да има повече от един студент с максимален успех.

potok.java:

package example;
public class potok{
 private static final int MAXSTUDENTS = 100;
 private student[] list;
 private int firstFreeSlot;
 private int potokN;
 private int specN;
 // Конструктор по подразбиране
 public potok() throws java.util.InputMismatchException{
  java.util.Scanner s = new java.util.Scanner(System.in);
  System.out.print("Enter group N: ");
  this.potokN = s.nextInt();
  System.out.print("Enter specialty N: ");
  this.specN = s.nextInt();
  this.list = new student[MAXSTUDENTS];
  this.firstFreeSlot = 0;
 }
 // Конструктор с подадени параметри
 public potok(int potokN, int specN){
  this.potokN = potokN;
  this.specN = specN;
  this.list = new student[MAXSTUDENTS];
  this.firstFreeSlot = 0;
 }
 // Get методи
 public int getPotokN(){
  return this.potokN;
 }
 public int getSpecN(){
  return this.specN;
 }
 public student getStudent(int i){
  return this.list[i];
 }
 // Set методи
 void setPotokN(int potokN){
  this.potokN = potokN;
 }
 void setSpecN(int specN){
  this.specN = specN;
 }
 // Метод добавящ студент в потока
 boolean addStudent(student s){
  if (this.firstFreeSlot == this.MAXSTUDENTS){
   System.err.println("Max students exceeded "+this.MAXSTUDENTS);
   return false;
  }
  // Търси за вече съществуващ студент
  for (int i=0; i < this.firstFreeSlot; i++){
   if (s.getFNum() == this.list[i].getFNum()){
    System.err.println("Student with fnum "+s.getFNum()+" already exists!");
    return false;
   }
  }
  // Добавя студент в първия наличен свободен слот
  this.list[this.firstFreeSlot] = s;
  this.firstFreeSlot++;
  return true;
 }
 // Метод изтриващ студент от потока
 boolean delStudent(long fnum){
  for (int i=0; i < this.firstFreeSlot; i++){
   if (fnum == this.list[i].getFNum()){
    if (i == firstFreeSlot - 1){
     this.list[i] = null;
     this.firstFreeSlot--;
     return true;
    }
    else{
     this.list[i] = this.list[(this.firstFreeSlot-1)];
     this.list[(this.firstFreeSlot-1)] = null;
     this.firstFreeSlot--;
     return true;
    }
   }
  }
  return false;
 }
 // Търсене на студент по факултетен номер
 student findStudent(long fnum){
  for (int i=0; i < this.firstFreeSlot; i++){
   if (fnum == this.list[i].getFNum()){
    return this.list[i];
   }
  }
  return null;
 }
 // Търсене на студент по име (неуникално)
 java.util.LinkedList<student> findStudent(String name){
  java.util.LinkedList<student> result = new java.util.LinkedList<student>();
  for (int i=0; i < this.firstFreeSlot; i++){
   if (name.equalsIgnoreCase(this.list[i].getName())){
    result.add(this.list[i]);
   }
  }
  return result;
 }
 // Намира най-добрите студенти в потока
 java.util.LinkedList<student> getBestStudents(){
  // Ако все още няма ваведени студенти
  if (this.firstFreeSlot == 0){
   System.err.println("No students in the group");
   return null;
  }
  // Намира най-добрия успех
  double maxGPA = this.list[0].getGPA();
  int place = 0;
  for (int i=1; i < this.firstFreeSlot; i++){
   if (this.list[i].getGPA() > maxGPA){
    maxGPA = this.list[i].getGPA();
    place = i;
   }
  }
  // Натрупва в списък най-добрите студенти
  java.util.LinkedList<student> result = new java.util.LinkedList<student>();
  for (int i=place; i < this.firstFreeSlot; i++){
   if (this.list[i].getGPA() == maxGPA){
    result.add(this.list[i]);
   }
  }
  return result;
 }
}

4. Дефинирайте метод, който определя среден успех на потока и връща клас, съдържащ номер на потока, специалност и среден успех.

potokstats.java:

package example;
public class potokstats{
 private int potokN;
 private int specN;
 private double srusp;
 public potokstats(int potokN, int specN, double srusp){
  this.potokN = potokN;
  this.specN = specN;
  this.srusp = srusp;
 }
 public void print(){
  System.out.println("Sp | Gr | GPA");
  System.out.println(this.specN+" | "+this.potokN+" | "+this.srusp);
 }
}

Добавяме в potok.java:

// Намира средния успех на потока
potokstats getSrUsp(){
 if(firstFreeSlot == 0){
  System.err.println("No students in this group yet");
  return null;
 }
 double srusp = 0;
 for (int i=0; i < this.firstFreeSlot; i++){
  srusp += this.list[i].getGPA();
 }
 srusp /= this.firstFreeSlot;
 return new potokstats(this.potokN, this.specN, srusp);
}

5. Демонстрирайте функционалността на създадените класове

mainprog.java:

package example;
class mainprog{
 public static void main(String[] args){
  // Създава поток от студенти
  potok p = new potok(1, 1);
  // Добавя 10 студента
  for (int i=0; i<3; i++){
   student s = null;
   try{
    s = new student();
   }
   catch(java.util.InputMismatchException e){
    System.err.println("Invalid input data!");
    i--;
   }
   catch (calException e){
    System.err.println(e.getMessage());
   }
   finally{
    try{
     while(System.in.available() > 0) System.in.skip(System.in.available());
    }
    catch(java.io.IOException e){}
   }
   if(s!=null) p.addStudent(s);
  }
  // Изтрива студент с фак.номер 1212
  if (p.delStudent(1212)) System.out.println("Successfully deleted student 1212");
  else System.out.println("Student 1212 not found and cannot be deleted");
  // Намира студент с фак.номер 1313 и показва името му и годините му
  System.out.print("Student with fnum 1313 is: ");
  student s1313 = p.findStudent(1313);
  if (s1313 != null){
   try{
    calendar curcal = new calendar(30,10,2009);
    System.out.println(s1313.getName()+" who is "+s1313.showYears(curcal)+" years old");
   }
   catch (calException e){
    System.out.println("Bad calendar");
   }
  }
  else{
   System.out.println("Student 1313 not found and cannot be printed");
  }
  // Сравнява оценките на студент 1313 и 1414:
  System.out.println("Compare s1313 and s1414: ");
  student s1414 = p.findStudent(1414);
  if(s1313!=null && s1414!=null){
   int c = student.compare(s1313, s1414);
   if(c < 0) System.out.println("s1313 is better");
   else if(c > 0) System.out.println("s1414 is better");
   else System.out.println("s1313 and s1414 are equal");
  }
  else System.out.println("cannot compare because one or both do not exists");
  // Търсим студентите с име Peter и им отпечатва факултетните номера и оценките
  System.out.println("The student(s) with name Peter are:");
  java.util.LinkedList<student> peterStudents = p.findStudent("Peter");
  if (peterStudents != null){
   for (int i=0; i<peterStudents.size(); i++){
    System.out.print(peterStudents.get(i).getFNum()+" "+peterStudents.get(i).getGPA());
    System.out.println();
   }
  }
  // Намира най-добрите студенти в потока
  System.out.println("Best students are:");
  java.util.LinkedList<student> bestStudents = p.getBestStudents();
  if (bestStudents != null){
   for (int i=0; i<bestStudents.size(); i++){
    System.out.print(bestStudents.get(i).getFNum()+" "+bestStudents.get(i).getName());
    System.out.print(" "+bestStudents.get(i).getGPA());
    System.out.println();
   }
  }
  // Среден успех на потока
  potokstats ps = p.getSrUsp();
  System.out.println("Statistics for the group:");
  ps.print();
 }
}

 2 коментара


 1. Anton каза:

  Имам едно въпростче по отношение на „Метод изтриващ студент от потока“. Не мога да разбера действието на „if (i == firstFreeSlot – 1)“. Благодаря предварително.

 2. Това е проверка „ако е последен в списъка“ (тогава просто го „изтриваме“). В противен случай преместваме последния на негово място и изтриваме последния.

Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*