C, PHP, VB, .NET

Дневникът на Филип Петров


* Развитието на туризмът на остров Родос

Публикувано на 14 февруари 2010 в раздел Политика.

Представям бърз, нередактиран и вероятно неточен превод от английски език, който направих за няколко часа на една статия от конференция миналата година. Надявам се да не се сърдите за неточностите, правописните грешки и стиловите грешки. Те са мое дело, а не на авторите.


За математическите техники при изследване на увеличаването на
туризма и въздействието в региона на остров Родос

Герасимос Антонатос и Андреас Маринос

6-та средиземноморска конференция за обучение по математика
стр. 407 – 418

1. Въведение

Туристическата индустрия е един от най-важните сектори с икономически растеж през 21ви век. За да се опитаме да бъдем модерни предсказатели, три ще бъдат основните и водещи индустрии, които ще бъдат подсилени от икономиката информационния свят до края на века – телекомуникациите, технологията за пренос и запазване на информация и туризма. Туризмът и по-общо туристическата индустрия показа безпрецедентен растеж в последните десетилетия в цял свят. Наистина ако през 1950г. международните туристи са били грубо 25 милиона, то в годината на започване на новия век са нараснали и даже прехвърлили 600 милиона, а през 2005г. прехвърлили 800 милиона души. Прогнозите на Световната Организация по Туризъм за 2010г. са, че ще бъде прехвърлено числото от 1 милиард души.

Туризмът днес е най-продуктивния сектор в повечето гръцки острови и те са силно зависими от него за своя икономически прогрес и растеж. Всъщност, поради характеристичните особености на повечето от тях, те нямат много алтернативни решения. Въпреки това увеличението на туризма което се забелязва на много острови всъщност създадоха и много проблеми, които понякога се оказват непреодолими. Доказано е, че растежа на базов модел в туризма – масовия островен туризъм – не придава основен тип за развитието на държавата Гърция.

В това изследване ще покажем запис и анализи на мненията на местните жители на общността на Калитея във връзка с увеличението на туризма в региона, икономически, социални и последствия за околната среда които са свързани с него, но също така и какво предричат за бъдещето на туризма. Причината за това изследване е, че през последните години този регион изглежда следва курс на западане. Факторите, които играят основна роля в това изоставане са световната икономическа криза, терористичните взривове, световната тенденция засягаща някои специфични туристически продукти (т.нар. масов туризъм) и също така опетняването на репутацията на региона поради инциденти станали преди 3-4 години. В тази точка трябва да кажем, че и за основният туристически регион на областта Фалираки бяха съобщени няколко негативни коментара в пресата и електронните издания.

Основен и може би най-важен параметър за рационален растеж на туризма е опазването на околната среда. Тук именно важна роля играе обучението в опазване на околната среда с което учим местните хора, за да получат знания и да имат позитивно отношение и да взимат участие в проблеми свързани с екологията. От момента в който околната среда се счита като важен фактор за поддържането на растежа на туризма, ролята на обучението е разширена, невралгично и особено важно (Сканави 2004). Според доклада на Брунланд за качествен растеж се счита този, който удовлетворява нуждите днес, без това да наврежда на нуждите в бъдеще (Бунланд 1987). Чрез програмите за околната среда, започвайки от най-ранна възраст, се оформя една малка армия на общност от хора на бъдещето със съвест и чувствителност, с която те са готови да бранят бъдещето на планетата. Така ние можем да заключим, че участието в обучението по опазване на околната среда е решително за целта за визия за качествен растеж, който ще информира, изостри чувствителността, ще работи, ще помага в промяната на ценностите и в конфигурация на подходящо поведение на гражданите (Сканави 2004).

Новосформираната общност на Калитея се намира в северозападната част на острова и южно от град Родос. Тя включва три подобщности: Калитис, Кошкину и Псинтос, с общ брой на населението 10 251 души след последното преброяване. Както казахме най-развита общност се намира в региона Фалираки. Той се намира на изток в острова и е на отстояние на 13 километра от град Родос. Фалираки е известен с хотелите си от всички категории, от големи космополитни групи до малки семейни хотелчета, както и възможности за наем на стаи или апартаменти на самообслужване. Там също е и най-големия пясъчен плаж на остров Родос, а може би и най-големият в цяла Гърция. Той се простира на дължина около 4 километра. Цялата общност грубо има 6500 стаи в хотели и наети стаи с пълен капацитет 20 000 легла. Колкото до Калитея – за там нямаме прецизни данни за конкретните елементи. Хора от общността оценяват, че грубо към 30% от нощувките на туристи на острова се правят именно в общността на Калитея. Изглежда, че туристическите продукти се контролират добре от общностите и можем да кажем, че от тази гледна точка острова е в зряла фаза на развитие. Това може да се окаже и повратна точка след 30 годишно развитие на туризма и заслужава значително внимание при планирането на курса за следващите години. Базовите туристически продукти на общността в последните години е масов туризъм и пазари, в които главната цел са туристи от Германия и Англия. Алтернативни форми на туризъм в региона съществуват, но не са развити достатъчно и все още не могат да помогнат съществено на основния туристически продукт. Потенциалният турист чува за Родос и най-вече за региона на Фалираки „туризъм от 3 звезди”, което е и масовия островен туризъм, т.е. нещо, което не е съвсем позитивно за региона като цяло.

2. Метод

Темата за социалния отзвук е свързана с въпроса за промените в обществото в локалните социални структури. Целта на методологията която избрахме е да покажем резултата от тези промени, но също така и връзките между тях. Поради тази причина ние избрахме пълния спектър от социални промени: в социалната структура, в околната среда и в икономиката. Ние считаме локалните структури за комплексно поле за доклад, в което представянето на туризма има голям и комплексен отзвук който трябва да се изследва (Тсартас 1995). Методът който използваме е статистически. Статистическите изследвания на модерната социална реалност дават възможност на изследователя да оформи свои собствени класификации, типология и измервания, като вземе предвид само материята, която го интересува от конкретната общност. Също така те дават възможност за упражнение на начините за събиране и обработване на елементите и в зависимост от различни случаи може дори да се въведат нови стратегии. Дава се възможност да се намери пътя по който са разпределени някои характеристики сред членовете на по-малки социални групи, както и възможност да се види до известна степен начина по който тези разпределения са свързани с тях. Естествено методът няма възможност да обясни защо тези характеристики са свързани с тях, защото това е извън ограниченията му. Затова статистическият метод е свързан с измерване и описание, но не и с обяснение за социалното развитие. Това е защото изследователят не може сам да се впише в изследваните социални групи, с други думи – всеки моделира своята собствена общност.

Изследването е пренесено към населението на общността Калитея през януари 2006г. Мненията на жителите имат важност не просто като обикновена информация, а като израз на социалните промени, които засягат и туризма, защото местните жители са зависими от него. Въпросникът е от 42 въпроса разделени на 5 части: с първата изследвахме демографските характеристики на хората; с втората професионалната им заетост и движение; в третата мнението на местните жители за туристите и туризма в техния регион; в четвъртата значението на туризма за техните социални ценности, морал и развитие на региона; и в петата въпроси към местните жители относно околната среда. Анкетирахме общо 39 души от Кошкину и Калитея в структурирано интервю, като после се направихме и анализ на резултатите. Основната целева група на изследването бяха хората от продуктивна възраст (25-50 години), разпределени пропорционално между жени и мъже и от всички нива на обучение. Освен това се постарахме всички изследвани хора да бъдат местни жители на региона. Проблемите, които срещнахме в нашето малко изследване са с по-малко значение, но главно свързани със събирането на данни за финансовото състояние на хората – поради тази причина в последствие ние премахнахме тази информация. Накрая обобщено главните цели на изследването, което направихме, са:

 • Да съберем мнението на местни жители за туризма и за социалната, културната и икономическата структура на региона;
 • Да анализираме връзките между местните жители и туристите;
 • Да намерим промените на икономическата структура и професионалната структура в региона, породени от растежа на туризма;
 • Да съберем мнения на местни жители за проблемите, които растежа на туризма носи, т.е. нещо, което би помогнало за промени в местната управа;
 • Да съберем мнения на жителите за ролята на околната среда и обучението за бъдещето на туризма.

3. Резултати и дискусия

А. Демографска характеристика

В емпиричното изследване представянето на демографската структура на извадката дефинира основно начало, защото демографските характеристики са базови независими променливи, с които поведението и реакциите на анкетираните към изследвания обект показват наличието на връзки или не за самите тях. Анкетираните както казахме са 39 души и по-точно:

Възраст fi fi%
20-30 8 20
30-40 18 46
40-50 10 26
50-60 1 3
60+ 2 5
ОБЩО 39 100

Извадката беше разделена между 20 мъже и 19 жени, като 77% от хората са женени, 15% с живеят самостоятелно и 8% разведени.

Ниво на образование fi fi%
Основно 6 16
Средно 20 51
Бакалавър 4 10
Магистър 7 18
Аспирант 2 5
ОБЩО 39 100

Нашият основен стремеж беше извадката бъде колкото се може по-широка и да включва всички нива на образование така, че да можем да направим коректно представяне на тази принципно критична променлива.

Б. Анализ на професионалния статус

Промените, които се появяват в професионален план и в структурата на доходите в туристически регион са еманация на типа на растежа, който ще последва и за развитието на инфраструктурата и услугите за туризма. Нашата цел е да съберем данни за промените в туризма, които са замесени и затова задаваме въпроси за отражението на тези промени в социален и професионален план.

Заетост fi fi%
Безработен 2 5
Селско стопанство 3 8
Рибарство 1 2
Туризъм 15 39
Държавен служител 9 23
Студент 3 8
Доктор/сестра 2 5
Бизнес извън туризма 4 10
ОБЩО 39 100

Логично виждаме доминиране на професиите свързани с туризъм и съвсем слабо наличие на селско стопанство и рибарство. 46% от хората отговориха, че в техния избор за професия основна роля е изиграл туризмът в региона, докато 51% заявиха, че това не е така. На въпроса дали искат техните деца да последват професионалната им насока 54% отговориха позитивно (най-вече държавните служители и хората занимаващи се с туризъм), докато останалите 46% се изказаха негативно и ще търсят по-добро бъдеще за децата си.

Професионална насока за децата на анкетираните fi fi%
Научна 30 60
Комерсиална 10 20
Туризъм 7 14
Семейна 1 2
Друго 2 4
ОБЩО 50 100

Имаме 50 отговора защото някои от запитаните дадоха повече от един отговор. Вижда се огромно значение, което се отдава на науката, но също и на комерсиалните професии, защото те дават по-големи икономически надежди и имат по-голям престиж. Нито един от анкетираните не даде отговор с някоя от традиционните професии за региона като селско стопанство и рибарство.

В. Анализ на туризма

В този раздел от въпроси се опитахме да разучим процента на зависимост на локалната икономика от туризма, мнението на местните хора за това явление и мнението им за типа туризъм, който е развит. Също нашата цел е да анализираме социалното одобрение към туризма в изследвания регион. Важността на социалното одобрение е свързана със серии от специални фактори за туристическия растеж, които ще се опитаме да изкажем като: възприемането от обществото на важността и на проблемите, които туризма създава, ползите и негативите които са свързани директно с типа на туризма, който е развит и типа на туристите, които идват. По конкретно:

Процент от доходите идващи от туризъм fi fi%
Без мнение 14 36
До 25% 8 20
До 50% 8 21
100% 9 23
ОБЩО 39 100

Резултатите показват, че по пряк или индиректен път туризмът засяга доходите на 66% от анкетираните. Това определено показва важността на туризма за региона и колко важна роля играе за растежа му. Изследването също показа, че почти всички туристически обекти в региона, грубо 86%, принадлежат на местни жители, като те най-често са стаи под наем, ресторанти и кафе барове.

В кои области държавата трябва да помогне повече fi fi%
Пътна инфраструктура 28 42
Канализация 5 7
Общ план за развитие 13 19
Комуникация 11 16
Здравеопазване 11 16
ОБЩО 68 100

Местните жители имат общо негативно мнение за участието на държавата в развитието на растеж на туризма на острова, като не повече от 15% мислят, че тя помага до приемливи нива. Главните места, където се чувства, че хората имат нужда от помощ са изброени по-горе. Имаме 68 отговора, защото някои хора даваха повече от един отговор.

Какво влияние оказва туризма за региона fi fi%
Добро въздействие 22 56
Лошо въздействие 0 0
И добро и лошо 17 44
ОБЩО 39 100

Виждаме строго позитивно отношение на хората към туризма, като нито един от анкетираните не се изказа негативно за въздействието на туризма за региона, като трябва изрично да отбележим, че хората са и под въздействието на слаб туристически период на годината.

Туристите в региона са ДА НЕ ЗАВИСИ
Чисти 17 (51%) 2 (6%) 14 (43%)
С добро държание 16 (43%) 6 (16%) 15 (41%)
Харчат много пари 10 (29%) 10 (29%) 14 (42%)
Пазят околната среда 20 (63%) 5 (16%) 7 (21%)
С висок морал 9 (35%) 3 (12%) 14 (53%)
Учтиви 17 (57%) 1 (3%) 12 (40%)
.
Мислите ли, че туристите са ви оказали влияние за: fi fi%
Социалните връзки 12 20
Облекло и храна 22 36
Обзавеждане 1 1.5
Професионален план 21 34.5
Без отговор 5 8
ОБЩО 61 100

Още веднъж става ясно, че позитивното мнение на местните хора към туристите идващи на острова. Това показва един позитивен подход на местните жители към туризма, който разбира се не може и да не бъде критикуван в някои аспекти. 35% от анкетираните заявяват, че не се интересуват дали туристите са гърци или чужденци. Много голям процент от извадката (90%) декларира, че са силно повлияни в начина си на живот от туризма, което естествено е напълно нормално поради 30 годишната връзка на местните хора с туристи.

Г. Социално и културно въздействие

Нашата цел в този раздел е да анализираме най-важните промени, които туризмът е създал в социалния и културния живот в региона. Ние изследваме темата за социални промени в морала и ценностите, характера на промените в местните общности и мнението на местните жители по социални въпроси и в частност такива, които са предизвикани от туризма. Ще видим част от резултатите в долните таблици от изследването през Януари 2006г. По конкретно:

Дразни ли ви, че плажовете са пълни с туристи през лятото fi fi%
Без мнение 25 64
Малко 10 26
Много 4 10
ОБЩО 39 100
.
Най-важните промени, които донесе туризма fi fi%
Промени моралът и обичаите 10 12
Вдигна стандарта на живот 24 29
Инфраструктурата 14 17
Повишена престъпност 25 30
Вреда на околната среда 10 12
ОБЩО 83 100

Последната таблица показва, че туризмът може да повиши стандарта на живот (29%), но и да доведе до негативни последствия като повишена престъпност (30%) и вреда на околната среда (12%), т.е. важни фактори за по-нататъшна дейност. Също така 69% от анкетираните заявяват, че връзките между местните жители са се променили, като 52% вярват, че те са се влошили, докато 26% мислят, че са се подобрили. В дискусиите, които проведохме след изследването с по-възрастни хора, те ни казаха, че определено връзките между хората са се влошили в доста лош аспект, но не заради туризма, а заради липсата на солидарност както и по икономически причини. Почти всички се надяват в бъдеще региона да развива именно туризъм, като смятат, че това ще помогне на всички местни жители. Разбира се те всички осъзнават достатъчно от негативните страни на растежа на туризма и определено изискват те да бъдат поправени. Тук трябва да отбележим, че все пак за съжаление общата нагласа на извадката е песимистична за бъдещият курс на туризма в региона.

Д. Последствията от растежа на туризма за околната среда

Фактът, че развитието на туризма в региона на обществото на Калитея е породил негативни промени за околната среда е обществена тайна. В този раздел ние искахме да определим как самите местни жители оценяват тези промени и дали те са готови да ги посрещнат и да работят за тяхното разрешаване.

Ефект върху: Много негативно Негативно Неутрално Позитивно Много позитивно
Природа 8 (24%) 15 (44%) 9 (27%) 1 (3%) 1 (3%)
Строителство 9 (27%) 13 (40%) 7 (21%) 4 (12%) 0
Природни ресурси 6 (18%) 13 (38%) 10 (29%) 3 (9%) 2 (6%)
Земеделие 7 (21%) 8 (24%) 11 (33%) 4 (13%) 3 (9%)

Очевидно по-голямата част от хората са осъзнали негативното влияние на туризма върху околната среда: 68% за природата, 67% за строителството, 56% за използването на природни ресурси и 45% върху използването на земеделската земя. Минимален е процентът на хората, които смятат, че ефектът върху околната среда е позитивен. Също извадката показва, че местните жители са съгласни в общи линии, че масовият туризъм води до намаляване на качеството, като 69% казват, че са съгласни, или поне не са несъгласни, че свръх концентрацията на туристи на плажовете води до обезценяване на продукта. Също така 77% от извадката показва съгласие, че незаконното разширяване на хотелите допринася много за унищожаването на природата. Повечето са съгласни, че през десетилетието на 80те са започнали най-много промени в околната среда. Последните въпроси бяха свързани с образованието и те показаха, че 95% от хората в извадката не са получавали никакво образование насочено към околната среда, нещо което показва голям пропуск и има нужда от сериозна намеса. Също 92% от анкетираните са съгласни, че информираният гражданин ще бъде много по-ефективен, но и 82% смятат, че образованието от реалния живот може да бъде достатъчно за модерните условия на живот.

4. Заключения

Главните заключения които произлизат от изследването са следните:

 • Голямото повишение на доходите което поражда туризма води до реален растеж, като по наше мнение не са решени проблемите с инфраструктурата, разглеждането на този растеж в перспектива, образованието и защитата на околната среда;
 • Туризмът е единственият сектор от местната икономика, който влияе напълно върху другите сектори и клонове. По-специално напускането и отказването от местното земеделие е една форма на констатация, докато туризма се развива добре на мястото на бивши земеделски региони и ферми. Позитивните последствия се наблюдават в създаването на работа в хотелите и съответното намаляване на безработицата до минимум;
 • Голяма част от 59% предпочитат тяхното родно място да няма нужда от туризъм за да оцелява. Туризмът предлага наистина стабилен растеж на доходите, но за сметка на това е непостоянен и променлив. В тази насока можем да кажем, че извадката беше повлияна от слаб туристически период;
 • Хората смятат, че научните, комерсиалните и туристическите професии са „добри” и те биха искали техните деца да се насочат към тях. Не може да се каже същото за традиционните професии;
 • Местните хора не смятат, че държавата помага достатъчно в развитието на острова и региона, като 82% от извадката се застъпи за това мнение;
 • Мнозинството от извадката имат положително отношение към туризма и туристите. Те биха искали бъдещ растеж на региона, но под строги регулации така, че предишните грешки да не бъдат повтаряни;
 • Хората мислят, че околната среда влошена от конкретния вид на туризма в региона, който се е развил. Те смятат, че околната среда е важен параметър за правилния и качествен растеж на туризма, а също така те смятат, че трябва да се вземат бързи и качествени мерки за опазването й. Предложението на кмета г-н Иатридис е, че трябва да съществува постоянно и интензивно обучение, особено за младото поколение, което да обръща внимание на проблемите на околната среда. Това би помогнало за създаване на съвест свързана с околната среда, нещо което в за съжаление в днешно време не е налично поради поколението, което е фокусирано към икономически растеж. От тази гледна точка става ясно, че образованието ще играе важна роля за околната среда в бъдеще;
 • Дори факта, че хората нямат образователен опит свързан с околната среда, те все пак вярват, че информирания и запознатия гражданин ще бъде по-ефективен.

 Добави коментар

Адресът на електронната поща няма да се публикува


*